Predstavljanje publikacije „Izmisliti prostor: fragmentarna mapa“ udruge Metamedij

Tekst i fotografije Boris VINCEK

19.02.2024.

Udruga Metamedij i gale­ri­ja Novo orga­ni­zi­ra­li su pred­stav­lja­nje publi­ka­ci­je „Izmisliti pros­tor: frag­men­tar­na mapa (ino­va­tiv­nih) suvre­me­nih kul­tur­nih i umjet­nič­kih prak­si u Istri nakon 2000.“ koje je odr­ža­no u petak, 16. velja­če u pul­skoj gale­ri­ji Novo. Kao što je na počet­ku pre­zen­ta­ci­je kaza­la mode­ra­to­ri­ca Marijeta Bradić, riječ je o rezul­ta­tu pro­jek­ta koji je od 2020. godi­ne pro­vo­di­la udru­ga Metamedij u surad­nji s kus­to­si­com Brankom Benčić. Na pred­stav­lja­nju su osim nje govo­ri­li i Matija Debeljuh, Marino Jurcan, Mladen Lučić, Robert Pauletta i Tina Širec Džodan. Sama publi­ka­ci­ja sas­to­ji od tek­s­to­va nas­ta­lih u sklo­pu istra­ži­va­nja subje­ka­ta (orga­ni­za­ci­ja, fes­ti­va­la, mani­fes­ta­ci­ja, umjet­ni­ka i kul­tur­nih dje­lat­ni­ka) koji su dje­lo­va­li u Istri 2000-ih u podru­čju suvre­me­nih, ino­va­tiv­nih umjet­nič­kih praksi.

- Tekstovi su pre­obli­ko­va­ni trans­krip­ti inter­v­jua koje su pro­vo­di­le naše vanj­ske surad­ni­ce Marta Baradić, Sabina Softić, Ana Fornažar i kole­ga iz udru­ge Metamedij Boris Vincek. Osim inter­v­jua ovu publi­ka­ci­ju uok­vi­ru­ju i struč­ni tekst Branke Benčić koja kon­tek­s­tu­ali­zi­ra cije­lo istra­ži­va­nje i tekst Miljenke Buljević na kra­ju, koja se osvr­nu­la na potre­bu bilje­že­nja, doku­men­ti­ra­nja i arhi­vi­ra­nja ovak­vih prak­si neza­vis­ne kul­tu­re, kaza­la je Bradić i pred­sta­vi­la govor­ni­ke te pre­da­la riječ Branki Benčić.

Ona se zahva­li­la svi­ma uklju­če­ni­ma koji su pri­hva­ti­li nje­nu ide­ju da poku­ša­ju usme­nom pre­da­jom osvje­ži­ti sje­ća­nja i zabi­lje­ži­ti što se u tom peri­odu deša­va­lo pogo­to­vo u tom tre­nut­ku kada im se orga­ni­za­cij­ski sus­tav koji se tiče gale­ri­ja počeo ras­pa­da­ti pred očima.

- Iako se moje poglav­lje zove kon­tekst – pra­vi je kon­tekst da ga zapra­vo nije bilo. Upravo je nje­go­vo stva­ra­nje ono što je dalo nas­lov ovoj publi­ka­ci­ji – Izmisliti pros­tor – jer smo kroz naš rad krči­li pros­tor za suvre­me­nu umjet­nost. Mislim da je u tom tre­nut­ku nes­ta­ja­nja tog važ­nog pros­to­ra MMC‑a Luka bilo važ­no osvr­nu­ti se na cije­li taj kul­tur­ni kra­jo­lik u Puli, ali i šire u Istri, kaza­la je Benčić. Bradić je potom upi­ta­la Paulettu da se osvr­ne na peri­od od 80-ih do prvog deset­lje­ća 2000-ih – odnos­no koji su pros­to­ri u tom kon­tek­s­tu bili važ­ni i pre­sud­ni te koje bi ini­ci­ja­ti­ve istaknuo.

Pauletta je odgo­vo­rio da se o 80-im dos­ta pisa­lo tako da je taj peri­od poznat.

