Otvorenje izložbe „VIOL AZIONI“ u Muzeju Lapidarium i Zajednici Talijana

Tekst i fotografije Marko ŠORGO

11.03.2024.

U Novigradu, gra­du koji s obzi­rom na svo­ju veli­či­nu puno ula­že u umjet­nost, počet­kom ožuj­ka je otvo­re­na pefor­ma­tiv­na izlož­ba nazva­na Viol azi­oni. Postav je nas­tao na poti­caj tali­jan­ske mre­že nev­la­di­nih udru­ga nazva­ne Espansioni koja je nas­ta­la 2012. godi­ne, okup­lja uglav­nom žene, ne samo umjet­ni­ce i pro­mi­če rav­no­prav­nost među spo­lo­vi­ma. Izložba je veći­nom ama­ter­skog karak­te­ra, a auto­ri su na temu nasi­lja nad žena­ma i akci­ja za suprot­stav­lja­nju isto­me pris­tu­pi­li na kre­ati­van način s lju­bi­čas­tom bojom kao zajed­nič­kim naziv­ni­kom, a sve te povez­ni­ce obje­di­nju­je i sam naziv Viol azi­oni. Posrijedi je tre­ća eta­pa ove putu­ju­će izlož­be s pod­nas­lo­vom “Putovima žen­skog stvaralaštva”.

Umjetnici iz školskih klupa

Tvorci ovog pos­ta­va su veći­nom uče­ni­ci koji poha­đa­ju sred­nju umjet­nič­ku ško­lu “Enrico e Umberto Nordio” u Trstu, od kojih su mno­gi pri­sus­tvo­va­li pred­stav­lja­nju. Odgovorili su na ovu temu poezi­jom, foto­gra­fi­jom, skul­p­tu­rom, per­for­man­som i mod­nim dizaj­nom, a tek­s­to­vi nekih od pje­sa­ma tako­đer su dio ovog pos­ta­va. Za svoj rad su nagra­đe­ni meda­ljom od stra­ne pred­sjed­ni­ka Republike Italije,

Ovaj doga­đaj kojeg je osmis­li­la dugo­go­diš­nja tali­jan­ska akti­vis­ti­ca za žen­ska pra­va i koor­di­na­to­ri­ca mre­že Espansioni Ester Pacor pri­re­đen je na dvi­je loka­ci­je i uz pot­po­ru dvi­je usta­no­ve, ZT Novigrad i Muzeja Lapidarium, a u sva­koj je izlo­že­no po 19 likov­nih djela.

 

U pros­to­ri­ja­ma Zajednice Talijana Novigrad pos­tav je otvo­ri­la nje­na pred­sjed­ni­ca Cristina Fattori dok je pod­pred­sjed­ni­ca Istarske Županije Jessica Acquavita istak­la da se nedo­volj­no pri­ča o žena­ma i o nji­ho­voj kre­ativ­noj sna­zi koja je zna­čaj­na. Istina je da je izme­đu pri­kri­ve­ne i otvo­re­ne agre­si­je čes­to mala raz­li­ka i na to mora­mo poseb­no obra­ti­ti pozor­nost, te biti sen­zi­bil­ni i sen­zi­bi­li­zi­ra­ti dru­ge, zaklju­či­la je.

Drugi dio ovog doga­đa­ja odr­žan u Muzeju Lapidarium pred­sta­vi­la je arhe­olo­gi­nja Anika Mijanović.

 

Prenijeti poruku borbe mladim generacijama

Prisjećajući se o ide­ji nas­tan­ka izlož­be, Ester Pacor je napo­me­nu­la da je važ­no pre­ni­je­ti ide­je bor­be za jed­na­kost mla­dim gene­ra­ci­ja­ma, zato se i obra­ti­la Manueli Cerebuch, rav­na­te­lji­ci umjet­nič­ke ško­le koja je pri­hva­ti­la suradnju.

Učenici su izve­li per­for­mans koji su sami osmis­li­li, a sas­to­jao se od čita­nja poezi­ja, uz isto­vre­me­no vje­ša­nje obo­je­nih tka­ni­na na suši­lo za rub­lje, te svo­je­vr­s­nom mod­nom revi­jom na kojoj je pred­stav­ljen po jedan, temat­ski ukra­šen, odjev­ni pred­met vezan za sva­ku poeziju.

Izloženi rado­vi su veći­nom izve­de­ni sli­kar­skom i foto­graf­skom teh­ni­kom, a naj­češ­će pre­do­ču­ju impli­cit­no i eks­pli­cit­no teške pos­lje­di­ce nasi­lja nad žena­ma i nji­ho­ve boli.

Između osta­lih, pro­či­ta­na je pje­sma i pje­sma nazva­na “Ako se sutra ne vra­tim” Peruvijanke Cristine Torres Cáseres koja je pos­ta­la svo­je­vr­s­na him­na pro­tiv nasi­lja nad žena­ma u Italiji.

Tri doma­će umjet­ni­ce dopri­ni­je­le su ovom pro­jek­tu, to su pjes­ni­ki­nje Martina Dagostini i Natali Paoletić koje su pro­či­ta­le svo­je sti­ho­ve, dok je kon­cep­tu­al­na umjet­ni­ca Dragana Sapanjoš sudje­lo­va­la sa svo­jom skul­p­tu­rom u Lapidariumu.

Umjetnost zasi­gur­no nije dovolj­na da bi se rije­šio pro­blem nasi­lja nad žena­ma, to je naža­lost naša real­nost, no sva­ki jav­ni nas­tup koji o tom pro­ble­mu govo­ri je važan jer ga stav­lja u sre­di­šte pozor­nos­ti. Izložbu je mogu­će posje­ti­ti do 30. ožujka.