Program POU Pazin, za prosinac 2009.

03.12.2009.

Popis kul­tur­nog pro­gra­ma za pro­si­nac 2009., koji će se odvi­ja­ti u Spomen-domu u orga­ni­za­ci­ji i suor­ga­ni­za­ci­ji Pučkog otvo­re­nog uči­li­šta u Pazinu:

03. pro­sin­ca 2009., u 20:00 sati 
“Balon”, kaza­liš­na pred­sta­va Teatra “Exit”
Uloge: Ksenija Marinković, Ana Maras, Vili Matula i Krešimir Mikić. Režija: Mislav
Brečić.

04. pro­sin­ca 2009., u 19:30 sati
Humanitarni kon­cert u orga­ni­za­ci­ji pazin­ske Udruge invalida,
u veli­koj dvo­ra­ni u Spomen-doma u Pazinu

09. pro­sin­ca 2009., u 10:30 sati
kaza­liš­na pred­sta­va za dje­cu “Ljepotica i zvi­jer” teatra “Merkuri”, Zagreb
Uloge: Jasmina Šogolj i Matjaž Koman.

12. pro­sin­ca 2009., u 19:00 sati 
Božićno-novo­go­diš­nji kon­cert Folklornog druš­tva Pazin
Gosti pro­gra­ma: Kaldirski kolejani.

17. pro­sin­ca 2009., u 19:30 sati 
Božicni kon­cert Osnovne glaz­be­ne ško­le Pazin

22. pro­sin­ca 2009., u 20:00 sati 
Božićno-novo­go­diš­nji kon­cert Limene glaz­be Pazin