Izložba fotografija “Svakodnevni život” polaznika Foto Akademije Makina

B. V.

22.03.2024.

Otvorenje izlož­be foto­gra­fi­ja nazi­va “Svakodnevni život” polaz­ni­ka Foto Akademije Makina bit će odr­ža­no u petak, 22. ožuj­ka u 20 sati, u pul­skoj Galeriji Makina. Na izlož­bi će biti pred­stav­lje­no 60-ak, veći­nom ana­log­nih foto­gra­fi­ja, polaz­ni­ka i polaz­ni­ca deve­te radi­oni­ce koja je i ovaj put bila podi­je­lje­na u dvi­je gru­pe – mla­di te dame i gospoda.