Koncertna matineja Mislava Hollosa u Gradskoj radionici

B. V.

21.06.2024.

Ljeto u Gradskoj radi­oni­ci zapo­či­nje kon­cert­nom mati­ne­jom Mislava Hollosa koja će se odr­ža­ti u nedje­lju, 23. lip­nja u 10 sati u vrtu Gradske radi­oni­ce na Stoji. U relak­si­ra­noj i spon­ta­noj atmo­sfe­ri pod kroš­nja­ma sta­ba­la, Mislav Hollos izvest će solis­tič­ki nas­tup na gita­ri sa slo­bod­no ukom­po­ni­ra­nom live-stre­am prat­njom na tan­pu­ri i didgeridoou.

Mislav Hollos svi­ra po slu­hu, autor­sku glaz­bu raz­li­či­tih pra­va­ca. Javno nas­tu­pa od kra­ja ’80 – u Zadru u alt-rock ban­du Benefit, potom u jazz-rock ban­du Underrocks, zatim u Zagrebu, glaz­be­ni sas­ta­vi Pangea , Om So Ham i Interstellar. Koncerti/albumi: Indian Fluid, Sinestezija – Lisinski, Introspekcija – Velesajam kul­tu­re MM/SC, otva­ra­nje jazz-fes­ti­va­la Last minu­te – Bale, Citadela, Arsenal, Močvara. Hollos-Kolega – Odgovori I, II, III, ambi­jen­tal­na i medi­ta­tiv­na glazba.