Otvorena izložba „Katalog elektro-entiteta“ u galeriji Novo

Tekst i fotografije Boris VINCEK

01.03.2024.

Udruga Metamedij i Radiona (Zagreb) orga­ni­zi­ra­ju izlož­bu „Katalog elek­tro-enti­te­ta“ koja je otvo­re­na u čet­vr­tak, 29. velja­če u pul­skoj gale­ri­ji Novo. Kustosi izlož­be su Deborah Hustić i Damir Prizmić. Voditeljica gale­ri­je Marijeta Bradić je napo­me­nu­la da je izlož­ba „Katalog elek­tro-enti­te­ta“ dru­gi dio pro­jek­ta „Titraji, algo­rit­mi i stro­je­vi“, a koji se bavi hibrid­nim umjet­nos­ti­ma i maker kul­tu­rom kroz priz­mu aktiv­ne inte­rak­ci­je s teh­no­lo­gi­jom kojom se Radiona.org po prvi puta pred­stav­lja publi­ci u Puli. Bradić je potom pre­da­la riječ kus­to­si­ci Hustić koja je kaza­la da Radiona već godi­na­ma poku­ša­va sa svo­jim rado­vi­ma doći u Pulu te da je sret­na što s ovom izlož­bom mogu na neki način obi­lje­ži­ti poče­tak dje­lo­va­nja gale­ri­je Novo.

- Radiona je jedan gra­đan­ski labo­ra­to­rij koji je nas­tao u Zagrebu pri­je 14 godi­na i zapra­vo je gru­pa lju­di koji se bave spa­ja­njem teh­no­lo­gi­je, kul­tu­re, zna­nos­ti, umjet­nos­ti – dak­le STEAM podru­čje. Udrugu čini sim­bi­oza lju­di koji su elek­tro­teh­ni­ča­ri, dizaj­ne­ri, umjet­ni­ci druš­tve­no-huma­nis­tič­kog usmje­re­nja te lju­di koji vole ura­di sam kul­tu­ru. To je inter­ge­ne­ra­cij­ska zajed­ni­ca lju­di raz­li­či­tih dobi koje spa­ja lju­bav pre­ma stva­ra­nju, kaza­la je Hustić. Ona je potom uz pomoć kole­ge i jed­nog od auto­ra na izlož­bi Tomislavom Tukšom pro­ve­la publi­ku kroz pos­tav i iscr­p­no opi­sa­la sva­ki rad i način na koji se s nji­ma može „igra­ti“. Naime, spe­ci­fič­nost ovih rado­va, ali i osta­lih pro­je­ka­ta Radione je nji­ho­va inte­rak­tiv­nost pa izloš­ci nisu nami­je­nje­ni za kon­tem­pla­ci­ju već zah­ti­je­va­ju aktiv­nu par­ti­ci­pa­ci­ju posjetitelja.

Članovi Radioninog kolek­ti­va koris­te teh­no­lo­gi­ju kao jezik za izra­ža­va­nje ide­ja i kon­ti­nu­ira­nu raz­mje­nu miš­lje­nja u for­mi inte­rak­ci­je i par­ti­ci­pa­ci­je s posje­ti­te­lji­ma izlož­be. Elektro-enti­te­ti dola­ze iz raču­nal­nog i stroj­nog svi­je­ta kao potom­ci meha­nič­kih nevjes­ti Marschalla McLuhana na koje se kolek­tiv pozi­vao u pret­hod­nim seri­ja­ma, nas­ta­ju­ći kao plod surad­nje izme­đu teh­no­lo­ga i umjet­ni­ka. Radionina kolek­ci­ja rado­va razvi­ja­na je kroz niz godi­na te uklju­ču­je ima­gi­na­rij karak­te­ris­ti­čan za teri­to­ri­je hibrid­nih umjet­nos­ti koje pove­zu­ju tan­ke lini­je su-kre­aci­je izme­đu raz­li­či­tih inter­dis­ci­pli­nar­nih podru­čja i nači­na na koji posje­ti­te­lji inter­pre­ti­ra­ju teh­no­lo­šku stvarnost.

