Drago Orlić/Renco Kosinožić: “Posljednje vrsarsko ljeto Ede Murtića” ||Drago Orlić/Renco Kosinožić: “L’ultima estate orserina di Edo Murtić”

15.01.2010.

93567

“Posljednje vrsar­sko lje­to Ede Murtića” nas­lov je knji­ge Drage Orlića s foto­gra­fi­ja­ma Renca Kosinožića u izda­nju poreč­kog nak­lad­ni­ka Errata Corrigea. Orlić vrlo emo­tiv­no, te suges­tiv­no i poet­ski izno­si svo­je remi­nis­cen­ci­je na dru­že­nja s Murtićem u Vrsaru i Poreču.

Il libro “Posljednje vrsar­sko lje­to Ede Murtića” (“L’ultima esta­te orse­ri­na di Edo Murtić”) dell’autore Drago Orlić, accom­pag­na­to dal­le foto­gra­fie di Renco Kosinožić, è sta­to pub­bli­ca­to dal­la casa edi­tri­ce paren­ti­na Errata Corrige. Orlić espo­ne in mani­era emo­ti­va, sug­ges­ti­va e poeti­ca le remi­nes­cen­ze degli incon­tri con Murtić ad Orsera e Parenzo.

“Malo je lju­di koji umi­ju pri­ča­ti kao Murtić: bez pošta­pa­li­ca, jas­no, mimi­ka obra­za kao kod glum­ca, ne zabo­rav­lja deta­lje, imi­ti­ra sugo­vor­ni­ke, mije­nja boju gla­sa i dija­lek­te, sve to s lako­ćom kao da čita”, piše Orlić. To sli­kar­stvo nije nikad bizar­no, nikad eks­cen­trič­no, maes­tru uvi­jek realis­tič­no, isti­če te se pri­sje­ća i kako je bila pos­tav­lje­na veli­ka Murtićeva izlož­ba u gale­ri­ji Zuccato, ali i svih eta­pa koje su tome pret­ho­di­le, kao i Murtićeve nara­vi i ogrom­nog entuzijazma.

“Edo je Murtić, gle­da­no i u svjet­skim raz­mje­ri­ma, jedan od rijet­kih sli­ka­ra koji kroz svoj medij žes­to­ko pro­go­va­ra, moć­ni­je od rije­či, komen­ti­ra druš­tve­no-poli­tič­ki tre­nu­tak, osu­đu­je, uka­zu­je na neprav­du svo­jom moral­noš­ću i jas­nom arti­ku­la­ci­jom, pa i gro­te­skom. Redovito ‘vodi’ svoj sli­kar­ski dnev­nik”, veli Orlić.

Iz Orlićevih se zapi­sa saz­na­je i da Murtić ne može bez druš­tva, pole­mi­ke i bliž­nje­ga svo­ga. Orlić se pri­sje­ća i kako je pisao naru­če­ne didak­tič­ke mini­ja­tu­re za Murtića, odnos­no “pej­sa­že za biljež­ni­cu Edića Murtića”.

“U Vrsaru, Murtić je već u stvo­re­nom svi­je­tu, ali u onom prvom, dos­lov­ce u Edenu. Koliko god bila banal­na aso­ci­ja­ci­ja na Rajski vrt, ona je naj­bli­ža isti­ni. Edo je tu Adam, piše Orlić.

Knjigu su gra­fič­ki obli­ko­va­li Predrag Spasojević i Barbara Botički, a ona ne dono­si Murtićev živo­to­pis i kro­no­lo­ški eta­pe nje­go­va stva­ra­nja, već Orlićeve impre­si­je kroz frag­men­te raz­go­vo­ra i sje­ća­nja. (V. BEGIĆ)

Izvor:

http://www.glasistre.hr/kultura/vijest/158312


“Sono poc­he le per­so­ne che san­no par­la­re come Murtić: sen­za inter­ca­la­ri, chi­ara­men­te, la mimi­ca del viso come quel­la di un atto­re, non dimen­ti­ca i det­ta­gli, cam­bia colo­re del­la voce e dialet­ti con tan­ta faci­lità come se ste­sse leg­gen­do” scri­ve Orlić. La pit­tu­ra non è mai bizzar­ra, mai eccen­tri­ca, sem­pre realis­ti­ca per il maes­tro, sot­to­li­nea l’autore, e ricor­da l’allestimento del­la gran­de mos­tra di Murtić alla gal­le­ria Zuccato, ma anc­he tut­te le tap­pe che la pre­ce­det­te­ro, come del res­to la natu­ra di Murtić e il suo gran­de entusiasmo.


La gra­fi­ca del libro, cura­ta da Predrag Spasojević e Barbara Botički, non offre la biogra­fia e la cro­no­lo­gia dell’operato di Murtić, ben­sì ne fa per­ve­ni­re le impre­ssi­oni di Orlić, rap­pre­sen­ta­te attra­ver­so fram­men­ti di conver­sa­zi­oni e ricordi.


Fonte: http://www.glasistre.hr/kultura/vijest/158312