Investicije ili troškovi u pulskoj kulturi?

18.02.2010.

P4170076

U ovo­go­diš­njem grad­skom pro­ra­ču­nu za kul­tu­ru, kao i obič­no grad­ske usta­no­ve poje­le su naj­ve­ći dio kola­ča od ćega ide za INK-Gradsko kaza­li­šte Pula 5.100.000,00, Gradskoj knjiž­ni­ci i čita­oni­ci 3.710.000,00, Pula film fes­ti­va­lu 5.041.500,00, Sakudu 2.085.000,00 kuna. Za Gradske ljet­ne mani­fes­ta­ci­je 1.090.000,00, a koja uklju­ču­je Prosinac u gra­du, doček Nove godi­ne, Puležansku maška­ra­du, Glazbeno scen­ske pro­gra­me u Areni i ostalo .

Za Rojc su pak pre­dvi­đe­na sred­stva od 1.726.000,00 kuna što se odno­si za tro­ško­ve koji uklju­ču­ju pla­će za teh­nič­ku služ­bu, režij­ske tro­ško­ve objek­ta i pros­to­ra udru­ga, redov­no odr­ža­va­nje i inves­ti­cij­ske zahva­te. Upitna je sto­ga per­cep­ci­ja koja se u pos­ljed­nje vri­je­me stva­ra o Rojcu kao o veli­kom potro­ša­ču pro­ra­čun­skih sred­sta­va jer u ovom cen­tru grad­skih udru­ga dje­lu­je čak 104 organizacija.

Iako je bes­pred­met­no raz­go­va­ra­ti o kul­tu­ri isklju­či­vo kroz broj­ke, ne valo­ri­zi­ra­ju­ći pri­tom nji­ho­ve pro­gra­me, druš­tve­ni rad, ula­ga­nje u pros­tor, volon­ter­stvo i sl., bilo bi zanim­lji­vo izra­ču­na­ti s koli­ko dodat­nih sred­sta­va udru­ge sufi­nan­ci­ra­ju grad­sku kul­tu­ru s obzi­rom da se dio njih sufi­nan­ci­ra i iz naci­onal­nih i među­na­rod­nih izvora.