Završnica graffiti radionice uz Hip-hop Showcase|Closing of the Graffiti Workshop and Hip-hop Showcase|Conclusione del laboratorio di graffiti e Hip-hop Showcase

14.08.2009.

Vrijeme: 14. kolo­vo­za 2009.

Mjesto: U dvo­ri­štu biv­še vojar­ne Karlo Rojc, Pula

Organizator: Udurga Metamedij

Data: 14 agos­to 2009

Luogo: Cortile dell’ex caser­ma Karlo Rojc, Pola

Organizzatore: Associazione Metamedij

— —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

WN!U dvo­ri­štu ispred pul­skog Centra udru­ga «Karlo Rojc» 14. kolo­vo­za s počet­kom u 20 sati odr­ža­vat će se «Hip-hop Showcase».

Il 14 agos­to alle ore 20, nel cor­ti­le del Centro di asso­ci­azi­oni «Karlo Rojc» si ter­rà il «Hip-hop Showcase».

Time ujed­no zavr­ša­va «Graffiti radi­oni­ca» (u sklo­pu «Media Mediterranea» Festivala), tije­kom koje je osli­ka­na veći­na zida pro­če­lja «K. Rojca». Ovom pri­li­kom nas­tu­pit će mla­de nade hrvat­ske hip-hop scene.

Među nji­ma su: «Icon» (Trashville) (HR/CRO), «$cril­la» (HR/CRO), DJ Phunk Lexx (HR/CRO), «D.E.M. Crew»(HR/CRO), Rookie (HR/CRO), «AB ori­gi­nal» (HR/CRO), «Ulični Parlament» (Loco & Wiper) (HR/CRO), «Kwasou» (HR/CRO) i «WHY NOT!» (HR/CRO).

Il con­cer­to seg­nerà anc­he la fine del labo­ra­to­rio di graf­fi­ti tenu­to­si nell’ambito del «Media Mediterranea» Festival. In ques­ta occa­si­one si esi­bi­ran­no giova­ni musi­cis­ti hip-hop.

Tra cui: «Icon» (Trashville), «$cril­la», DJ Phunk Lexx, «D.E.M. Crew», Rookie, «AB ori­gi­nal», «Ulični Parlament» (Loco & Wiper), «Kwasou» e «WHY NOT!», tut­ti dal­la Croazia.

D.E.M. CrewGrupa «D.E.M.» nas­ta­la je kra­jem 2005. kada su se 3 pri­ja­te­lja odlu­či­la posve­ti­ti hip-hopu.

Začetnici te gru­pe su: Marino Morosin a.k.a. Raskal (beat­ma­ker i MC), Danijel Lamešić a.k.a. Danne (MC) i Eric Ušić a.k.a. Originale (MC).

Nakon nekog vre­me­na i upor­nog rada poče­li su niza­ti nas­tu­pe koje na počet­ku publi­ka i nije baš prihvaćala.

Grupa nije odus­ta­ja­la već je mar­lji­vim radom uspje­la doka­za­ti svo­ju vrijednost.

Nakon dvi­je godi­ne, pri­dru­žu­ju se još dva «MC‑a»: Ivan Cossara a.k.a Korpa i Sandi Hasanagić a.k.a. Black, a ime gru­pe mje­nja se u «D.E.M. Crew».

Do sada su ima­li više uspješ­nih nas­tu­pa, pje­sa­ma i suradnji.

U pri­pre­mi je i demo album grupe.

«Ulični Parlament» (Loco & Wiper) nas­tu­pa u sas­ta­vu: Danijel Bozović (Loco) i Marin Salamun (Wiper). Ovaj pul­ski hip-hop dvo­jac poceo se bavi­ti MC-ingom iz zezan­ci­je pri­je otpri­li­ke 4 godine.

Prve napi­sa­ne rime sni­ma­li su ama­ter­ski kod Loca u sobi s plas­tič­nim mikro­fo­nom, no tada su upoz­na­li neke lju­de iz dru­gih gru­pa te je sve kre­nu­lo malo ozbilj­ni­je. Počeli su se reda­ti nas­tu­pi, sni­ma­le su se nove stva­ri, a kup­lje­na je i nova opre­ma.. Dečki su tre­nut­no u pro­ce­su stva­ra­nja svog prvog demo albu­ma.

«Icon» (Trashville) Deni Mofrdin a.k.a Icon a.k.a Big Morfy, rođen je u Puli 1989.

Može se reći da je «izla­ze­ći iz mater­ni­ce već je bacao mul­ti­je i igrao se metaforama.

Šala narav­no, sve je poče­lo na jed­nom malom medu­lin­skom igra­li­štu kao dje­čja igra i nes­vjes­no vri­je­đa­nje pri­ja­te­lja kroz neki tako­zva­ni fre­es­tyle» – piše u katalogu.

Otada piše, sni­ma i nas­tu­pa, pola­ko osva­ja­ju­ći publiku.

Dio je gru­pe «Trashville» koja je pre­bro­di­la mno­ge bro­do­lo­me tako da joj je sada osta­lo samo sidro; u pri­je­vo­du sta­li su i ne miču se.

