Predstava “Ima da te ima” u Puli||Lo spettacolo “Ima da te ima” a Pola

11.10.2010.

Vrijeme: 11., 12., 13. lis­to­pad 2010.
Mjesto: Pula, Gradsko kaza­li­šte Pula

Data: 11, 12, 13 otto­bre 2010

Luogo: Teatro civi­co di Pola

134a68371b

Dana 11., 12. i 13. lis­to­pa­da odr­žat će se u Gradskom kaza­li­štu Pula pred­sta­va pod nazi­vom “Ima da te ima” Marijane Peršić i Aleksandra Bančića. Predstava će se odi­gra­ti u dva ter­mi­na: 09:30 i 11:00 sati, a nami­je­nje­na je dje­ci u dobi od tri do deset godina.
Dječja pred­sta­va koja kroz dram­sku igru i pje­smu liko­va Tina i Tine, bra­ta i ses­tre, razi­gra­nom maštom ispre­pli­će začud­nost dje­čjih pita­nja o tome čemu slu­že rodi­te­lji, odak­le dola­ze dje­ca, što je to strah, čemu slu­že prijatelji.

I gior­ni 11, 12 e 13 otto­bre si ter­rà nel Teatro civi­co di Pola lo spet­ta­co­lo “Ima da te ima” di Marijana Peršić e Aleksandra Banić. Lo spet­ta­co­lo ver­rà messo in sce­na in due ora­ri, alle ore 09:30 e alle 11:00, ed è dedi­ca­to ai bam­bi­ni di età com­pre­sa tra i tre e i dieci anni.


Lo spet­ta­co­lo per bam­bi­ni, attra­ver­so i rac­con­ti e le can­zo­ni dei due pro­ta­go­nis­ti Tin e Tina, fra­tel­lo e sorel­la, vuole spi­ega­re in modo fan­ta­si­oso le doman­de che si pon­go­no i più giova­ni ovve­ro a cosa ser­vo­no i geni­to­ri, da dove ven­go­no i bam­bi­ni, che cos’è la paura, a cosa ser­vo­no gli amici…