Predstavljanje zbirke priča „Samo da sve dobro prođe“ Aleksandre Filipović u Klubu-knjižari Giardini 2

08.05.2024.

Klub-knji­ža­ra Giardini 2, u čet­vr­tak, 9. svib­nja u 20 sati pred­sta­vit će zbir­ku „Samo da sve dobro pro­đe“ nas­tav­ni­ce, pre­vo­di­te­lji­ce i spi­sa­te­lji­ce Aleksandre Filipović. Aleksandra Filipović (1977., Rijeka) diplo­mi­ra­la je anglis­ti­ku i kro­atis­ti­ku. Autorica je roma­na Rizik od pro­ljet­nog mra­za (2020.). Pjesme su joj objav­lje­ne na por­ta­li­ma za knji­žev­nost i kul­tu­ru Strane i Astronaut.ba, art blo­gu Čovjek-časo­pis, u časo­pi­si­ma Kvaka i Libartes.

Priče Aleksandre Filipović naiz­gled tema­ti­zi­ra­ju sva­kod­nev­ne teme, u koji­ma se veći­na može pre­poz­na­ti. Čitatelji će se tako pod­sje­ti­ti kako je to kada im sta­no­da­vac ula­zi u stan, kada cije­lo susjed­stvo pro­ma­tra sva­ki korak, kako se nosi­ti s pro­ble­ma­tič­nom dje­com. Iako se tema­ti­zi­ra tok­sič­ni svi­jet oko nas, mizo­gi­ni­ja i osta­li pro­ble­mi, pri­če nisu pot­pu­no mrač­ne, no zasi­gur­no su pamt­lji­ve. U situ­aci­ja­ma koje je čita­telj naiz­gled već mno­go puta čuo i vidio, uvi­jek se pro­na­đe nešto novo, kut pogle­da i raz­miš­lja­nja koji pri­je nije uočen. Kroz ovaj pre­ci­zan uvid u ljud­sku psi­hu, kon­cen­tri­rat ćemo se na deta­lje, uoča­va­nje neo­bič­nog u ono­me obič­nom. Aleksandra Filipović zasi­gur­no je novi, važan glas u hrvat­skoj književnosti.

Ova zbir­ka dio je bibli­ote­ke Bura Mozaik knji­ge, u kojoj se okup­lja­ju već eta­bli­ra­ni pis­ci i spi­sa­te­lji­ce, ali i novi gla­so­vi hrvat­ske knji­žev­nos­ti. Biblioteka Bura dono­si nešto novo i ino­va­tiv­no, baš kao što je i bura vje­tar koji osvje­ža­va i čis­ti atmosferu.

Predstavljanje zbir­ke „Samo da sve dobro pro­đe“ jedan je u nizu doga­đa­ja u okvi­ru novog pro­gra­ma Kluba-knji­ža­re pod nazi­vom „Sanjam 30“ posve­će­nog veli­koj obljet­ni­ci koju će Sa(n)jam knji­ge u Istri pros­la­vi­ti u stu­de­nom ove godine.

Ovaj je pro­gram pod pokro­vi­telj­stvom Zaklade Kultura nova.

Vrata Kluba-knji­ža­re otvo­re­na su za posje­ti­te­lje sva­kog rad­nog dana od 9 do 20 sati, subo­tom od 9 do 14 sati, a na dan odr­ža­va­nja pro­gra­ma do ponoći.