- Rekao bih da je taj novi val, kako glaz­be­ni tako i druš­tve­ni, s nekim pozi­ti­viz­mom i opti­miz­mom koji je nas­tu­pio u našim kra­je­vi­ma pre­li­ven iz cen­ta­ra do nas u Pulu i pro­vin­ci­ju. Tako smo cije­la jed­na gene­ra­ci­ja koji smo sred­nju ško­lu zavr­ši­li kod kariz­ma­tič­nog prof. Obrovca, nakon fakul­te­ta koje smo zavr­ši­li u Firenci, Veneciji, Zagrebu, Sarajevu, Beogradu, Ljubljani… taj duh druš­tve­nog akti­viz­ma pre­se­li­li u Pulu. Stvorila se kri­tič­na masa obra­zo­va­nih umjet­ni­ka koji su mogli osno­va­ti HDLU – odnos­no orga­ni­za­ci­ju koja će zas­tu­pa­ti naše inte­re­se. Tada je u 80-ima HDLU bio pokre­tač­ka sna­ga vra­ća­nje umjet­nos­ti u život gra­da. Osim HDLU- pos­to­jao je Salon koji se nala­zio u Opatijskoj uli­ci koju je vodio gos­po­din Oto Širec  i to je bila jedi­na gale­ri­ja koja je dje­lo­va­la od 70-ih do pos­li­je 80-ih. Nešto kas­ni­je su se unu­tar grad­ske pala­če otvo­ri­le gale­ri­je Capitolium i Diana. Salon je tada funk­ci­oni­rao kao što danas funk­ci­oni­ra MSUI. Naprosto je bio ondje da for­mal­no bude, zas­tup­ljen na žalost sa samo jed­nim čovje­kom i unu­tar ogra­ni­če­nog mane­var­skog pros­to­ra. Ono što osob­no pam­tim i što je obli­ko­va­lo mene i moju gene­ra­ci­ju su bile neke vrlo zna­čaj­ne izlož­be – izlož­ba crte­ža Antuna Motike, izlož­ba Ede Murtića iz zre­le faze 70-ih godi­na te izlož­ba pokoj­nog Rubija koji je tada pred­sta­vio s jed­nim kon­cep­tu­al­nim radom – inter­ven­ci­jom u pros­to­ru, kazao je Pauletta.

On je dodao da je HDLU od počet­ka naišao na dobar pri­jem – bio je druš­tve­no pri­hvat­ljiv, a čla­no­vi su bili soci­jal­no osvi­je­šte­ni i dje­lo­tvor­ni. Radili su mno­ge akci­je, auk­ci­je, dona­ci­je i slič­ne stva­ri, a za uzvrat su dobi­va­li boje, pros­to­re itd.

- HDLU je prvu malu gale­ri­ju u 80-ima imao u Kandlerovoj uli­ci, zatim smo se seli­li u kaza­li­šte i koris­ti­li se gale­ri­jom Vincent iz Kastva, potom smo se pre­se­li­li u Water gal­lery u Robnoj kući, a tek neg­dje 2000. godi­ne je HDLU‑u ustup­ljen pros­tor koji je pos­li­je pos­tao MMC Luka. U to vri­je­me, na kon­cu 90-ih godi­na, HDLU je bio vrlo akti­van i otvo­ren – počeo je sura­đi­va­ti s povjes­ni­ča­ri­ma i kri­ti­ča­ri­ma umjet­nos­ti koji su dola­zi­li iz Zagreba ili iz većih sre­di­na. To je za HDLU bio jedan veli­ki poti­caj i tada je svoj zenit dose­gao s izlož­bom koja se zva­la „Iskorak“ i koja je ozna­či­la kva­li­tet­ni­ji i pošte­ni­ji odnos umjet­ni­ka pre­ma vlas­ti­tom radu, pri­sje­tio se Pauletta. On je dodao da se u 80-ima kul­tu­ra odvi­ja­la i u kafi­ći­ma kao što su Dok i Sax i koji su bili druš­tve­no žari­šte mla­dih. Ono što je tako­đer bilo važ­no u tom peri­odu je Oštarija Tours Francija Blaškovića koju su umjet­ni­ci pra­ti­li s pla­ka­ti­ma i osta­lim materijalima.