„Otpor pre­ma teh­no­lo­gi­ji u današ­nje je doba pot­pu­no besmis­len, čak i kon­tra­pro­duk­ti­van. Ono što sva­ka­ko ne gubi smi­sao, jest način na koji pro­ma­tra­mo teh­no­lo­ške poja­ve, kako ih demis­ti­fi­ci­ra­mo, pro­pi­tu­je­mo, su-stva­ra­mo i uba­cu­je­mo u vlas­ti­ti pros­tor i pro­ces pro­miš­lja­nja: kao arte­fakt, ure­đaj, poma­ga­lo, igrač­ku, enti­tet, stroj, maši­nu ili zvi­jer. Kako bismo bolje razu­mje­li poja­ve i enti­te­te koje stva­ra­mo kroz raz­li­či­ta digi­tal­na i elek­tro­nič­ka suče­lja, potreb­no je komu­ni­ci­ra­ti s isti­ma spe­ci­fič­nim pro­gram­skim jezi­ci­ma i pro­to­ko­li­ma, sas­tav­lja­ti ih ili ras­tav­lja­ti te ponov­no pres­la­gi­va­ti sa svr­hom razu­mi­je­va­nja pro­ce­sa stva­ra­nja i onog što se zbi­va pred nama. Naš se odnos s teh­no­lo­gi­jom stva­ra i u zrca­lje­nju nas samih u nači­ni­ma na koji ju osmiš­lja­va­mo, stva­ra­mo, koris­ti­mo ili uni­šta­va­mo. Ono je sva­ka­ko zrca­lo nas samih, civi­li­za­ci­je i sta­nja druš­tva“, navo­di se u opi­su izložbe.

Izložbom Katalog elek­tro-enti­te­ta Radiona.org dono­si pre­sjek umjet­nič­kih i teh­no­lo­ških pris­tu­pa, rad­nih pro­ce­sa, rje­še­nja i rado­va nas­ta­lih kroz niz godi­na u kre­ativ­nom i teh­no­lo­škom labu Radione, kao i recent­ne rado­ve koji­ma se kolek­tiv bavi u kon­tek­s­tu hacker/maker kul­tu­re te STEAM kon­cep­ta pro­miš­lja­nja kul­tur­ne povi­jes­ti ino­va­ci­ja. Ovo je poziv na igru, pra­vo na poku­šaj i pogre­šku, ura­nja­nje u jed­nos­tav­nost digi­tal­ne i ana­log­ne binar­nos­ti teh­no­lo­ških suče­lja, nes­pret­nost, teh­no­lo­šku nos­tal­gi­ju, digi­tal­nu empa­ti­ju i poku­šaj stva­ra­nja novih odno­sa s tehnologijom.

Domaći auto­ri koji izla­žu su: Dimitra Barouta, Igor Brkić, Paula Bučar, Davor Cihlar, Zvonimir Domazet, Deborah Hustić, Davor Jadrijević, Sandra Maglov, Goran Mahovlić, Marvin, Mario Pavlić, Daniel Pikutić, Damir Prizmić, Tomislav Tukša, Aleksandar Vojnić, Ivor Vračević. Inozemni auto­ri pred­stav­lje­ni na izlož­bi su: Akafugu.jp, Invader, Koen van Gilst, Mitch Altman, Marc Dusseiller, KenKenMkIISR, Constanza Piña, Matt Sarnoff, Alex Randolph, Paul Tas – Error Instruments, Alwin Weber, Chris Knight.

Izložba osta­je otvo­re­na do 29. ožuj­ka i može se raz­gle­da­ti od pone­djelj­ka do sri­je­de, od 10 do 14 sati te u čet­vr­tak i petak, od 17 do 20 sati. Podržali: Ministarstvo kul­tu­re i medi­ja Republike Hrvatske, Grad Zagreb, Zaklada Kultura nova, Grad Pula i Istarska županija.