Pulski fokus: Otvorena izložba “S pogledom na more: Rimska vila u Valbandonu” u Svetim srcima

Tekst i fotografije Paola ALBERTINI

25.06.2024.

U Muzejsko-gale­rij­skom pros­to­ru Sveta srca u Puli, Arheološki muzej Istre pos­ta­vio je još jed­nu impo­zant­nu izlož­bu, „S pogle­dom na more: Rimska vila u Valbandonu” auto­ri­ca Aleksandre Mahić Sinovčić i Ide Koncani Uhač koja je sve­ča­no otvo­re­na 21. lipnja.

Izložba pri­ka­zu­je izu­zet­ne nala­ze otkri­ve­ne tije­kom zaštit­nog arhe­olo­škog nad­zo­ra 2022. godi­ne na sje­ver­noj oba­li uva­le Valbandon, u prvom redu kame­nu deko­ra­tiv­nu plas­ti­ku i arhi­tek­ton­ske ele­men­te koji su pri­pa­da­li rim­skoj vili.

Rimska vila u Valbandonu, smje­šte­na na sje­ver­noj i juž­noj stra­ni uva­le, pri­pi­su­je se luk­suz­nom mari­tim­nom zda­nju u kojem je život tra­jao od 1. sto­lje­ća pr. Kr. do 5. stoljeća.

Posjetitelji osim kame­nih spo­me­ni­ka mogu vidje­ti i dru­ge nala­ze poput gra­đe­vin­skih i deko­ra­tiv­nih ele­men­ta, posu­đa, raz­no­li­kih upo­rab­nih pred­me­ta te arhe­obo­ta­nič­ke nala­ze koji se čuva­ju u fun­du­su muze­ja. Izložba koris­ti i suvre­me­nu teh­no­lo­gi­ju za vizu­ali­za­ci­ju poje­di­nih pros­to­ri­ja vile, pru­ža­ju­ći uvid u nji­hov izgled i atmosferu.

„Prije nepu­ne dvi­je godi­ne pri­li­kom jed­nog zaštit­nog nad­zo­ra stroj­nog isko­pa kad smo oče­ki­va­li arhe­olo­gi­ju, a ne feno­me­nal­ne nala­ze, na kra­ju smo bili bla­gos­lov­lje­ni jed­nim cije­lim nizom iznim­nih nala­za koje od danas može­te vidje­ti na ovoj izlož­bi“, ispri­čao je Darko Komšo, rav­na­telj Arheološkog muze­ja Istre, uoči otvo­re­nja izložbe.

Kad je dobio prve foto­gra­fi­je s arhe­olo­škog nala­zi­šta iz Valbandona na koji­ma je vidio kame­ni spo­me­nik s dvi­je gla­ve, mis­lio je da se net­ko šali s njim: „Otišao sam do Valbandona i imao što vidje­ti – mnoš­tvo feno­me­nal­nih i oču­va­nih nalaza“.

„Drago mi je da dvi­je godi­ne nakon otkri­ća ima­mo pri­li­ku tome svje­do­či­ti i ovom izlož­bom i poprat­nim kata­lo­gom, a ovi pred­me­ti pos­tav­lje­ni ovdje bit će i dio stal­nog pos­ta­va našeg muze­ja“, izja­vio je.

Komšo je zahva­lio Lučkoj upra­vi na pot­po­ri tije­kom rada na pro­jek­tu i eki­pi Arheološkog muze­ja Istre koji je bio uklju­čen u istraživanje.

Aleksandra Mahić Sinovčić tom je pri­go­dom rek­la kako su izlož­bom htje­li pre­zen­ti­ra­ti novo otkri­ve­ne nala­ze nađe­ne 2022. godi­ne u Valbandonu, ali i obje­di­ni­ti sva dosa­daš­nja arhe­olo­ška saz­na­nja o rim­skim gra­đe­vi­na­ma te na taj način pre­zen­ti­ra­ti jed­nu od luk­suz­ni­jih mari­tim­nih vila na istar­skom poluotoku.

„Ideja o pos­tav­lja­nju izlož­be javi­la se još tije­kom rado­va, tije­kom arhe­olo­škog nad­zo­ra na sje­ver­noj stra­ni uva­le Valbandon gdje je pro­vo­đen arhe­olo­ški nad­zor nad gra­đe­vin­skim rado­vi­ma izgrad­nje nove oba­le i ure­đe­nja šet­ni­ce, koju je finan­ci­ra­la Lučka upra­va Pula“, pojas­ni­la je.

