Izložba instalacije „Habitat“ Ide Blažičko u Gradskoj galeriji Labin

B. V.

05.04.2024.

Sljedećih mje­sec dana Gradska gale­ri­ja Labin upri­zo­rit će ambi­jen­tal­nu ins­ta­la­ci­ju „Habitat“ kipa­ri­ce Ide Blažičko. Otvorenje je zaka­za­no za subo­tu, 13. trav­nja, u 19 sati u kus­tos­tvu Feđe Gavrilovića, vodi­te­lja Galerije Forum (Zagreb).

„Suradnja s Galerijom Forum pred­stav­lja jed­nu od niza naj­av­lje­nih ins­ti­tu­ci­onal­nih kola­bo­ra­ci­ja pre­dvi­đe­nih u ovoj godi­ni, ujed­no sre­br­noj za Gradsku gale­ri­ju Labin, bro­je­ći dva­de­set pet godi­na dje­lo­va­nja. U nas­tav­ku godi­ne, tije­kom lip­nja, pre­dvi­đe­no je uzvrat­no gos­to­va­nje Gradske gale­ri­je Labin u Zagrebu u pros­to­ru Galerije Forum izlož­bom Percepcije, upra­vo izla­ga­nom u riječ­koj Galeriji Kortil“, navo­de organizatori.

Galerija Forum pred­stav­lja izlož­bu Ide Blažičko, koja je u tamoš­njem pros­to­ru izla­ga­la 2018. godi­ne radom nazi­va „Ikaros“. Ambijentalna kipar­ska ins­ta­la­ci­ja Ide Blažičko sat­ka­na od tek­s­til­nih mate­ri­ja­la odra­ža­va sve­pri­sut­nu auto­ri­či­nu tema­ti­ku istra­ži­va­nja i pro­miš­lja­nja o oko­li­šu i bići­ma koja ga nas­ta­nju­ju. „Habitat“ izve­den u Gradskoj gale­ri­ji Labin pri­mar­no se refe­ri­ra na jed­no­s­mje­ran odnos ljud­skog dje­lo­va­nja na pri­ro­du i pos­lje­dič­nim odra­ža­va­njem na eko­sus­tav. Vizualna ins­ta­la­ci­ja upot­pu­nje­na je zvuč­nom kom­pi­la­ci­jom Alexa Brajkovića koja uklju­ču­je gla­sa­nja živo­ti­nja na popi­su ugro­že­nih vrsta u Republici Hrvatskoj.

Gavrilović u svo­jem tek­s­tu opi­su­je Idino stva­ra­laš­tvo kao for­me koje se pri­la­go­đa­va­ju kon­tek­s­ti­ma u koji­ma ih auto­ri­ca izla­že. One se mogu nala­zi­ti u otvo­re­nim jav­nim pros­to­ri­ma, poput par­ko­va ili uli­ca, kao i u gale­ri­ja­ma i muze­ji­ma. To pri­la­go­đa­va­nje nepo­sred­nom pros­tor­nom kon­tek­s­tu čini ih slič­ni­ma živom svi­je­tu. One se mogu lako ugni­jez­di­ti u novo obi­ta­va­li­šte, ali i svo­jom pri­sut­noš­ću osmiš­lja­va­ti nje­gov kon­tekst. To je dina­mi­ka slič­na  dina­mi­ci suži­vo­ta raz­li­či­tih orga­ni­za­ma na nekom mjes­tu. Stalno pro­mje­nji­va, ali ipak pos­to­ja­na rav­no­te­ža u kojoj ops­to­ji neka cje­li­na koja se, poput ove ins­ta­la­ci­je, zove ‘habi­tat’.

Ostatak veče­ri nakon služ­be­nog otvo­re­nja pra­tit će zvuč­na kuli­sa glaz­be­ni­ka Andree Pongraca na han­d­pa­nu, čime će se publi­ka ima­ti pri­li­ke upoz­na­ti s jed­nim neko­nven­ci­onal­nim i manje zas­tup­lje­nim instrumentom.

Razgled izlož­be moguć je do 11. svib­nja u rad­nom vre­me­nu Gradske gale­ri­je Labin. Edukativni pro­gram za gra­đans­tvo odr­ža­va se 26. trav­nja u 18 sati bes­plat­nim struč­nim vod­stvom. Program Gradske gale­ri­je Labin reali­zi­ran je sred­stvi­ma Grada Labina, Ministarstva kul­tu­re i medi­ja RH i Istarske župa­ni­je Upravnog odje­la za kul­tu­ru i zavičajnost.