FESTIVALIZACIJA KULTURE

28.11.2010.

Nije potreb­no biti veli­ki geni­ja­lac kako bis­te zaklju­či­li da u maloj zem­lji kao što je naša, fes­ti­va­li ite­ka­ko naila­ze na plod­no tlo. Unatoč veli­koj neza­pos­le­nos­ti, kul­tur­na mjes­ta pre­pu­na su posje­ti­te­lji­ma. Dobro je pita­nje pos­ta­vio Aleksandar Dragaš, kolum­nist iz Jutarnjeg lis­ta ‑otkud Hrvatima toli­ki inte­res za kul­tu­ru? Navodi da Zagreb zbog širo­ke posje­će­nos­ti raz­no­raz­nih kul­tur­nih mani­fes­ta­ci­ja, ne može biti eti­ke­ti­ran kao dosa­dan grad jer u seg­men­tu kul­tu­re više liči Beču nego Splitu ili Osijeku.

40190_154830244532780_100000174173902_551509_7950445_n

Isto tako,vrlo je neo­bič­no da u maloj Hrvatskoj ima više od tri­de­se­tak film­skih fes­ti­va­la te je neo­p­hod­no zapi­ta­ti se zbog čega je to tako i jesu li svi oni kva­li­tet­ni. Što je s onim malim spe­ci­ja­li­zi­ra­nim fes­ti­va­li­ma koji priv­la­če odre­đe­nu publi­ku, a teško pro­na­la­ze finan­cij­ska sred­stva? Osim toga, zna­či li da oni koji pri­ma­ju naj­vi­še nov­ča­ne pot­po­re jesu i najbolji?

A GDJE JE KULTURA?!
Kako bismo doš­li do nekih odgo­vo­ra, kon­tak­ti­ra­li smo neko­li­ko orga­ni­za­to­ra fes­ti­va­la (Seasplash, Sa(n)jam knji­ge, Motovun film fes­ti­val, Monteparadiso, Sedam dana stva­ra­nja, Viva la Pola, Labin Art Express). Nažalost, samo se njih dvo­je odva­ži­lo poraz­go­va­ra­ti o toj temi. Htjeli smo saz­na­ti što čini fes­ti­val uspješ­nim i kvalitetnim.

Cijeli čla­nak pro­či­taj­te kli­kom na VIŠE!

David Belas iz udru­ge „I“ koja u surad­nji s udru­gom „Veliki mali čovjek“, orga­ni­zi­ra neo­bi­čan, umjet­nič­ki fes­ti­val Sedam dana stva­ra­nja. U ljet­nom peri­odu ova mani­fes­ta­ci­ja nudi pre­gršt edu­ka­ci­je i zabave.
– Festival «Sedam dana stva­ra­nja» od samog počet­ka, 2004. Godine, zas­tu­pa ide­ju edu­ka­ci­je, pro­mo­ci­je, pro­duk­ci­je i druš­tve­ne anga­ži­ra­nos­ti, a temelj fes­ti­va­la su sudi­oni­ci. Sudionicima su ponu­đe­ne radi­oni­ce, pre­da­va­nja i večer­nji pro­gram, obraz­la­že Belas zbog čega je nje­gov fes­ti­val vrlo uspješan.
Istaknuo je i da sudi­onik dobi­va viso­ko­in­ten­ziv­nu, izva­nins­ti­tu­ci­onal­nu i inter­dis­ci­pli­nar­nu edu­ka­ci­ju. Prema tome, veli Belas, pojam fes­ti­va­la doživ­lja­va kao susret, pros­la­vu i zajed­nič­ki rad.

Očigledno je da ovo doga­đa­nje ne nudi samo zaba­vu već kre­će u smje­ru kul­tur­ne edu­ka­ci­je i pro­mo­ci­je. Pitanje je koli­ko dru­gi fes­ti­va­li nude tako nešto? Je li riječ o kva­li­tet­nim festivalima?
‑Za odgo­vo­ri­ti na to pita­nje potreb­no je teme­lji­to ana­li­zi­ra­ti i arti­ku­li­ra­ti tipo­ve fes­ti­va­la i raz­li­ke izme­đu doga­đa­ja koji sebe nazi­va­ju fes­ti­va­li­ma, suge­ri­ra Belas nagla­ša­va­ju­ći da bez tak­ve ana­li­ze ne može­mo odgo­vo­ri­ti na tak­va pitanja.

