Izložba Antuna Motike u Samoboru||La mostra di Antun Motika a Samobor

18.05.2010.

Vrijeme: od 18. svib­nja do 20. lip­nja 21010. godine
Mjesto: Samobor, Galerija Prica

Data: Dal 18 mag­gio al 20 giug­no 2010

Luogo: Galleria Prica, Samobor

press_GO339765

U Samoboru će se dana 18. svib­nja 2010. godi­ne odr­ža­ti izlož­ba Antuna Motike.
Radi se o izlož­bi crte­ža, sli­ka i kola­ža iz 1950-ih godi­na Anutna Motike a pred­stav­lje­ni rado­vi su izbor iz Donacije Motika, Zbirka umjet­ni­na Grada Pule.
Antun Motika, jedan od naj­važ­ni­jih hrvat­skih sli­ka­ra, koji je 1992. umro u Zagrebu u 90. godi­ni. U taj­nos­ti je radio avan­gard­ne eks­pe­ri­men­te na svjet­skoj razi­ni koji danas odu­šev­lja­va­ju struč­nja­ke, a za sli­ka­ro­va živo­ta bili su zane­ma­re­ni zbog nera­zu­mi­je­va­nja kritike.
“Motiku su fas­ci­ni­ra­li svje­tlo, novi izu­mi i teh­no­lo­gi­ja, a za sva­ki svoj pro­jekt i izum imao je i prak­tič­no rje­še­nje”, rekao je Darko Schneider, povjes­ni­čar umjet­nos­ti i umi­rov­lje­ni kus­tos Moderne gale­ri­je. “Prije poja­ve lase­ra pro­ji­ci­rao je na obla­ke sno­po­ve toč­kas­te svje­tlos­ti govo­re­ći ‘da bi se pro­izvo­di tre­ba­li rek­la­mi­ra­ti na obla­ci­ma.’ Imao je i zubar­ski apa­rat, kojim je ure­zi­vao raz­li­či­te for­me na plas­tič­ne disko­ve i zatim ih bojio. Dimnice je radio pušta­ju­ći dim ispod sta­rih plo­ča ili papi­ra, no zna­lo mu se dogo­di­ti da sve izgo­ri. Kad je radio crte­že uglje­nom, pri­ča Schneider, koris­tio se poz­na­tim pos­tup­kom nadre­alis­ta – auto­mat­skim pisa­njem, odnos­no, crta­njem: pus­tio je Mozartovu glaz­bu i zatim dopus­tio ruci da uglje­nom vizu­ali­zi­ra muzi­ku, odnos­no, rije­či. Napravio je i puno dekal­ko­ma­ni­ja: uzeo bi list papi­ra, na nje­ga sta­vio boju, zatim ga pre­sa­vi­nuo i stis­nuo, a rezul­tat je bila mrlja neo­bič­na obli­ka. (Izvor: Nacional br.680, 24.11.2008., autor: Nina Ožegović, “Paralelni svi­jet sli­kar­skih klasika”)

Fotografija: http://www.rovinj.hr/rovinj/images/press/press_GO339765.jpg

Martedì, 18 mag­gio 2010, a Samobor si ter­rà l’a­per­tu­ra del­la mos­tra di Antun Motika. Si trat­ta di una mos­tra di diseg­ni, foto e col­la­ge del 1950 scel­ti dal­la “Donazione Motika”, Collezione artis­ti­ca del­la cit­tà di Pola.


Antun Motika, scom­par­so nel 1992 all’età di novant’anni, era uno dei pit­to­ri cro­ati più rino­ma­ti. All’insaputa di tut­ti ha reali­zza­to espe­ri­men­ti avan­gu­ar­dis­ti­ci a livel­lo mon­di­ale che oggi­gi­or­no mera­vi­gli­ano gli spe­ci­alis­ti ma che al tem­po era­no tras­cu­ra­ti per col­pa dell’incomprensione del­la critica.


Foto: http://www.rovinj.hr/rovinj/images/press/press_GO339765.jpg