- Što se MMC‑a Luke tiče htio bih samo reći da sam bio pet godi­na njen vodi­telj i jed­na od mojih pri­mar­nih zada­ća bila je stvo­ri­ti doku­men­ta­ci­ju ono­ga što se tamo zbi­va­lo. Ono što mi je žao jest što je nakon uki­nu­ća iz MMC‑a nes­ta­la doku­men­ta­ci­ja, kazao je Pauletta.

Benčić se nado­ve­za­la i ust­vr­di­la da su vra­ta MMC‑a bila otvo­re­na za rad mla­dih pa je i ona svo­je prve izlož­be radi­la u tom pros­to­ru, a ponaj­vi­še cik­lus izlož­bi Cinemaniac.

– Bilo je to mjes­to u kojem smo se uči­li o jav­nim potre­ba­ma u kul­tu­ri, o pisa­nju natje­ča­ja, pla­ni­ra­nju i pro­jek­ti­ra­nju. Govorim iz pozi­ci­je uvod­ni­ča­ra, ali i sudi­oni­ka tih vre­me­na koji je u tom pros­to­ru napra­vio 60-ak izlož­bi i u ovom tre­nut­ku mogu reći da je šte­ta od zatva­ra­nja tog pros­to­ra nemjer­lji­va, zaklju­či­la je Benčić.

Mladen Lučić je u svom govo­ru naveo da je baš kra­jem 90-ih godi­na češ­će počeo dola­zi­ti u Istru i zate­kao tu sce­nu koju su opi­sa­li Benčić i Pauletta.

- Ona je pos­to­ja­la, ali nije bila orga­ni­zi­ra­na – bila je dos­ta spo­ra­dič­na i evi­dent­no su nedos­ta­ja­le neke stva­ri koje su se tije­kom vre­me­na poku­ša­le uči­ni­ti. Istra je ima­la jedan pro­blem, a to je da je od 50-ih godi­na stag­ni­ra­la – bila je kao Sputnik, pra­ti­lac onih glav­nih doga­đa­nja koji su se deša­va­li u cen­tri­ma kao što su Zagreb, Split i Rijeka. Mislim da se kra­jem 90-ih desio taj jedan pomak kada je sta­sa­la jed­na nova gene­ra­ci­ja čiji su pret­hod­ni­ci bili Pauletta, Šumonja, Čakić, Sardoz i eki­pa koja je pro­bi­la Učku pa je poja­čan inte­res iz osta­lih kra­je­va Hrvatske pre­ma onom što se deša­va­lo u Istri. To je ta eki­pa u kojoj su bili Šarić, Debeljuh i dru­gi umjet­ni­ci koji su kre­nu­li s novim medi­ji­ma. To je u Zagrebu bilo dobro pri­hva­će­no, a ja sam tada dos­ta radio skup­nih izlož­bi na koje sam ih pozi­vao. Nadalje tada se poja­vio i Labin Art Express kojem sam 1992. godi­ne orga­ni­zi­rao prvo služ­be­no pred­stav­lja­nje u MSU‑u. Tada je kre­nu­la i tzv. izva­nins­ti­tu­ci­onal­na sce­na, a Dean Zahtila je bio jedan od prvih koji je sku­žio pri­ču i odmah upreg­nuo europ­ske fon­do­ve te teme­lji­to i sus­tav­no vodio tu udru­gu i dos­ta je uspio, a da mu je uspio i Podzemni grad tko zna gdje bi mu bio kraj. Da se vra­tim na pri­ču 90-ih, u Istri nije mno­go toga funk­ci­oni­ra­lo na način kako je to funk­ci­oni­ra­lo 2000-ih koje su po mom sudu bile naj­pro­duk­tiv­ni­je, naj­ja­če i naj­bo­lje te da je ono što danas ima­mo spu­šte­no znat­no ispod te matri­ce – kao što nema MMC‑a Luke koja je bila feno­me­nal­na, MSUI koji je zamiš­ljen na jedan način, a funk­ci­oni­ra na dru­gi pa ne može pra­ti­ti sve što mora. Dvoje zapos­le­nih lju­di je za jedan muzej smi­ješ­no, no za opće pita­nje tog muze­ja tre­ba­la bi jed­na zaseb­na tri­bi­na. Kulturna je sra­mo­ta da se jed­na ins­ti­tu­ci­ja otvo­ri i da nit­ko o njoj ne bri­ne. U zagre­bač­kom MSU‑u gdje sam bio kus­tos uspio sam orga­ni­zi­ra­ti izlož­be Silva Šarića, Alena Floričića i Đanina Božića te što mi je bilo poseb­no dra­go – Šikuti Machine, kazao je Lučić.