Festivali koji naj­češ­će lje­ti niču kao glji­ve, pone­kad oda­ju dojam da je riječ o povr­š­nim turis­tič­kim atrak­ci­ja­ma, nude­ći već pro­žva­ka­ne pro­gra­me u novom „spek­ta­ku­lar­nom“ svi­je­tlu. Financijski se uspje­va­ju odr­ža­ti zbog jakih spon­zo­ra ili pak uz veli­ku pomoć vlas­ti, pa je i teško pro­ci­je­ni­ti koli­ko su uis­ti­nu kvalitetni.
‑Svaki fes­ti­val ima pra­vo bori­ti se za ops­ta­nak i biti uvje­ren da je on baš potre­ban našoj zajed­ni­ci te vje­ru­jem da će vri­je­me poka­za­ti pra­ve vri­jed­nos­ti. U povr­š­nim turis­tič­kim atrak­ci­ja­ma nema ništa loše, ali ih tre­ba­mo nazi­va­ti upra­vo tim ime­nom da ne bi bilo zabu­ne, kaže Belas.

Mihaela Tikvicki

Slično sta­ja­li­šte ima i orga­ni­za­to­ri­ca pre­poz­nat­lji­ve mani­fes­ta­ci­je Viva la Pola! Mihaela Tikvicki. Osvrnula se na poz­na­ti Pula film fes­ti­val, tvr­de­ći da više nema onu draž kao neka­da. Manifestacija koja pos­to­ji više od pede­set godi­na u pos­ljed­nje vri­je­me vra­ti­la je publi­ku u Arenu, ali više ne drži 1. mjes­to u podru­čju film­skih fes­ti­va­la. Sada ga je pre­ga­zio Sarajevo film fes­ti­val, tvr­di Tikvicki.
‑Možda i ima pre­vi­še turis­tič­kih atrak­ci­ja, ali nije na nama da sudi­mo već na publi­ci, veli Tikvicki, doda­ju­ći da tra­di­ci­onal­ni fes­ti­va­li jesu mjes­ta kul­tu­re, ali zasi­gur­no ima i onih neo­prav­da­no zanemarenih.

Kako saz­na­je­mo od vodi­te­lji­ce odsje­ka za kul­tu­ru gra­da Pule Lidije Musi ovaj naci­onal­ni fes­ti­val ite­ka­ko je finan­cij­ski pot­po­mog­nut od Grada. Pa tako se za nje­ga izdva­ja čak 1.170.000,00 kuna. Riječ je o veli­koj svo­ti koju je teško pro­či­ta­ti, a kamo­li zamisliti…S dru­ge stra­ne, kaza­la nam je Musi, za sve osta­le fes­ti­va­le koje podr­ža­va Grad izdva­ja se 700.000 kuna iz grad­skog pro­ra­ču­na. Neki od njih su Monteparadiso, Seasplash, PUF, Međunarodni kaza­liš­ni fes­ti­val mla­dih, Media Mediterranea i dr. Sudeći po tim broj­ka­ma, može se jed­nos­tav­no zaklju­či­ti da se na dru­ge fes­ti­va­le, dodu­še manje i spe­ci­ja­li­zi­ra­ni­je, izdva­ja mno­go manje novaca.

