Samostalna izlozba Xueh Magrini Troll u Muzeju grada Umaga||Mostra personale di Xueh Magrini Troll al Museo della città di Umago

10.12.2009.

Vrijeme: od 11. pro­sin­ca 2009. do 17. siječ­nja 2010.

Mjesto: Muzej gra­da Umaga

Organizator: Muzej gra­da Umaga

Data: dall’11 dicem­bre 2009 al 17 gen­na­io 2010

Luogo: Museo del­la cit­tà di Umago

Organizzatore: Museo del­la cit­tà di Umago

Xueh Magrini2

“Where are you from” naziv je izlož­be kolum­bij­ske auto­ri­ce Xueh Magrini Troll, koja će biti otvo­re­na u Muzeju gra­da Umaga 11. pro­sin­ca u 19:00 sati. Izložbu će uz auto­ri­cu pred­sta­vi­ti i Eugen Borkovsky, a bit će otvo­re­na do 17. siječ­nja sli­je­de­će godine.

L’11 dicem­bre, alle ore 19, al Museo del­la cit­tà di Umago sarà aper­ta la mos­tra “Where are you from” dell’autrice colom­bi­ana Xueh Magrini Troll. Accanto all’autrice, la mos­tra sarà pre­sen­ta­ta anc­he da Eugen Borkovsky.


La mos­tra sarà aper­ta fino al 17 gen­na­io 2010.


Osnovnoj temi, loka­ci­ji domi­ci­la, Xueh Magrini Troll pri­dru­žu­je doživ­ljaj puto­va­nja. Pojam puto­va­nja podra­zu­mi­je­va pre­mje­šta­nje fizi­ku­sa oso­be na dru­gu loka­ci­ju. Putovanje obič­no ima dulji ili kra­ći tijek, kojem pret­ho­de pri­pre­me, a sli­je­de nove situ­aci­je. Putovanje može biti pasiv­no, u mis­li­ma. Novovjeka kom­bi­na­ci­ja polu­pa­siv­nog može biti vir­tu­al­no puto­va­nje web stranicama.

Xueh Magrini1

Ove pre­mi­se, teme­ljem kojih auto­ri­ca kre­će u avan­tu­ru vizu­al­ne inter­pre­ta­ci­je, rezul­ti­ra­ju dvje­ma kate­go­ri­ja­ma rado­va: prvi su pro­miš­lja­nje o loka­ci­ji koja bi joj zna­či­la dom, a dru­gi su pro­miš­lja­nja o čes­tim puto­va­nji­ma. (iz pred­go­vo­ra kata­lo­gu, Eugen Borkovsky)


Biografija auto­ri­ce:


Xueh Magrini Troll rođe­na je u Bogoti, Kolumbija  1984. godi­ne. Studirala je likov­nu umjet­nost  na Academia Superior de Artes de Bogota i na Universidad Nacional Colombia od 2000. do 2002.g. Živi dvi­je godi­ne u Berlinu nakon čega seli u Madrid  gdje zavr­ša­va ško­lu ilus­tra­ci­je pri Escuela de Arte 10. Od 2006. godi­ne. sudje­lu­je na kolek­tiv­nim izlož­ba­ma u Madridu (E), Padovi (I), Grožnjanu i Balchiku (BUL). Učesnica je likov­ne kolo­ni­je Grožnjan 2009. i Art Space fes­ti­va­la 2009. u Balchiku (Bugarska).

Xueh Magrini3

Više infor­ma­ci­ja o auto­ri­ci može­te saz­na­ti na: www.xuehka.blogspot.com


I lavo­ri di ques­ta autri­ce gra­vi­ta­no attor­no a due temi che guida­no la sua inter­pre­ta­zi­one visu­ale: il pri­mo è la con­si­de­ra­zi­one del­la loca­zi­one che per lei rap­pre­sen­te­reb­be la casa, il secon­do trat­ta i frequ­en­ti viaggi.


Xueh Magrini Troll è nata nel 1984 a Bogotà, in Colombia. Ha stu­di­ato arte figu­ra­ti­va all’Academia Superior de Artes de Bogota e all’Universidad Nacional Colombia. Due anni ha vissu­to  a Berlino, dopo di che si è tra­sfe­ri­ta a Madrid dove ha frequ­en­ta­to la scu­ola d’illustrazione pre­sso l’Escuela de Arte 10. Dal 2006 si è esi­bi­ta in mos­tre col­let­ti­ve a Madrid, Padova, Grisignana e Balchik. Ha par­te­ci­pa­to alla colo­nia artis­ti­ca Grisignana 2009 e all’Art Space fes­ti­val 2009 di Balchik (Bulgaria).


Per ulte­ri­ori infor­ma­zioni: www.xuehka.blogspot.com