Tina Širec Džodan pri­ča­la je o pro­jek­tu Ars Attack u kojem je sudje­lo­va­la, koji je bio nje­gov cilj i zašto se uga­sio nakon neko­li­ko izdanja.

- Radilo se o ide­ji koja je ima­la puno poten­ci­jal, a ini­ci­ja­to­ri­ca cije­log pro­jek­ta bila je Gorka Ostojić Cvajner. Prvi Ars Attack je bio 2002. godi­ne, dak­le pri­je više od 20 godi­na, a kraj­nja ide­ja je bila da se pri­je sve­ga napra­vi baza poda­ta­ka koja bi se bavi­la stu­den­ti­ma likov­nih aka­de­mi­ja. Morali smo se ogra­ni­čit s kojim godi­štem ćemo se bavi­ti i oda­bra­li smo stu­den­te koji su sa stu­di­jem poče­li 90-ih godi­na. Na sva ta četi­ri Ars Attacka radi­le smo Gordana Trajković, Mara Vujić, Alina Carli i ja. Mi smo netom diplo­mi­ra­le, a Gorka nam je bila men­tor u pro­jek­tu jer je osnov­na ide­ja bila da sve rade mla­di. Samo istra­ži­va­nje, obra­du svih poda­ta­ka izlož­be tek­s­to­ve i sve osta­lo u kus­to­skom smis­lu smo radi­le nas četi­ri. Proces je dugo tra­jao, a uvjet je bio da se radi o stu­den­ti­ma s podru­čja Istarske župa­ni­je koji su stu­di­ra­li diljem Europe, kaza­la je Širec Džodan i doda­la da je nakon stva­ra­nja baze poda­ta­ka zada­ća bila pre­zen­ti­ra­ti rado­ve stu­de­na­ta izlož­bom i kata­lo­gom. Tada se pozva­lo i mla­de dizaj­ne­re da sudje­lu­ju u pro­jek­tu pa je vizu­al­ni iden­ti­tet prvo napra­vio Goran Velić, a kas­ni­je se uklju­či­la Sonda. Projekt je kas­ni­je tre­bao biti bije­na­lan s temat­skim izlož­ba­ma, no odr­ža­ne su još samo dvi­je. Ona je ust­vr­di­la da je pro­jekt stao zbog nekih raz­lo­ga koji su bili nepre­dvid­lji­vi, a izme­đu osta­log i zbog zdrav­s­tve­nih pro­ble­ma men­to­ri­ce te da bi bilo dobro ovak­vu ili slič­nu ini­ci­ja­ti­vu ponoviti.

Matija Debeljuh je za poče­tak istak­nuo da jedan od rijet­kih koji se sa stu­di­ja u Splitu vra­tio u Istru i da mu se svi­đa­lo ono što se u Puli zbivalo.

