Premijera predstave „Priča o slovima“ u DKC‑u

B. V.

13.02.2024.

Premijera pred­sta­ve „Priča o slo­vi­ma“ teatra Naranča igrat će u nedje­lju, 18. velja­če u 18 sati u pul­skom u DKC‑u (biv­ši Pionirski dom). Radi se o autor­skom pro­jek­tu Mathilde Vukosavljević i Vlatke Rubil koja pot­pi­su­je i tekst predstave.

„U ovoj pri­či za naše naj­mla­đe koji se tek poči­nju upoz­na­va­ti sa slo­vi­ma – nji­ho­vom obli­ku, izgle­du, ali i karak­te­ris­ti­ka­ma, pred­sta­vit će se i sama abe­ce­da. Kada dje­voj­či­ca Nina zaže­li iskre­nu rođen­dan­sku želju da nauči sva slo­va abe­ce­de, ona se i ostva­ru­je i to uz pomoć neko­ga tko ih i sam naj­bo­lje poz­na­je – Gospođe Abecede iz Svijeta slo­va. Na šaljiv i zanim­ljiv način opi­sat će se kako izgle­da koje slo­vo te što sva­ko od njih može. Iako je našim naj­mla­đi­ma izgo­vor sva­kog slo­va lak­ši, kroz ovu pred­sta­vu ste­ći će i počet­ne uvi­de o pisa­nju istih kako bi uz govor­ni, razvi­ja­li i nji­hov pisa­ni aspekt kojeg će jed­nog dana i sami uči­ti“, piše u opi­su predstave.