Poziv korisnicima CGU Karlo Rojc na izvanredan sastanak

09.11.2009.

Vrijeme: 12. stu­de­no­ga 2009., 19:00 sati
Mjesto: Monteparadiso, CGU K. Rojc, Pula
Organizator: Vijeće Rojca

450px-Karlo_Rojc_ulazVijeće Rojca je ovih dana upu­ti­lo poziv svim koris­ni­ci­ma CGU Karlo Rojc da dođu na izvan­re­dan sas­ta­nak, u čet­vr­tak 12. stu­de­no­ga 2009. u 19:00 sati. Sastanak će se odr­ža­ti u Monteparadisu, a na dnev­no­me redu će se naći samo jed­na toč­ka – ras­pra­va o par­ki­ra­liš­nim pros­to­ri­ma u sklo­pu CGU Karlo Rojc.

Došlo je vri­je­me za raz­miš­lja­nje o tome što će biti sa zele­nim povr­ši­na­ma uko­li­ko se dvo­ri­šte Rojca pre­tvo­ri u par­ki­ra­li­šte, kome će ići pri­hod od even­tu­al­ne napla­te kori­šte­nja par­ki­ra­liš­nih mjes­ta, i sl. Predstavnici Grada su izni­je­li svo­je pla­no­ve, a na koris­ni­ci­ma CGU Karlo Rojc sada osta­je da izne­su svo­je potre­be, daju svo­je pri­jed­lo­ge, dak­le, da jas­no iska­žu svoj stav o ovoj stvari.

Planovi Grada ukratko:

Sjeverna stra­na Rojca
Projekt već pos­to­ji (Koordinator Rojca će na sjed­ni­cu Vijeća doni­je­ti pro­jekt na uvid). Lokacijska dozvo­la je već izda­na. Radi se zapu­šte­nom dije­lu iza Rojca, gdje bi se napra­vi­lo 88 par­kir­nih povr­ši­na. Dio zele­ne povr­ši­ne uz Rojc bi ostao. Nije jos odlu­če­no o tome tre­ba li tu biti napla­ta ili ne. O tome se i koris­ni­ci CGU K. Rojc mogu očitovati.

Južna stra­na Rojca
Na pla­tou gdje danas dje­lu­je auto-ško­la pla­ni­ra­ju par­ki­ra­li­šte. GUP-om je tu pre­dvi­đe­na veli­ka par­kir­na kuća, ali za sada nema­ju u pla­nu reali­zi­ra­ti tu moguć­nost. GUP će usko­ro na jav­nu ras­pra­vu i, ako se svi bude­mo slo­ži­li, može­mo zajed­no, kao Vijeće Rojca, tra­ži­ti da se taj plan poništi.
Za par­ki­ra­li­šte (bez gra­đe­vi­ne) ne pos­to­ji još nika­kav pro­jekt, sve je u idej­noj fazi i sad je pra­vo vri­je­me da i mi kaže­mo koje su naše potrebe.

Htjeli bi ram­pu za skej­te­re pre­mjes­ti­ti neg­dje drug­dje oko Rojca, sto­ga moli­mo pred­stav­ni­ke skej­te­ra da isto tako pri­sus­tvu­ju sjed­ni­ci Vijeća. S HAK-om su već dogo­vo­ri­li nji­hov odla­zak na dru­go mjes­to. Napravile bi se ste­pe­ni­ce koje bi s ces­te, gdje je sud, sila­zi­le na pla­to Rojca. Zelena povr­ši­na ispod tog zida bi se pre­tvo­ri­la u poli­gon za pse (sa spra­va­ma za vjež­bu pasa).
Za taj veli­ki par­king nije još ništa odlu­če­no, ne zna­ju hoće li napla­ći­va­ti i kada, pa se o tome tako­đer može ras­pra­vi­ti na sastanku.

Jedna od ide­ja je bila da se ovaj dio nepo­sred­no ispred ula­za u Rojc rezer­vi­ra isklju­či­vo za koris­ni­ke Rojca.