- Mi smo bili ti stu­den­ti koji su se vra­ti­li ne bi li s našim ide­ja­ma i vizi­ja­ma o umjet­nos­ti mogli poka­za­ti što smo nauči­li i sta­sat kao umjet­ni­ci. Kasnije se kroz godi­ne kod mene poja­vi­la ta potre­ba da u mjes­tu iz kojeg jesam – Vodnjan – pokre­nem ono što danas zana­te kao Apoteku  – pros­tor za suvre­me­nu umjet­nost. Intencija je bila stvo­ri­ti slo­bo­dan pros­tor u kojem će se moći rađa­ti umjet­nost. Što se surad­nje s ins­ti­tu­ci­ja­ma tiče, mi smo kao split­ski stu­den­ti s našim video rado­vi­ma ima­li uspje­ha u Zagrebu pa je to neka­ko doš­lo i do Istre. Taj feed­back je bio važan za dalj­nju surad­nju po nekim pro­jek­ti­ma i izlož­ba­ma, surad­nja s MMC-om Luka, zatim Sajam knji­ge koji je pokre­nuo fes­ti­val Polis Jadran Europa. Glavna ide­ja je bila da se desi surad­nja među nama umjet­ni­ci­ma – ne samo vizu­al­nim jer je bilo tu i per­for­me­ra, ple­sa­ča, glaz­be­ni­ka i reda­te­lja. Po mom sudu, tada kao fri­ško diplo­mi­ra­ni umjet­nik, vidio sam da se razvi­ja ta surad­nja, a tu moram spo­me­nu­ti i Zavičajni muzej u Rovinju koji je tada radio meni zanim­lji­ve pro­jek­te, kazao je Debeljuh.

Moderatorica Bradić je potom od Marina Jurcana htje­la doz­na­ti koja je važ­nost Rojca te o pre­ple­ta­nju glaz­be­ne sce­ne i umjet­nos­ti novih medija.

- Prvo ću o ispre­pli­ta­nju glaz­be­ne sce­ne s umjet­nič­kom jer je pret­ho­di­la Rojcu, a dobro se sje­ćam Jeseni u Doku kad je meni Pauletta bio već eta­bli­ra­ni umjet­nik, a ja kao sred­njo­ško­lac sam svi­rao u gara­ge ban­du s eki­pom iz Spoonsa. Osnivanje udru­ga u 90-ima u Puli dola­zi­la je iz potre­be za orga­ni­za­ci­jom glaz­be­nih doga­đa­ja koji su ima­li i poprat­ne sadr­ža­je. Nakon uspješ­nih Jeseni u Doku, Dražen Majić je pokre­nuo pro­gram Paradise City i neke dru­ge pro­gra­me u Uljaniku koji su isto kom­bi­ni­ra­li alter­na­tiv­nu glaz­bu i pred­stav­lja­nje umjet­ni­ka. Čini mi se da je to potak­nu­lo eki­pu iz Art & Musica koji su nagla­sak sta­vi­li na strip kul­tu­ru, gra­fi­te i ska­te­bo­ar­ding te sve što je veza­no za urba­nu kul­tu­ru mla­dih, a para­lel­no s time i Monte Paradiso fes­ti­val. Mi smo neg­dje 1999. orga­ni­zi­ra­li prvi Media Mediterranea fes­ti­val i sva ta mre­ža poz­nans­ta­va, lju­di, infras­truk­tu­re i know-howa nam je i omo­gu­ći­la da pokre­ne­mo tu prvu edi­ci­ju. Sve te prve fes­ti­va­le smo orga­ni­zi­ra­li u biv­šim voj­nim zona­ma koje su tada bile zapu­šte­ne  – od Marlere i Šišana, pre­ko Valelunge i Monumenta sve do Barbarige. Osim pre­živ­lja­va­nja u orga­ni­za­ci­ji tako veli­kih podu­hva­ta podi­za­nja fes­ti­va­la u pros­to­ri­ma koji za to nema­ju uvje­te nije nam bila namje­ra niti smo tada ima­li potre­bu sura­đi­va­ti s nekim usta­no­va­ma. Uz te glaz­be­ne pro­gra­me ima­li smo surad­nje s VJ umjet­ni­ci­ma koji su tada radi­li u Flashu u kojem su se radi­le i web stra­ni­ce, kazao je Jurcan.

On je dodao da su udru­ge u Puli su u tom vre­me­nu bile foku­si­ra­ne na orga­ni­za­ci­ju doga­đa­ja dok su one u Zagrebu bile više anga­ži­ra­ne u svom anti­re­žim­skom stavu.

