Mjesec ponosa 2024. – Radionica poezije otpora

B. V.

14.06.2024.

Radionica poezi­je otpo­ra, koju vode čla­ni­ce Centar za kaza­li­šte potla­če­nih POKAZ Doria Jukić i Marinela Neralić bit će odr­ža­na u subo­tu, 15. lip­nja od 16 sati u pros­to­ru Arka – SUP u Društvenom cen­tru Rojc.

„Poeziju se čes­to sma­tra “elit­nom” umjet­noš­ću, par excel­len­ce indi­vi­du­al­nom i indi­vi­du­alis­tič­kom kre­ativ­nom prak­som. Što se, među­tim, dogo­di uko­li­ko poezi­ju poku­ša­mo pisa­ti kolek­tiv­no? Je li tak­vo što uop­će mogu­će bez pada­nja u banal­nost? I zašto? Je li poezi­ja u sta­nju arti­ku­li­ra­ti kolek­tiv­no iskus­tvo? Što je to poezi­ja spo­sob­na saop­ći­ti, a da to nije nije­dan dru­gi diskurs? Na koji način ona može pru­ži­ti otpor druš­tve­nim nor­ma­ma i repre­si­ja­ma samom svo­jom for­mom, svo­jom nesvo­di­voš­ću na usta­lje­ne obras­ce i kodo­ve komu­ni­ka­ci­je? Kako mobi­li­zi­ra­ti te spe­ci­fič­ne poten­ci­ja­le? Pozivamo vas da se pri­dru­ži­te radi­oni­ci i otkri­je­te odgo­vo­re na ova pita­nja“, navo­de organizatori.

Poveznica za pri­ja­vu.