(Ne)vidljivi – mladi u kulturi: Liberalizam Jurice Pušenjaka u galeriji Poola

Tekst i fotografije Paola ALBERTINI

08.04.2024.

Prva ovo­go­diš­nja izlož­ba u gale­ri­ji Poola, „£I₿€RⒶ£I$M“, otvo­re­na je 6. trav­nja rado­vi­ma Jurice Pušenjaka. Novost gale­ri­je je da jedan ter­min povje­ra­va­ju kus­to­su iz Zagreba, Feđi Gavriloviću. Naime, kako je rekao vodi­telj gale­ri­je, Bojan Šumonja, izlož­bu Pušenjaka je oda­brao i u Pulu doveo upra­vo taj kustos.

Gavrilović za Pušenjaka kaže da je zanim­ljiv umjet­nik mla­đe gene­ra­ci­je jer u svom radu isti­če koli­ko je naša svi­jest obli­ko­va­na ide­olo­gi­jom i kako sama činje­ni­ca da smo osvi­jes­ti­li da smo u ide­olo­gi­ji može napra­vi­ti prvi korak izla­ska iz nekih sfe­ra u kojim živi­mo i unu­tar kojih se krećemo.

Slike su na prvi pogled bizar­ne, rekao je Gavrilović, riječ je o uve­ća­nim nov­ča­ni­ca­ma. Međutim, one nam govo­re o cen­tral­nom mjes­tu nov­ca u našem libe­ra­lis­tič­kom sus­ta­vu, u našem društvu.

„Izložbu može­mo gle­da­ti s dvi­je stra­ne. Prvo, vidi­mo mone­tu iz Jugoslavije, Sovjetskog save­za i SAD‑a, iz pro­pa­lih drža­va i dva sis­te­ma koji su poku­ša­li dati neku alter­na­ti­vu libe­ra­lis­tič­kom sus­ta­vu, a s dru­ge stra­ne može­mo to gle­da­ti i kao iska­zi­va­nje apsur­da činje­ni­ce da mi svu svo­ju ener­gi­ju i paž­nju ula­že­mo u tu jed­nu aps­trak­ci­ju, a ta aps­trak­ci­ja su te male lito­gra­fi­je koje nosi­mo u dže­pu, nov­ča­ni­ce“, rekao je Gavrilović uoči otvo­re­nja izložbe.

Kako je naveo da piše u kata­lo­gu: „Naša ide­olo­gi­ja zove se libe­ra­li­zam i osno­va nje­zi­na pos­to­ja­nja je kapi­tal. Jurica Pušenjak sli­kar je koji joj pru­ža ogle­da­lo. Slikajući mone­te iz tri­ju reži­ma, on pot­vr­đu­je nji­ho­vo ključ­no mjes­to u sva­kod­nev­nom živo­tu nji­ho­vih gra­đa­na. Od njih tri, dva su uni­šte­na, jer su, barem dek­la­ra­tiv­no, poku­ša­va­la pred­stav­lja­ti nekak­vu alter­na­ti­vu, odnos­no rela­ti­vi­za­ci­ju ide­olo­škog zda­nja libe­ra­liz­ma. Teoretičari suvre­me­nog druš­tva neri­jet­ko isti­ču kako kapi­tal ima sna­gu asi­mi­li­ra­ti sva pro­tu­rje­čja koja stva­ra. Znači li to nje­go­vu konač­nu pobje­du, odnos­no „kraj povi­jes­ti“? Ili je to samo još jed­na arhi­tek­ton­ska var­ka ide­olo­ške tvr­đa­ve u kojoj smo osu­đe­ni bora­vi­ti? Pušenjakove su sli­ke pro­zo­ri u toj tvr­đa­vi, no to su apsurd­ni pro­zo­ri koji ne gle­da­ju izvan nje. Ne zano­se se miš­lju da mogu ponu­di­ti alter­na­ti­vu, ali vam otva­ra­ju um za to da ide­ja pro­zo­ra uop­će pos­to­ji. Možda je to prvi, sra­me­ž­lji­vi korak pre­ma oslobođenju“.

Prema rije­či­ma Gavrilovića, raz­log zbog neus­pje­ha svih alter­na­ti­va libe­ral­nom sus­ta­vu je libe­ra­lis­tič­ki sus­tav i kapi­tal: „Naša opse­siv­na želja za mate­ri­jal­nim inte­gri­ra se u nas pod nazi­vom ljud­ska pri­ro­da – neče­ga što je tobo­že čovje­ku uro­đe­no, a narav­no da nije“.

Manje sli­ke poka­zu­ju odre­đe­ne poj­mo­ve koji su usa­đe­ni u sve nas i koje zapra­vo naša današ­nja ide­olo­gi­ja želi uvje­ri­ti da su ključ­ni u našem sva­kod­nev­nom živo­tu: od sre­će, ega, indi­vi­du­aliz­ma, sek­sa, požu­de… „“To je nešto čemu mi teži­mo ‚ali net­ko će reći da je to u nama, zato što smo eva­lu­ira­li, ali nije, to nam je namet­nu­to od samog druš­tva“, kaže Gavrilović isti­ču­ći da smo druš­tvo mi sami i mi sami to neka­ko mora­mo mijenjati.

Smatra kako je jedi­ni izlaz nešto neo­če­ki­va­no, ono što se u budis­tič­kim filo­zo­fi­ja­ma kaže „sato­ri“.

„Okrenite se pre­ma neče­mu što se sma­tra des­truk­tiv­nim, dru­gim rije­či­ma, pobolj­ša­vaj­te sebe: ali nemoj­te vjež­ba­ti i čita­ti, pro­baj­te nešto dru­go“, poru­čio je Gavrilović.

Jurica Pušenjak je rođen 1996. u Zagrebu. Godine 2020. diplo­mi­rao je na sli­kar­skom odsje­ku ALU u kla­si Zoltana Novaka. Od 2018. dje­lu­je kroz niz skup­nih i žiri­ra­nih izlož­bi od kojih se ističu 5. i 6. Bijenale sli­kar­stva u domu HDLU a, 16. i 19. Erste frag­men­ti u Laubi, izla­ga­nje i koautor­stvo na izlož­bi ”Tartagline poli­ce” u Galeriji Forum, izlož­ba “Ljubav na pos­ljed­nji pogled/novac je vječan, a ljud­ski život je pro­la­zan”  u Galeriji Bačva, te izlož­ba “Iluzije” u Galeriji Proširenih medi­ja. Godine 2022. Izlaže na prvoj samos­tal­noj izlož­bi “Heroji” u Galeriji Bačva. Dobitnik je Nagrade Vladimir Dodik Trokut, Iva Vraneković – Umjetnici umjetniku.

Izložba se može raz­gle­da­ti do 27. travnja.

Ovaj tekst sufi­nan­ci­ran je sred­stvi­ma Fonda za poti­ca­nje raz­no­vr­s­nos­ti i plu­ra­liz­ma elek­tro­nič­kih medija.