- Kasnije smo se svi pove­za­li kroz Clubture koji je dopri­nio u smis­lu raz­mje­ne infor­ma­ci­ja i poz­na­va­nja sce­ne u dru­gim gra­do­vi­ma. Sam ula­zak u Rojc je omo­gu­ćio da se taj know-how pro­ši­ri i da se stvo­ri neka infras­truk­tu­ra koja je možda potak­nu­la neku sli­je­de­ću gene­ra­ci­ju fes­ti­va­la kao što je bila FoPA ili rad Pulske gru­pe te AntiFa fes­ti­val u orga­ni­za­ci­ji Monte Paradisa. Mi smo pokre­nu­li MMlab koji i danas dje­lu­je kao pro­gram i koji smo pro­vo­di­li u sklo­pu našeg klu­ba gdje smo ima­li film­ske veče­ri, raz­ne radi­oni­ce, glaz­be­ne pro­gra­me izlož­be itd., kazao je Jurcan.

Moderatorica Bradić je za kraj sve sugo­vor­ni­ke upi­ta­la koji je nji­hov pogled na današ­nju sce­nu, kako ona izgle­da u Puli i Istri te pos­to­je li neke kolek­tiv­ne ini­ci­ja­ti­ve ili svje­do­či­mo svo­je­vr­s­noj frag­men­ta­ci­ji. Benčić je kaza­la da je važ­no sagle­da­ti koji nam je hori­zont i koja je mogu­ća perspektiva.

- U tom smis­lu želim vam čes­ti­ta­ti na ovom pros­to­ru jer mis­lim da je užas­no važ­no osva­ja­nje novih pros­to­ra pogo­to­vo za nove gene­ra­ci­je. Isto tako, tre­ba stva­ra­ti kon­ti­nu­itet jer je Pula u stva­ri pros­tor total­nog diskon­ti­nu­ite­ta kada se radi o vizu­al­nim umjet­nos­ti­ma. Prave ins­ti­tu­ci­je nije bilo do osni­va­nja MSUI‑a, a zbir­ka umjet­ni­na Grada Pule još uvi­jek dje­lu­je u okvi­ru Upravnog odje­la za kul­tu­ru Grada Pule. Prostor se raz­mr­vio, ali mis­lim da je kul­tur­na infras­truk­tu­ra pri­lič­no razvi­je­na. Samo radom, tran­sfe­rom zna­nja i doku­men­ti­ra­njem ona može ras­ti tako da je jedi­ni moj savjet svi­ma oni­ma koji tu rade i koji žele pri­vu­ći i razvi­ti neku novu publi­ku i nove pros­to­re zna­nja da mora­ju zna­ti kon­cep­tu­ali­zi­ra­ti i komu­ni­ci­ra­ti ono što se radi. Situacija možda je kri­tič­na, ali dobra per­s­pek­ti­va može pos­to­ja­ti, zaklju­či­la je Benčić.

Pauletta je kazao da mu nedos­ta­je vidje­ti to što nje­go­ve kole­ge umjet­ni­ci u Puli sada rade.

- U kul­tu­ri su stva­ri nepre­dvid­lji­ve – vi može­te ima­ti ins­ti­tu­ci­je, ali ako one ne funk­ci­oni­ra­ju – uza­lud. Kao što je Marino rekao, spon­ta­no se desi­lo da je bila Jesen u Doku koja se pre­se­li­la u tvr­đa­ve, pa je došao Rojc i na kra­ju smo svi zahva­lju­ju­ći Metamediji zavr­ši­li u ovoj knji­zi. Žao mi je za taj muzej u kojem su upri­li­če­ne tri Tu Smo izlož­be i mis­lim da je to uz onaj Iskorak HDLU‑a bile naj­vi­še što je Pula mogla pos­ti­ći. Strašno mi je žao da je to bes­tra­ga nes­ta­lo, kazao je Pauletta.

Lučić je napo­me­nuo da buduć­nos­ti uvi­jek ima te da ima mla­de eki­pe umjet­ni­ka za koje možda još i ne znamo.

