Predavanje Marije Mogorović Crljenko: “Ljubav i/ili brak u srednjem i ranom novom vijeku”

B. V.

05.03.2024.

Odsjek za povi­jest Filozofskog fakul­te­ta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli obi­lje­ža­va 30. godiš­nji­cu osnut­ka cik­lu­som jav­nih pre­da­va­nja u Gradskoj knjiž­ni­ci i čita­oni­ci Pula, u kojem će pro­fe­so­ri Odsjeka izla­ga­ti o tema­ma koji­ma se bave u svom znans­tve­nom i nas­tav­nom radu.

Prvo u nizu, pre­da­va­nje nas­lov­lje­no Ljubav i/ili brak u sred­njem i ranom novom vije­ku odr­žat će Marija Mogorović Crljenko u čet­vr­tak, 7. ožuj­ka u 18 sati u dvo­ra­ni Gradske knjiž­ni­ce i čita­oni­ce Pula.

U svom će pre­da­va­nju Marija Mogorović Crljenko govo­ri­ti o bra­ku i lju­ba­vi u tom povi­jes­nom raz­dob­lju. Osvrnut će se na eta­pe, mjes­to, vri­je­me, izvr­ši­te­lje obre­da, cere­mo­ni­je i polo­žaj žene pri­li­kom skla­pa­nja bra­ka. Govorit će o bra­ku u pre­zen­tu i futu­ru, pret­pos­tav­lje­nom bra­ku i nje­go­vim slič­nos­ti­ma s današ­njim brač­nim (izvan­brač­nim) veza­ma te u kojim se seg­men­ti­ma danas vra­ća­mo sred­njo­vje­kov­nim nači­ni­ma skla­pa­nja braka.

Organizator ovog cik­lu­sa obljet­nič­kih pre­da­va­nja je Odsjek za povi­jest Filozofskog fakul­te­ta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, a Gradska knjiž­ni­ca i čita­oni­ca Pula je suorganizator.