Akcija za Rojc

18.03.2010.

Karlo_Rojc
Na današ­nj­ji dan, 18. ožuj­ka 2010., odr­ža­na je kon­fe­ren­ci­ja za novi­na­re u vezi Akcije za Rojc, te nam je Vijeće udru­ge Rojca pros­li­je­di­lo oba­vi­jest o novim zbi­va­nji­ma veza­nim za spo­me­nu­tu akciju.
Naime, nedav­no je Grad Pula, bez ikak­vih kon­zul­ta­ci­ja ili oba­vi­jes­ti koris­ni­ci­ma Rojca, donio odlu­ku kojom je povi­jes­na okuć­ni­ca Rojca, ono što je odu­vi­jek pri­pa­da­lao zgra­di i to kao vjež­ba­li­šte  (Exerciseplatz – vidi http://rojcnet.pula.org/ ), igra­li­šte ili mjes­to za pos­tro­ja­va­nje, nasil­no odu­ze­ta Rojcu.   Čin koji je dobio smi­sao tek neko­li­ko mje­se­ci kas­ni­je, kada je Grad obz­na­nio namje­ru da sje­ver­nu i juž­nu stra­nu okuć­ni­ce Rojca pre­tvo­ri u mjes­to nami­je­nje­no ISKLJUČIVO par­ki­ra­nju. Premda asfal­ti­ra­ni ulaz na pla­to-igra­li­šte već pos­to­ji, novi ulaz na budu­će par­ki­ra­li­šte bio je potre­ban jer Grad pla­ni­ra FIZIČKI OGRADOM ODVOJITI budu­će par­ki­ra­li­šte od zgra­de Rojca, a jedi­ni raz­log zbog kojeg bi ogra­da bila potreb­na je što se budu­će par­ki­ra­li­šte – NAMJERAVA NAPLAĆIVATI.
Udruge iz Rojca pro­ti­ve se tak­voj samo­volj­noj odlu­ci Grada.  21. ožuj­ka  2010., na Svjetski dan šuma,  pla­ni­ra­na je sad­nja sta­ba­la oko Rojca u sklo­pu akci­je “Lipe za lipe”, kojom su udru­ge iz Rojca saku­pi­le novac za kup­nju 8 sta­ba­la lipa veli­kih 2,5 do 3 metra.  Ali, s obzi­rom na nove okol­nos­ti i pri­jet­nje da se jedan pros­tor s tako veli­kim poten­ci­ja­lom pre­tvo­ri isklju­či­vo u par­ki­ra­li­šte,  taj će se dan isko­ris­ti­ti za širu akci­ju i okup­lja­nje svih koris­ni­ka Rojca na svom igralištu.
“Ovom akci­jom želi­mo poka­za­ti ono što cije­la Hrvatska zna kao i mno­gi pri­ja­te­lji iz Europe: Rojc je tvor­ni­ca kul­tu­re, spor­ta, civil­nog druš­tva, okup­lja­li­šte svih dog­nih sku­pi­na, od dje­ce do lju­di tre­će život­ne dobi, svih soci­jal­nih sku­pi­na i svo­jim pro­gra­mom i radom obo­ga­ću­je sva­kod­nev­ni­cu ovog gra­da.” isti­ču Rojčani.

Fotografija: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9f/Karlo_Rojc.jpg


v
iše o pro­gra­mu Akcije saz­naj­te kli­kom na Više…
Program Akcije za Rojc – 21.3.2010.
10:00 – 10:30 – sad­nja stabala
10:30 – 10:45 – mile­nij­ska foto­gra­fi­ja Rojčana s posa­đe­nim lipama
10:45 – 13:00 – sport­ski i kul­tur­ni program
13:00 – 14:00 – mane­š­tra za sudionike

Program zapo­či­nje u 10:00 sati sad­njom sta­bla­ši­ca lipa. Nakon obav­lje­ne sad­nje, u 10.30 pla­ni­ra­no je zajed­nič­ko foto­gra­fi­ra­nje – “Milenijska foto­gra­fi­ja Rojčana” s mla­di­ca­ma lipe. Očekuje se veli­ki oda­ziv udru­ga pa će i nekim budu­ćim gene­ra­ci­ja­ma osta­ti vri­jed­ni doku­ment o jed­nom povi­jes­nom tre­nut­ku u višes­to­ljent­noj povi­jes­ti Rojca.

U pro­gra­mu na zele­nim i asfal­ti­ra­nim povr­ši­na­ma igra­li­šta oko Rojca će sudje­lo­va­ti i dio svog pro­gra­ma poka­za­ti 40-ak udru­ga iz Rojca. Bit će tu pro­gra­ma za dje­cu (radi­oni­ca, igra­oni­ca, pred­sta­va, natje­ca­nja), sport­skih utak­mi­ca, rola­nja i skej­ta­nja, muzi­ke, zaba­ve, izlož­be i kva­li­tet­ne kre­ativ­ne energije.