Prvo glazbeno izdanje DJ‑a Filipa Motovunskog|First edition by DJ Filip Motovunski|Primo album musicale del DJ Filip Motovunski

12.01.2010.

Filip Motovunski

Filip Motovunski, DJ iz Motovuna, nedav­no je obja­vio svoj prvi glaz­be­ni ura­dak pod nazi­vom “Ta Pa Tap”. Radi se o kolek­ci­ji 5 jungle/bass & drum pje­sa­ma koja je u digi­tal­nom izda­nju izaš­la na kanad­skom inter­na­ci­onal­nom labe­lu “JungleXpeditions”.

Filip Motovunski, the DJ from Motovun, has recen­tly rele­ased his first pro­ject titled „Ta Pa Tap“. It is a col­lec­ti­on of five jungle/bass&drum sin­gles, which have been rele­ased in digi­tal for­mat for the Canadian inter­na­ti­onal label „JungleXpeditions“.

Filip Motovunski, il DJ di Montona, di recen­te ha pub­bli­ca­to il suo pri­mo album musi­ca­le “Ta Pa Tap”, che con­ti­ene 5 can­zo­ni jungle/ bass & drum, divul­ga­to dal label cana­de­se “JungleXpeditions”.


SUB MAGAZIN PRESS:


“Istarski gra­dić Motovun široj jav­nos­ti je uglav­nom pre­poz­nat­ljiv po isto­ime­nom tra­di­ci­onal­nom film­skom fes­ti­va­lu, među­tim poz­na­va­oci­ma regi­onal­ne drum and bass/jungle sce­ne prva aso­ci­ja­ci­ja veza­na uz Motovun jes­te Filip Motovunski, jedan od naj­za­nim­lji­vi­jih DJ-eva na Balkanu. Priča poči­nje sa osni­va­njem hiphop/jungle kolek­ti­va pod nazi­vom PCP, kojeg su osno­va­li Filip i Boost (Ivan Babić), u kojem je Filip svo­je prve kora­ke uči­nio kao MC i beat­ma­ker, a kas­ni­je pre­šav­ši na pro­duk­ci­ju jungle/drum’n’bass zvu­ka stvo­rio je pre­poz­nat­ljiv stil koji nas­tav­lja razvijati. 


Filip je tako­đer član zagre­bač­kog Kingston Soundsystema, a već neko vri­je­me orga­ni­za­tor i doma­ćin je sad već pre­poz­nat­lji­vog klup­skog pro­gra­ma pod nazi­vom “Drama” u Max Magnus klu­bu u Pazinu, gdje dovo­di DJ-eve i MC‑e s podru­čja cije­log Balkana, i zapad­ni­je. U toku dosa­daš­nje kari­je­re sura­đi­vao je sa veli­kim bro­jem umjet­ni­ka kao što su Tricky D, Rahmanee, RCola, Confusion, DJ Peers, JinSan, Rea, Roots in Session, King Shango Soundsystem, Swift, Safety Breaks, Pips, Dirty Beats Crew, Gypsy Jungle…
Upravo zas­lu­gom gore­po­me­nu­tog RCola, vlas­ni­ka kanad­skog jun­gle labe­la Junglex, Filip je uspio poja­vi­ti se na isto­ime­nom labe­lu, zahva­lju­ju­ći svom nas­tu­pu na Seasplash fes­ti­va­lu u Puli 2008. godi­ne gdje su RCola i Tricky D pre­poz­na­li Filipov kva­li­te­tu, te su ga pozva­li za vri­je­me svog seta na sta­ge da zajed­no izve­du svoj hit “Come with us”. Uslijedio je 12″ vinil sa DJ Rahmaneejem za JungleXpeditions, a naj­no­vi­ja vijest je Filipov digi­tal EP “Ta Pa Tap” koji je izi­šao na Junglex‑u. Radi se o mate­ri­ja­lu od 5 pje­sa­ma, koji tre­ba pos­lu­ži­ti kao uver­ti­ra za prvi full-len­g­ht album na kojem Filip tre­nut­no pre­da­no radi, a koji će u bli­skoj buduć­nos­ti iza­ći na zagre­bač­kom Kingston labelu.”


Slijedeći nas­tu­pi Filipa Motovunskog:


15.1. Club Palma@Tuzla
16.1. Concrete Jungle B‑Day@Sarajevo
23.1.(subota) DRAMA vol.4:
30.1. Stillness-pro­mo­ci­ja albu­ma- Rijeka (Stereo)
19.2. Urban.Pulsebeat w. Danijel S & Motovunski@(Nürnberg)
13.3. Trip to Zion/Zg
16.4. Rast raft@Slunj


Više infor­ma­ci­ja može­te saz­na­ti na sli­je­de­ćim linkovima:


JungleX

MySpace

Next per­for­man­ces:

January 15: Club Palma@Tuzla
January 16: Concrete Jungle B‑Day@Sarajevo
January 23: DRAMA vol.4:
January 30: Stillness, Rijeka (Stereo)
February 19: Urban.Pulsebeat w. Danijel S & Motovunski@(Nürnberg)
March 13: Trip to Zion/Zg
April 16: Rast raft@Slunj

More info:


JungleX

MySpace


Filip Motovunski si esi­birà nei gior­ni seguenti:


15.1. Club Palma@Tuzla
16.1. Concrete Jungle B‑Day@Sarajevo
23.1. (saba­to) DRAMA vol.4:
30.1. Stillness-pro­mo­zi­one dell’album- Fiume (Stereo)
19.2. Urban.Pulsebeat w. Danijel S & Motovunski@(Nürnberg)
13.3. Trip to Zion/Zg
16.4. Rast raft@Slunj


Per ulte­ri­ori informazioni:

JungleX

MySpace