Ideja o izlož­bi javi­la se već u tre­nut­ku kad su na vidje­lo izaš­li prvi nala­zi, a kako su rado­vi odmi­ca­li pos­ta­li su sve svjes­ni­ji da u ruka­ma ima­ju izu­zet­ne nala­ze koje mora­ju pred­sta­vi­ti jav­nos­ti i konač­na odlu­ka je done­se­na po zavr­šet­ku rado­va i pri­li­kom prvih obra­da materijala.

„Na izlož­bi su pre­zen­ti­ra­ni nala­zi koji čine dio fun­du­sa Arheološkog muze­ja Istre i osim novo­ot­kri­ve­nih nala­za, pre­zen­ti­ran je jedan mali dio nala­za s prvih arhe­olo­ških istra­ži­va­nja same vile koje je pro­veo aus­trij­ski kon­zer­va­tor Anton Gnirs počet­kom 20. sto­lje­ća“, rek­la je.

Kako je pojas­ni­la, tu je riječ o dva gra­đe­vin­ska sklo­pa koja su se smjes­ti­la na sje­ver­noj i juž­noj stra­ni te dobro zašti­će­ne uva­le Valbandon. Život u samoj vili odvi­jao se u 1. sto­lje­ću pri­je Krista pa sve do 5. stoljeća.

„Bočni bro­do­vi ovog muzej­sko – gale­rij­skog pros­to­ra dono­se podat­ke o smje­šta­ju vile, o povi­jes­ti istra­ži­va­nja, o nje­nom izgle­du, unu­tar­njem ure­đe­nju, a pre­zen­ti­ran je i život u vili kroz raz­no­li­ke upo­rab­ne pred­me­te i arhe­obo­ta­nič­ke nala­ze, dok je cen­tral­ni pros­tor zamiš­ljen kao vanj­ski pros­tor vile, kao nje­ni vrto­vi na način na koji su oni bili ure­đe­ni“, rek­la je. Pojedini dije­lo­vi vile rađe­ni su na teme­lju poda­ta­ka, a dru­gi dio kao idej­na rekonstrukcija.

Ida Uhač izja­vi­la je kako je riječ o izlož­bi s poma­lo neo­bič­nim nala­zi­ma. Ispričala je kako je arhe­olo­ški nad­zor po defi­ni­ci­ji vrsta arhe­olo­škog istra­ži­va­nja kad jedan arhe­olog nad­zi­re gra­đe­vin­ski iskop. „Ono što vas ne pri­pre­ma stu­dij, a što stje­če­te rad­nim iskus­tvom je ta vrsta arhe­olo­škog nad­zo­ra koji je za sva­ki arhe­olo­ški loka­li­tet dru­ga­či­ji. U kon­tek­s­tu Valbandona usu­di­la bih se reći da je to arhe­olo­ški kon­sen­zus izme­đu zašti­ta­ra i čuva­ra kul­tur­ne bašti­ne i arhe­olo­ških rad­ni­ka koji su teškom meha­ni­za­ci­jom iz pod­mor­ja, iz mulja izvla­či­li bla­to koje smo mi, arhe­olo­zi, roni­oci i res­ta­ura­to­ri onda zajed­no ispi­ra­li s mor­skom i slat­kom vodom te ispod otkri­va­li sen­za­ci­onal­ne nala­ze“, rek­la je dodav­ši kako je to dokaz da su naj­bo­lji nala­zi uvi­jek u mor­skom mulju.

Zahvalila je kon­zer­va­tor­skom odje­lu koji je bio s nji­ma na tere­nu i pobri­nuo se da arhe­olo­ško nala­zi­šte osta­ne nedir­nu­to za budu­će naraštaje.

Dodala je da su izlo­že­ni nala­zi sen­za­ci­onal­ni i nepo­bit­ni jer nam govo­re kako su sta­ri Rimljani rije­ši­li neka arhi­tek­ton­ska pita­nja, kako su ure­di­li svo­je vrto­ve, inte­ri­jer… Za izlož­bu je naprav­lje­na ide­al­na video rekons­truk­ci­ja, koja uka­zu­je na to da je na toj loka­ci­ji u Valbandonu živje­la jed­na obi­telj. Naime, tamo se nala­zio izvor pit­ke vode, a uva­la je zašti­će­na od vje­tro­va, što čini ide­al­ne uvje­te za život.

Pulski dogra­do­na­čel­nik Bruno Cergnul izra­zio je zado­volj­stvo što može otvo­ri­ti izlož­bu te poz­dra­vio okup­lje­ne nagla­siv­ši kako će impo­zant­ne nala­ze moći raz­gle­da­ti do 10. stu­de­nog 2024. godine.