ROJC – JAVNOST IZMEĐU POTENCIJALA I POTREBA

11.06.2010.

 

U sri­je­du, 9. lip­nja s počet­kom u 19:30 u MMC‑u Luka, Društvo arhi­te­ka­ta Istre – Societa’ arc­hi­tet­ti dell’ Istria orga­ni­zi­ra­lo je okru­gli stol pod nazi­vom “Rojc – jav­nost izme­đu poten­ci­ja­la i potre­ba”. Sudionici ras­pra­ve, Giordano Škuflić, pro­čel­nik Upravnog odje­la za pros­tor­no ure­đe­nje; Erik Lukšić, pro­čel­nik Upravnog odje­la za druš­tve­ne dje­lat­nos­ti; Gordana Lanča, Služba za zas­tu­pa­nje Grada; Bernard Zenzerović, pro­čel­nik Ureda Grada; Dušica Radojčić, čla­ni­ca Koordinacije Rojca; Marko Grbac-Knapić, član Koordinacije Rojca; Marko Perčić, član Pulske gru­pe i Društva arhi­te­ka­ta Istre oku­pi­li su se kako bi zajed­nič­ki raz­mo­tri­li pita­nje pre­na­mje­ne par­kin­ga u CGU Rojc. Moderator okru­glog sto­la bio je Leonid Zuban tako­đer član Društva arhi­te­ka­ta Istre.

Okrugli stol  Rojc1

Novonastala situ­aci­ja u Rojcu, oci­jep­lje­nje okuć­ni­ce i izgrad­nja par­kin­ga te even­tu­al­ne gara­že na već pos­to­ja­nom par­kin­gu digla je pra­ši­nu jav­nos­ti zbog netran­s­pa­ren­tos­ti odlu­ke Grada.
Rasprava je jav­no otvo­ri­la pita­nje pre­na­mje­ne par­kin­ga Rojca te se u skla­du sa zajed­nič­kim inte­re­si­ma nas­to­ja­la poten­ci­ra­ti surad­nja izme­đu dvi­je naj­z­na­čaj­ni­je gru­pa­ci­je ovog pro­ble­ma, s jed­ne stra­ne Grada, kao vlas­ni­ka zgra­de, te Rojčana, odnos­no, Koordinacije Rojca koja svo­jom moti­va­ci­jom, željom i svim sna­ga­ma nas­to­ji se izbo­ri­ti za jedi­nu pre­os­ta­lu slo­bod­nu jav­nu povr­ši­nu u cen­tru gra­da. Budući da je u jed­nom dopi­su Grada jav­no pro­zva­na Pulska Grupa kao glav­ni kri­vac za pla­ni­ra­nje par­kin­ga na jav­noj povr­ši­ni Rojca, doz­na­je­mo iz obraz­lo­že­nja mla­dih arhi­te­ka­ta da je to bio nji­hov prvi pri­hva­će­ni pri­jed­log Grada, obli­ko­van na svo­ju ruku, nakon neko­li­ci­ne raz­li­či­tih pri­jed­lo­ga i pri­mjed­bi koje su bile upu­će­ne Gradu kao struč­ni savjet. Prijedlog nije bio na jav­noj ras­pra­vi, sto­ga može­mo zaklju­či­ti da su isko­ri­šte­ni isklju­či­vo kao para­van za pro­ved­bu vlas­ti­tih interesa.

Ističemo slje­de­će izja­ve pri­sut­nih. Dušica Radijčić istak­nu­la je povi­jest zgra­de, opi­sa­la pro­blem Koordinacije te ulo­gu Rojca na regi­onal­noj, ali i naci­onal­noj razi­ni sta­viv­ši nagla­sak na nje­go­ve poten­ci­ja­le i jedins­tve­nost, istak­nu­la je i da se zbog nedos­tat­ka komu­ni­ka­ci­je odnos­no nekon­sul­ta­ci­ja Koordinacije Rojčani boje da će osta­ti bez svog pros­to­ra te da se jed­nog dana može pro­da­ti odcjep­lje­na čes­ti­ca jer je po GUP‑u tamo je pre­dvi­đe­na garaža.

