Predstavljanje knjige “Album na dan: 365 najvažnijih albuma koje morate poslušati” u Dnevnom boravku

B. V.

14.06.2024.

Predstavljanje knji­ge “Album na dan – 365 naj­važ­ni­jih albu­ma koje mora­te pos­lu­ša­ti” bit će odr­ža­no u pone­dje­ljak, 17. lip­nja, s počet­kom u 19.30 sati u Dnevnom borav­ku DC‑a Rojc.

U svi­je­tu pre­pu­nom bes­kraj­nih glaz­be­nih izbo­ra, raz­li­ko­va­nje važ­nog od usput­nog može biti zas­tra­šu­ju­ći zada­tak. Njega su se hra­bro pri­hva­ti­li auto­ri Ivan Palijan ft. Velimir Grgić, Dino Milić-Jakovlić, Marko Smiljić, Zoran Stajčić i Bojan Mandić stvo­riv­ši jedins­tve­no glaz­be­no-lite­ral­no djelo.

Knjigu će posje­ti­te­lji­ma pre­zen­ti­ra­ti upra­vo jedan od auto­ra – Zoran Stajčić, glav­ni ured­nik i jedan od osni­va­ča hrvat­skog pop kul­tur­nog por­ta­la Ravno do dna.

“Album na dan: 365 naj­važ­ni­jih albu­ma koje mora­te pos­lu­ša­ti” čine ori­gi­nal­ni tek­s­to­vi struč­nih auto­ra koji su veći­nu živo­ta pro­ve­li slu­ša­ju­ći glaz­bu, a jedan nje­gov nešto manji dio i pišu­ći o njoj. Ovom knji­gom dono­se jedins­tven uvid u važ­nost ovih albu­ma u našem vre­me­nu ne gube­ći iz vida nje­go­vu važ­nost u vre­me­nu kada su se albu­mi prvi put pojavili.

Po rije­či­ma auto­ra, kako bi odre­di­li koji su naj­važ­ni­ji albu­mi popu­lar­ne glaz­be koris­ti­li su pet kri­te­ri­ja: pro­da­ju albu­ma, ocje­ne kri­ti­ča­ra, broj pojav­lji­va­nja na lis­ta­ma naj­bo­ljih albu­ma, ocje­ne fano­va i koli­ko pri­mje­ra­ka albu­ma fano­vi ima­ju u svo­jim kolek­ci­ja­ma. Knjiga odgo­va­ra na važ­na pita­nja „Koji su naj­važ­ni­ji albu­mi svih vre­me­na?“ i „Postoji li način da to odre­di­mo bez da iza­zo­ve­mo nere­de?“ pos­tav­lje­na neg­dje oko 3 uju­tro tije­kom jed­ne noći nede­fi­ni­ra­nog dana u tjed­nu koja se čini­la da nika­da neće završiti.

Od albu­ma „In the Wee Small Hours“ Franka Sinatre iz 1955., do albu­ma „Folklore“ Taylor Swift iz 2020., ovi albu­mi su obi­lje­ži­li doba u koji­ma su nas­ta­li kroz svoj umjet­nič­ki domet, druš­tve­ni zna­čaj ili čis­tu popu­lar­nost kod publi­ke. No važ­ni­je oni su i danas važ­ni, slu­ša­ni i tra­že­ni te pred­stav­lja­ju oba­vez­ne dije­lo­ve samo­ob­nav­lja­ju­ćih i brzo­ras­tu­ćih kolek­ci­ja vini­la i CD-ova uz čes­ta slu­ša­nja na stre­aming servisima.