Dani Antuna Šoljana u Rovinju

B. V.

26.04.2024.

Pučko otvo­re­no uči­li­šte Grada Rovinja i Društvo hrvat­skih knji­žev­ni­ka pri­re­đu­ju 28. knji­žev­no-znans­tve­ni skup Dani Antuna Šoljana koji će biti odr­ža­ni 3. i 4. svibnja.

Program:

3. SVIBNJA, PETAK

12:30 KNJIŽNICA SREDNJE ŠKOLE ZVANE ČRNJE

Predstavljanje rado­va film­ske radi­oni­ce rovinj­skih sred­njo­ško­la­ca pre­ma Šoljanovim djelima

Filmska radi­oni­ca (22. – 26. 4. 2024.)

Sudjeluju: Eric Ušić, Michele Bulešić i Teo Morosin, vodi­te­lji radionice

18:00 MMC

Predstavljanje likov­ne mape

SVIJET NE IDE NIKAMO. Šoljanovi dani Danijela Žeželja

Pučko otvo­re­no uči­li­šte Grada Rovinja-Rovigno, 2024. / Università Popolare Aperta del­la Città di Rovinj-Rovigno, 2024

O mapi će govo­ri­ti: Tomislav Brlek i Danijel Žeželj

Izložba je otvo­re­na od 29. trav­nja do 5. svib­nja 2024.

20:00 MMC

Koncert

DAVID GAZAROV – klavir

Ulaz slo­bo­dan

 

4. SVIBNJA, SUBOTA

9:30 Polaganje vijen­ca pod spo­men-plo­ču na kući Antuna Šoljana

10:00 MMC

Književno-znans­tve­ni kolok­vij: INTERTEKSTUALNOST I INTERMEDIJALNOST U ŠOLJANOVU DJELU

Sibila Petlevski, Odakle ta gaze­la na inter­tek­s­tu­al­noj sta­zi Šoljanova djela?

Slaven Jurić, Šoljanov stih u tradiciji

Helena Peričić, Intertekstualnost kao iro­ni­za­ci­ja u Šoljanovoj Romanci o tri ljubavi

Dubravka Crnojević Carić, O kodi­ra­nju intim­nos­ti: inter­tek­s­tu­al­nost i citat­nost u Šoljanovoj Romanci o tri lju­ba­vi i Astri Borisa Senkera

Sanja Nikčević, Promjena recep­ci­je inter­tek­s­tu­al­nos­ti u Šoljanovoj dra­mi Romanca o tri ljubavi

Lada Žigo Španić, Kranjčević kao laj­t­mo­tiv roma­na Luka Antuna Šoljana

Antun Pavešković, Koji medij pris­ta­je u Šoljanovoj Luci?

Magdalena Dyras, Intertekstualnost kra­jo­li­ka u Šoljanovoj prozi

Tihomir Glowatzky, Intertekstualnost na pri­mje­ru medi­te­ran­ske tema­ti­ke – pogled sa sjevera

Boris Senker, Filmičnost Šoljanova Mediterana

Leszek Malczak, Antun Šoljan kao pre­vo­di­telj ili o Šoljanovom i polj­skom pri­je­vo­du Orwellovog roma­na 1984.

Maciej Czerwinski, Kaleb i Šoljan – intertekstualnost?

Voditelj: Ivica Matičević