Okrugli stol Rojc

Marko Grbac-Knapić  komen­ti­rao je činje­ni­cu da se jav­na povr­ši­na koris­ti sva­kod­nev­no za potre­be ne samo Rojčana već i dru­gih gra­đa­na koji obav­lja­ju dje­lat­nos­ti u nepo­sred­noj bli­zi­ni. Istaknuo je tako­đer činje­ni­cu da Koordinacija una­toč svim poku­ša­ji­ma ne dobi­va odgo­vo­re na svo­ja pita­nja tako da se ne može stvo­ri­ti stvar­na sli­ka Rojca. Marko Perčić je istak­nuo nepro­cje­nji­vu vri­jed­nos­ti Rojca koja se ne može kvan­ti­fi­ci­ra­ti nikak­vim para­me­tri­ma te da je čud­no izva­na shva­ti­ti to pre­ma­lo razu­mi­je­va­nje pre­ma uku­ća­ni­ma. Smatra da je potreb­na pozi­tiv­na rek­la­ma, anga­žman i pro­pi­ti­va­nje kako bi se Rojc uzdi­gao na viši nivo, da tre­ba cije­ni­ti nepro­fit­ni sek­tor te da par­king u Rojcu možda pred­stav­lja pred­nost za Grad, ali može upro­pas­ti­ti pos­to­je­ću situ­aci­ju u Rojcu. Kao veći­na pri­sut­nih pozvao je na surad­nju jer sma­tra da je to naj­u­čin­ko­vi­ti­je rje­še­nje pro­ble­ma. Giordano Škuflić, je istak­nuo da Grad raz­miš­lja vrlo kva­li­tet­no i svjes­no, da su upoz­na­ti sa kom­plet­nom situ­aci­jom u Rojcu te da su ana­li­zi­ra­ju­ći posje­će­nost objek­ta pri­mi­je­ti­li da se samo jed­nim dije­lom jav­na povr­ši­na koris­ti, dok osta­lo vri­je­me zja­pi praz­na, što je Grbac-Knapić deman­ti­rao argu­men­tom da sva­kod­nev­no kroz zgra­du pro­đe oko 1000 lju­di, jedan dio povr­ši­ne koris­ti sva­kod­nev­no Autoškola, te da oči­to nisu dovolj­no upu­će­ni u pro­ble­ma­ti­ku. Smatra apsurd­nim pre­na­mje­nu par­kin­ga koji već pos­to­ji kao SLOBODNI JAVNI PROSTOR u par­king na napla­tu te da ga je spre­man bra­ni­ti svim sna­ga­ma. Pomalo srdi­to Skuflić odgo­va­ra da gri­je­ši te da on zna puno više nego što on mis­li te da je Grad otvo­ren za komu­ni­ka­ci­ju po pita­nju napla­te. Marko Perčić istak­nuo je stav­ku da i praz­ne povr­ši­ne ima­ju svo­ju vri­jed­nost u arhi­tek­tu­ri, nije ih pogod­no sve popu­nja­va­ti te da bi brzo­ple­ta odlu­ka mogla košta­ti zajed­ni­ci. Bernard Zenzerović isti­če da je Grad još dav­no pre­poz­nao poten­ci­jal Rojca te da ga je iz tih raz­lo­ga otku­pio od MORH‑a što se doka­zu­je inves­ti­ci­ja­ma koje se ula­žu u objekt. Također nagla­sio je da čes­to spo­mi­nje Rojc kao pozi­ti­van pri­mjer. Kao korak pre­ma surad­nji pre­poz­na­li smo samo­ini­ci­ja­ti­vu Gordane Lanča da pris­tu­pi okru­glom sto­lu i pojas­ni prav­ne činje­ni­ce jer kao što je rek­la lju­di laici čes­to brka­ju poj­mo­ve i pita­nje nad­lež­nos­ti. Upoznata sa pri­čom Rojca kada radi­lo na tome da se udru­ge smjes­te upra­vo tamo sa sigur­noš­ću priz­na­je da nikad nit­ko nije rekao da Rojc ne tre­ba te da je on veli­ki poten­ci­jal kre­ativ­nih ljudi.

Emil Jurcan član Pulske gru­pe iz publi­ke je istak­nuo slje­de­će argu­men­te: po pri­jed­lo­gu mla­dih arhi­te­ka­ta da se napra­vi 6 gara­ža u gra­du i bicik­lis­tič­ka sta­za, pri­hva­će­na je samo pre­na­mje­na par­kin­ga u Rojcu mada s urba­nis­tič­kog pogle­da mora­ju o tome odlu­či­ti i koris­ni­ci. Marko Perčić pred­lo­žio je da bi se tre­ba­lo radi­ti na tome da se ostva­ri vrlo inten­zi­van i inti­man odnos i surad­nja Grada i Rojca kako bi se zajed­nič­ki pro­naš­la rje­še­nja. Iz publi­ke je reagi­ra­la i pred­sjed­ni­ca Vijeća Rojca te pozva­la Grad na surad­nju. Pri samom kra­ju isti­če­mo izja­vu Brune Nefata koji pred­la­že natje­čaj u 2 stup­nja te sma­tra da Rojc nije samo pros­tor slo­bod­nog vre­me­na već mala tvor­ni­ca, odnos­no inku­ba­tor u pro­duk­ci­ji kul­tu­re te kao takav zas­lu­žu­je pot­pu­nu pozor­nost. Na samom kra­ju Zuban zaklju­ču­je da je neo­p­hod­no raz­miš­lja­ti o svim invol­vi­ra­nim gru­pa­ci­ja­ma i teži­ti zajed­nič­kom zado­volj­stvu. Dok se gos­po­din Zenzerović slo­žio da se odlu­ke o napla­ti par­kin­ga mora­ju šire raz­mo­tri­ti. Završnu riječ imao je Erik Lukšić kons­ta­ti­rav­ši da je naprav­ljen veli­ki pomak samim odr­ža­va­njem Okruglog sto­la te se opti­mis­tič­ki nada da će se naći zado­vo­lja­va­ju­će rje­še­nje za obje strane.

Tekst napi­sa­la INA KIHLI

Fotografije s “okru­glog sto­la” pogle­daj­te kli­kom na LINK

Foto: Aldo Šuran