Predstavljanje knjige Mate Ćurića “Istrajavanje”

B. V.

24.06.2024.

Knjiga Mate Ćurića „Istrajavanje: Pogled iz mrtvog ugla“ bit će pred­stav­lje­na u uto­rak, 25. lip­nja u pod­ne u dvo­ra­ni Gradske knjiž­ni­ce i čita­oni­ce Pula. Knjigu će uz auto­ra pred­sta­vi­ti dr. sc. Stipan Trogrlić i Ian Tataj.

Organizatori ovog pro­gra­ma su Matica hrvat­ska – ogra­nak Pazin, Društvo hrvat­skih knji­žev­ni­ka – Istarski ogra­nak, Katedra čakav­skog sabo­ra Pula i Gradska knjiž­ni­ca i čita­oni­ca Pula.

Knjigu „Istrajavanje: Pogled iz mrtvog ugla“ obja­vi­la je Matica hrvat­ska Pazin, u suiz­da­vaš­tvu s Istarskim ogran­kom Društva hrvat­skih knji­žev­ni­ka. Urednik knji­ge je dr. Mihovil Dabo, a recen­zen­ti su dr. Stipan Troglić i dr. Milan Radošević.

Riječ je o tek­s­to­vi­ma o novi­joj povi­jes­ti Istre, poseb­no onih koji se tiču doga­đa­ja, svje­do­ka i akte­ra tzv. rujan­skih doga­đa­ja oko sje­di­nje­nja s mati­com domo­vi­nom Hrvatskom. Oni su objav­lji­va­ni tije­kom pos­ljed­nja četi­ri deset­lje­ća auto­ro­ve novi­nar­ske kari­je­re u Glasu Istre, gdje je bio i zapos­len kroz raz­li­či­te for­me – felj­to­ne, kolum­ne, komen­ta­re, inter­v­jue s naj­re­le­vant­ni­jim akte­ri­ma tog doba, pove­za­nih s dono­še­njem Rujanskih odlu­ka 1943. godine.

Mate Ćurić, publi­cist, novi­nar, film­ski kri­ti­čar i pro­za­ik, rođen je u Koritima (Duvno), osnov­nu i sred­nju ško­lu zavr­šio je u Bjelovaru, a stu­di­rao je knji­žev­nost na Filozofskom fakul­te­tu u Zagrebu. Od 1978. živi i radi u Puli – u Istarskom narod­nom kaza­li­štu, u pul­skim sred­njim ško­la­ma te u OŠ Marčana, a od 1983. kao novi­nar i ured­nik u dnev­ni­ku Glas Istre. Urednik je u godiš­nja­ku “Jurina i Franina”, Matici hrvat­skoj Pula, surad­nik je Čakavskog sabo­ra, taj­nik Matice hrvat­ske za Istru, ure­dio je više knji­ga pro­ze i publi­cis­ti­ke te je surad­nik u više časo­pi­sa. U knji­žev­nost ula­zi počet­kom osam­de­se­tih krat­kim pri­ča­ma za dje­cu i odras­le u godiš­nja­ku “Jurina i Franina”, knji­žev­nim ese­ji­ma u časo­pi­si­ma »Pet« i Kulturni vjes­nik u Puli, a knji­žev­ne, film­ske i kaza­liš­ne kri­ti­ke objav­lju­je kons­tant­no i sus­tav­no u Glasu Istre, Novom lis­tu, Istri, Novoj Istri, La Battani. Autor je neko­li­ko knjiga.