Ljeto Indije u Istri

B. V.

14.06.2024.

Novigradski Muzej Lapidarium orga­ni­zi­ra Ljeto Indije u Istri – mani­fes­ta­ci­ju koja če se odr­ža­va­ti na raz­nim loka­ci­ja­ma od 15. lip­nja do 2. rujna.

„Od umjet­nos­ti do glaz­be, od raz­go­vo­ra do knji­žev­nos­ti, od joge do kla­sič­nog ple­sa i od fil­ma do kaza­li­šta, jas­no je da de ovo lje­to u Istri biti indij­sko i time dopri­ni­je­ti zbli­ža­va­nju Hrvata i Indijaca, čime de se oja­ča­ti naše bila­te­ral­no part­ner­stvo. Sudjelujte u ovom vri­jed­nom pot­hva­tu koji de osna­ži­ti odno­se izme­đu Hrvatske i Indije“, navo­di NJ.E. g. Raj Kumar Srivastava, vele­pos­la­nik Indije u RH.

Program ukrat­ko:

15. 06. – Obilježavanje Međunarodnog dana joge u Novigradu (Park Novigradske bisku­pi­je) i Otvorenje izlož­be From Pain to Paint (Muzej Lapidarium)

17. – 28. 06. – Tjedan indij­ske knji­ge (Gradska knjižnica)

1. 07. – Kazališna pred­sta­va Ram Ki Shaktipooja (CMIK)

5. 07. – Otvorenje izlož­be Mithu Sen – Sjene (Muzej Lapidarium)

1. – 14. 07. – Umjetnička inter­ven­ci­ja na muzej­skim pred­me­ti­ma Samit Das (Muzej Lapidarium)

16. 07. – Radionica izra­de ruč­no rađe­nog papi­ra (park Muzeja Lapidarium)

24. – 30. 07. – Tjedan indij­skog fil­ma (CMIK)

10. 08. – Otvorenje grup­ne izlož­be – Suvremena indij­ska umjet­nost (Muzej Lapidarium)

Brošura, Program