U bli­skoj buduć­nos­ti «Icon» ima u pla­nu napo­kon odra­di­ti demo, nada se da će kroz zimu biti gotov, te isto tako Mixtape «Ovo Nije Biznis», kojom će obu­hva­ti­ti sve Mc‑e s pre­fik­som 052.

«Why Not!» pul­ski je hip-hop bend osno­van 2000. Od samo­ga počet­ka isti­če se spe­ci­fič­nim flowom i brit­kim tema­ti­ka­ma, a može se pohva­li­ti i samos­tal­nom produkcijom.

Izdali su dva demo albu­ma: «Praznim pul­skim uli­ca­ma» i «Why not». Surađuju s «Fanatiksima» (Ri), Doki Dokom (Ri), «Targetom» (Zg),  Muhamedom (Zg), «King Shangom» (Zg/Pu) te mno­go­broj­nim lokal­nim izvođačima.

Rookie ili aka Antipatik aka Kalima, član je i osni­vač «Why Not! Crew‑a». U zad­nje vri­je­me posve­tio se više solo stva­ri­ma te upra­vo sni­ma svoj prvi demo album sa još, u Puli, nevi­dje­nim materijalom.

«Britak na jezi­ku, lirič­ki i stil­ski pot­ko­van, jedan je od naj­bo­ljih repe­ra na podru­čju sje­ve­ro­za­pad­ne Hrvatske.. Za tog deč­ka će se još čuti.» – piše u katalogu.

Kwasou ili Danijel Kvastek aka Kwasou aka 3k-up, hip-hop-om počeo se bavi­ti 1998., kada je sa svo­jim škol­skim pri­ja­te­ljem Ivom Jelenacom aka Boyplay, te poz­na­ni­kom Brankom Basicem aka Shadow MC usao u zajed­nic­ki pro­jekt stva­ra­nja rap gru­pe pod nazi­vom «Runout Block».

Ta gru­pa i nje­zi­ni čla­no­vi ostat će zapam­će­ni kao jed­ni od pioni­ra hip hop‑a u Puli i oko­li­ci. No nisu se dugo zadr­ža­li zajed­no. Zbog raz­nih svad­ja i raz­li­ke u miš­lje­nji­ma, Boyplay i 3k-up izla­ze iz tog pro­jek­ta te osni­va­ju zajed­nič­ku gru­pu pod nazi­vom «R.I.P.».

Nešto kas­ni­je pri­dru­žu­ju im se Lima LP, Nox (danas DJ Phunk Lexx), te ljep­ša peti­na gru­pe Andrea, koja je time pos­ta­la i prvi žen­ski MC u gra­du Puli. Ubrzo je usli­je­dio nji­hov prvi zajed­nič­ki nas­tup u «Club‑u Uljanik» kao pred­gru­pa «Blackout‑u» i «Tram 11».

Novi lju­di u gru­pi stal­no su se izmje­nji­va­li, no Boyplay i 3k-up, osta­ja­li su joj vjer­ni. Sve je to tra­ja­lo do 2003., kada se Boyplay odlu­čio posve­ti­ti fax‑u. Ubrzo nakon toga 3k-up ula­zi u novu gru­pu pod nazi­vom «Why Not!» te zajed­no s čla­no­vi­ma Kalimom, Necakom i Lovrom, dje­lu­je jos i danas u istom sastavu.

Svoj demo pod nazi­vom «Praznim Pulskim Ulicama» objav­lju­ju 2007. Često nas­tu­pa­ju u Rijeci i Puli. Na pri­vat­nom pla­nu Kwasou je pred­sjed­nik Udruge za pro­mi­ca­nje hip hop kul­tu­re «Element».

Jedan je od začet­ni­ka hip-hop emi­si­je »Blackonnection» na Radio»Maestralu» i tvo­rac «Makin» My Way Mixtape‑a te jedan od orga­ni­za­to­ra raz­nih hip hop dogad­ja­nja na lokal­nim prostorima.

SchrillaScrilla je jed­na od rijet­kih žena u pre­tež­no «muškoj» hip-hop igri. Djeluje od 2007. Nastupala je u Puli, Rijeci, Koprivnici te kao pred­gru­pa Marčelu, «Dječacima», Neredu i Stoki, «Sheek Louchu» i drugima.

Njezin opus je raz­no­lik, od pje­sa­ma intim­ne pri­ro­de i pijev­nih refre­na, do repre­zen­ta i «klup­skih» stvari.

Uređuje i vodi hip-hop emi­si­ju «Blackonnection» na Radio «Maestralu». (I. R.)

INFO: www.myspace.com/trashville4life

www.myspace.com/scrillapula

www.myspace.com/blackonnection

www.myspace.com/dem03

http://hr-hr.facebook.com/pages/Pula-Croatia/AB-Original/55731757460

www.myspace.com/ulicniparlamentck

www.myspace.com/wiper2pula

www.myspace.com/kwasoupula

http://myspace.com/whynotpula


INFO: www.myspace.com/trashville4life

www.myspace.com/scrillapula

www.myspace.com/blackonnection

www.myspace.com/dem03

http://hr-hr.facebook.com/pages/Pula-Croatia/AB-Original/55731757460

www.myspace.com/ulicniparlamentck

www.myspace.com/wiper2pula

www.myspace.com/kwasoupula

http://myspace.com/whynotpula

-