Međunarodni dan muzeja

12.04.2010.

Vrijeme: od 18. trav­nja do 18. svib­nja 2010. godine
Mjesto: Rovinj

511xr4

Povo­dom obi­lje­ža­va­nja Međunarodnog dana muze­ja orga­ni­zi­rat će se akci­ja u tra­ja­nju od 18. trav­nja do 18 svib­nja 2010. godi­ne, a u istoj sudje­lu­je oko pede­se­tak muze­ja iz Hrvatske. Od Istarskih muze­ja sudje­lu­ju Arheološki muzej Istre, Pula, Povijesni muzej Istre iz Pule, Etnografski muzej Istre iz Pazina, Gradski muzej Umag i Zavičajni muzej gra­da Rovinja.
Tema 2010. godi­ne je KOTAČ. Osim foku­sa na sam pred­met, moguć je širo­ki pris­tup temi dos­lov­no i sim­bo­lič­ki: kota­či na vozi­li­ma,  kotač povi­jes­ti, povi­jest kota­ča, kotač sud­bi­ne, kotač koji nedos­ta­je, pri­rod­ni kota­či, kre­ta­nje, puto­va­nje, vid­lji­vi i nevid­lji­vi kotači
U raz­dob­lju od 18.04. – 18.05.2010. posje­ti­te­lji mogu sudje­lo­va­ti na  kre­ativ­nim radi­oni­ca­ma, igra­oni­ca­ma, pre­da­va­nji­ma i izlož­ba­ma koje na zada­nu temu pri­re­đu­ju nave­de­ni muze­ji, a kup­njom knji­ži­ce akci­je  po cije­ni od 10, 00 kn (svo­je­vr­s­nog kata­lo­ga sudi­oni­ka akci­je) stje­ču pra­vo sudje­lo­va­nja u nagrad­noj igri kao i slo­bo­dan ulaz mje­sec dana u sve muze­je nave­de­ne u knjižici.

Fotografija: http://i39.tinypic.com/511xr4.jpg