- Ono što znam je da sce­na pos­to­ji – uvi­jek je pos­to­ja­la kre­ativ­na manji­na, a sada je samo pita­nje koli­ko ta manji­na u sebi ima sna­ge da nešto izgu­ra, jer situ­aci­ja je tak­va od kada ja pam­tim. Ništa se nije pro­mi­je­ni­lo od kada sam počeo radi­ti – nema nova­ca, par njih vuče to na svo­jim leđi­ma, još uvi­jek se čeka lova od minis­tar­stva, gra­do­va i župa­ni­ja, ne zna­mo sami povu­ći pare, nema mar­ke­tin­ga, porez­na poli­ti­ka je tak­va kava je itd. O tome smo pri­ča­li ne znam koli­ko puta i nikak­ve koris­ti od svih tih pri­ča, tek­s­to­va i sve­ga osta­log, kazao je Lučić. Širec Džodan se nado­ve­za­la na tu temu i pohva­li­la je rad gale­ri­je Novo s nadom da će pri­vu­ći neku novu publi­ku koja će se u njoj dru­ži­ti. Sve gale­ri­je koje dje­lu­ju u Puli su ovis­ne o pro­ra­čun­skim nov­ci­ma pa je riječ u tome koli­ko je tko vješt u pisa­nju natječaja.

Debeljuh je dodao da bi svi zajed­no tre­ba­li više ras­prav­lja­ti i raz­go­va­ra­ti te na ovak­vim tri­bi­na­ma komu­ni­ci­ra­ti pro­ble­me koji pos­to­je i na koji način ih riješiti.

- Sada smo tu u jed­noj novoj gale­ri­ji i mis­lim da je to jed­na super ini­ci­ja­ti­va koja me na neki način i pod­sje­ća na MMC Luku. Razmišljajući o tome, ali i o publi­ka­ci­ji koju ovdje pred­stav­lja­mo, čini mi se da smo na dobrom putu da stva­ri budu još bolje, kazao je Debeljuh.

Jurcan je tako­đer izra­zio opti­mi­zam i nagla­sio da je u vre­me­ni­ma kada se Metamedij for­mi­ra­la kao udru­ga pro­čel­nik bio Eros Čakić.

- Tada je isto pos­to­ja­la neka can­cel cul­tu­re u smis­lu zabra­ne rave doga­đa­ja i teh­no glaz­be opće­ni­to, pa nam je savje­to­vao da to ne radi­mo naoko­lo po tvr­đa­va­ma i da u Rojcu može­mo radi­ti što god želi­mo. To spo­mi­njem iz kon­tek­s­ta da mla­de mora­mo pušta­ti da rade ono što oni žele – i da pogri­je­še i da ih net­ko zabra­ni, da rade ono što ih je volja i da eks­pe­ri­men­ti­ra­ju. Moramo stvo­ri­ti otvo­re­no okru­že­nje, ne mora sve biti pris­toj­no i poli­tič­ki korek­t­no ili estet­ski savr­še­no, kazao je Jurcan i spo­me­nuo pri­mjer kada je mla­đa eki­pa u Rojcu htje­la orga­ni­zi­ra­ti trap kon­cert koji bi pri­vu­kao neku novu publi­ku, ali koor­di­na­ci­ja im nije dala dozvo­lu za to. On je nagla­sio da ne smi­je­mo ponav­lja­ti iste gre­ške te pru­ži­ti pri­li­ku mla­di­ma da se doka­žu. Isto tako, izra­zio je želju da se nas­ta­vi rad na ovak­voj vrsti istra­ži­va­nja jer je publi­ka­ci­ja „Izmisliti pros­tor“ tek zagre­bla povr­ši­nu sve­ga onog što se doga­đa­lo od počet­ka 2000-ih.

- Organizacije civil­nog druš­tva su pod­ka­pa­ci­ti­ra­ne pa bi tre­ba­lo sura­đi­va­ti i sa samim akte­ri­ma, a možda i sami finan­ci­je­ri pre­poz­na­ju taj seg­ment kao dio neke važ­ne arhi­ve s obzi­rom da se radi o arhi­vi zajed­ni­ce koja nije dovolj­no obra­đe­na, zaklju­čio je Jurcan.