Održan 12. Krojcberg u Puli

12.10.2010.

krojcberg foto

Povodom 12. Krojcberga, koji se odr­žao pro­tek­log tjed­na, osli­ka­no je sje­ver­no kri­lo dru­gog kata Karlo Rojca.
U osli­ka­va­nju je sudje­lo­va­lo sed­me­to auto­ra, diplo­mi­ra­nih likov­nih umjet­ni­ka i stu­de­na­ta iz Rijeke, Zagreba, Subotice i Pule koji su vje­štom rukom osli­ka­li sje­ver­no kri­lo dru­gog kata Rojca.
Krojcberg je pose­ban jer auto­ri ima­ju svo­ju slo­bo­du iako su malo ogra­ni­če­ni roko­vi­ma i koli­či­nom boje. No, pre­ciz­no crta­ju ski­ci­ra­no u gla­vi, makar ni sami uvi­jek ne zna­ju kako bi svoj rad nazvali.
Većina hod­ni­ka u K. Rojcu je sada već osli­ka­na, osta­li su još tre­ći i čet­vr­ti kat, osli­ka­va­nje stu­bi­šta i unu­traš­njeg dvo­ri­šta Rojca, što će se pos­te­pe­no odvi­ja­ti kroz slje­de­ći Krojcberg.
Na idu­ćem se Krojcbergu, koji bi se tre­bao odr­ža­ti počet­kom svib­nja idu­će godi­ne, osim osli­ka­va­nja naj­av­lju­je i radi­oni­ca stripa.