Direktiva o autorskim pravima – postignut dogovor na razini EU

EU mijenja zakonski okvir o autorskim pravima kako bi ga prilagodio današnjem digitalnom okruženju. Predstavnici Vijeća Europe postigli su privremeni sporazum s Europskim parlamentom o nacrtu direktive koja uvodi promjene u postojeća pravila EU o autorskim pravima kao dio stvaranja jedinstvenog digitalnog tržišta EU.

„Današnji sporazum je znak naše odlučnosti da uspostavimo dobro funkcionirajuće jedinstveno digitalno tržište koje potiče razvoj novih poduzeća temeljenih na stvaranju sadržaju u interesu svih europskih građana. Stoga ćemo otključati mogućnosti digitalnog svijeta, kako za stvaraoce, čija bi se prava trebala u potpunosti poštivati, tako i za europske građane, koji bi trebali iskoristiti prednosti koje donosi jedinstveno digitalno tržište“, kazao je Valer Daniel Breaz, rumunjski ministar za kulturu i nacionalni identitet.

Nacrt direktive bavi se nizom pitanja koja se mogu grupirati u tri kategorije:

A) Prilagodba iznimaka / ograničenja autorskih prava na digitalno i prekogranično okruženje

Direktiva uvodi obvezne iznimke od autorskih prava za potrebe pronalaženje teksta i podataka, online nastavnih aktivnosti te očuvanja i širenja kulturne baštine na internetu.

B) Poboljšanje prakse licenciranja kako bi se osigurao širi pristup sadržaju

Direktiva predviđa usklađena pravila koja olakšavaju: iskorištavanje radova koji su prestali biti komercijalizirani (radovi izvan trgovine); izdavanje kolektivnih licenci s produženim učinkom i dozvola za filmove putem platformi za video-na-zahtjev.

C) Postizanje dobro funkcionirajućeg tržišta za autorska prava

Direktiva uvodi novo pravo za izdavače za digitalno korištenje njihovih tiskovnih publikacija. Autori radova uključenih u dotičnu publikaciju za tisak imat će pravo na udio prihoda publikacija.

Što se tiče platformi za dijeljenje sadržaja na mreži, Direktiva pojašnjava pravni okvir unutar kojeg djeluju. Takve platforme u načelu će morati dobiti licencu za radove zaštićene autorskim pravom koje su učitali korisnici, osim ako je ispunjen niz uvjeta predviđenih direktivom.

Direktiva također osigurava pravo autora i izvođača na primjerenu i razmjernu naknadu nakon licenciranja ili prijenosa njihovih prava, uvodi obvezu transparentnosti u vezi s iskorištavanjem licenciranih radova i mehanizma za usklađivanje naknada, uz poseban mehanizam alternativnog rješavanja sporova. Proizvođači softvera isključeni su iz ovih pravila.

Usuglašeni tekst će prvo morati odobriti odgovarajuća tijela Vijeća i Europski parlament. Nakon takvog odobrenja, obje će je institucije dostaviti na službeno usvajanje.

Izvor

Leave a Reply


9 + = 18

KULTURISTRA – Webpage of the Department of Culture of the Region of Istria


Kulturistra.hr is a website project that was startedby the Region of Istria and Metamedij Association with the goal to develop the cultural information services in the Region of Istria.
The project wants to offer information about recent events, as well as give access to different data bases, which will contain information about all the people involved in the Istrian cultural scene, cultural events, international contests, and potential international partners. This project aims to improve the communication on the vertical and horizontal level, which means between cultural institutions of the Region of Istria, between institutions and artists, and between the cultural institutions, artists, and the public.

CONTACT US

captcha

Copyright © kulturistra.hr 2019 | Impressum