Međunarodni bijenalni izložbeni projekt “Multimeridijan 10” u Puli||Il progetto internazionale biennale “Multimeridijan 10” a Pola

05.10.2010.

Vrijeme: 07. lis­to­pad 2010.
Mjesto: MMC Luka, Pula

Data: 07 otto­bre 2010

Luogo: CMM Luka, Pola

pozivnica multimeridijan

Dana 07. lis­to­pa­da 2010. s počet­kom u 19:00 sati, odr­žat će se otvo­re­nje izlož­be pod nazi­vom “Multimeridijan 10”.
Riječ je o petom je izda­nju među­na­rod­nog bije­nal­nog izlož­be­nog pro­jek­ta u orga­ni­za­ci­ji Hrvatskog druš­tva likov­nih umjet­ni­ka Istre.
Projekt je nas­tao kao izraz želje za pove­zi­va­njem i umre­ža­va­njem na plat­for­mi suvre­me­ne umjet­nos­ti na pros­to­ru susjed­nih drža­va Hrvatske, Slovenije i Italije, a od ove je godi­ne podru­čje inte­re­sa pro­jek­ta pro­ši­re­no i na podru­čje sred­nje i Istočne Europe.
Moće će se pogle­da­ti rado­vi umjet­ni­ka Tomislava Brajnovića, Ane Čigon, Alena Floričića, Gabor Gerhes, Tibora Gyenisa, Albana Muja, Rajka Radovanovića, Damira Sokića i Bojana Šumonje.
Izložba će biti pos­tav­lje­na u svim izlož­be­nim pros­to­ri­ma MMC‑a Luka a može se pogle­da­ti do 29. lis­to­pa­da 2010.

Giovedì, 07 otto­bre 2010, con ini­zio alle ore 19:00 si ter­rà l’apertura del­la mos­tra “Multimeridijan 10”. Si trat­ta del­la quin­ta edi­zi­one del pro­get­to inter­na­zi­ona­le bien­na­le orga­ni­zza­to dall’Associazione degli artis­ti cro­ati in Istria (HDLU).


Il pro­get­to è sta­to reali­zza­to allo sco­po di rap­pre­sen­ta­re una piat­ta­for­ma di con­net­ti­vità e netwo­ring per l’arte con­tem­po­ra­nea tra sta­ti con­fi­nan­ti, ovve­ro Croazia, Slovenia e Italia. Nell’edizione di quest’anno i con­fi­ni si sono este­si e quin­di al pro­get­to faran­no par­te paesi dell’Europa cen­tra­le e orientale.


Tutti gli inte­re­ssa­ti potran­no ammi­ra­re le ope­re di Tomislav Brajnović, Ana Čigon, Alen Floričić, Gabor Gerhes, Tibor Gyenis, Alban Mujo, Rajko Radovanović, Damir Sokić e Bojan Šumonja. La mos­tra ver­rà alles­ti­ta in tut­ti gli spa­zi espo­si­ti­vi del CMM Luka e rimar­rà aper­ta fino il 29 otto­bre 2010.


Foto: http://regionalexpress.hr/images/uploads/mmc_luka_(1)6599.jpg