Upravo Tikvicki sma­tra da nji­hov fes­ti­val ne pri­ma dovolj­no nov­ča­nih sred­sta­va od Grada. Istaknula je da je Viva la Pola! pose­ban po tome što je to mul­ti­kul­tu­ra­lan pro­jekt i pred­stav­lja koli­zi­ju sti­lo­va te sve­ga bit­nog što se u datom tre­nut­ku zbi­va na regi­onal­nom i europ­skom podru­čju. Osim toga, kaza­la je i da je ova­kav doga­đaj turis­tič­ka atrak­ci­ja te dovo­di gos­te iz inozemstva.
‑Festival je pot­po­mog­nut jedi­no od stra­ne Odjela za druš­tve­ne dje­lat­nos­ti-odsje­ka za kul­tu­ru gra­da Pule te pul­ske Turističke zajed­ni­ce, no s mini­mal­nim sred­stvi­ma koja nisu dovolj­na da bi se pokri­li tro­ško­vi pro­duk­ci­je fes­ti­va­la i sve­ga osta­log, poža­li­la se Tikvicki.
Pojasnila je da nije lako niti dobi­ti finan­cij­sku pot­po­ru iz pri­vat­nog sek­to­ra. Neophodno je tra­ži­ti spon­zo­re, tvr­di Tikvicki, ali oni uglav­nom šalju odgo­vo­re da već godi­na­ma finan­ci­ra­ju iste i da nema pro­mje­ne. Recesija, kaže, još dodat­no pogor­ša­va situaciju.

KONCEPT FESTIVALA ODREĐUJE NAČIN FINANCIRANJA

Jedini način finan­cij­ske odr­ži­vos­ti jest poku­šaj samo­fi­nan­ci­ra­nja. Međutim, veli Tikvicki, teško je tako zara­di­ti. Prodajom ulaz­ni­ca, dona­ci­ja­ma, a nešto i vlas­ti­tim sred­stvi­ma uspje­va­ju se „pokr­pa­ti“ i odr­ža­ti fes­ti­val. Volontera je tako­đer jako malo, u biti zane­ma­ri­vo malo, pa svi pri­ho­di odla­ze u finan­ci­ra­nje pro­duk­ci­je fes­ti­va­la. Kaže da bi bilo dobro da se mogu pot­pu­no oslo­ni­ti na pomoć Grada, te u tome Tikvicki ne vidi ništa sporno.

Drugačiji stav ima direk­to­ri­ca pul­ske Turističke zajed­ni­ce Sanja Cinkopan Korotaj.
‑Festivali bi tre­ba­li biti samo­odr­ži­vi i udio jav­nih sred­sta­va u ukup­nim tro­ško­vi­ma ne bi tre­bao biti veći od 20 – 30%, a jed­nog dana i manje. To danas još nije mogu­će, ali možda će biti u dogled­no vri­je­me , veli direktorica.
Osim toga, raču­ni­ca TZ‑a vrlo je jed­nos­tav­na. Financiraju one mani­fes­ta­ci­je koje zani­ma­ju pri­sut­ne gos­te ili dovo­de one nove. Kvaliteta je oči­to spo­red­na stvar. No, što je onda s onim malim fes­ti­va­li­ma zanim­lji­vim samo uskom kru­gu ljudi?

Belas iz udru­ge „I“ sma­tra da kon­cept fes­ti­va­la ovi­si o tome može li se samo­fi­nan­ci­ra­ti  ili je potreb­na pomoć držav­nih institucija.
‑Naša mani­fes­ta­ci­ja želi ima­ti raz­gra­na­tu struk­tu­ru finan­ci­ra­nja te se nas­to­ji­mo dje­lo­mič­no samo­fi­nan­ci­ra­ti iz aktiv­nos­ti i pro­da­je poje­di­nih uslu­ga. Osim toga mis­lim da je neo­p­hod­no i razvi­ja­ti među­na­rod­nu surad­nju  kao alter­na­ti­van način finan­ci­ra­nja pro­jek­ta, kaže Belas.

ANALIZOM DO RJEŠENJA
Bez detalj­ne ana­li­ze teško je odgo­vo­ri­ti koji fes­ti­va­li jesu kva­li­tet­ni, a koji nisu te tre­ba­ju li biti finan­ci­ra­ni od stra­ne drža­ve ili pak pro­na­ći alter­na­ti­vu. Činjenica jest da ima­mo mno­go fes­ti­va­la, neki dobi­va­ju ogrom­ne svo­te nova­ca, dok dru­gi jedva pre­živ­lja­va­ju.  Adekvatnim istra­ži­va­nji­ma može­mo odgo­net­nu­ti na koji način orga­ni­za­to­ri­ma može­mo pomo­ći. Veliki fes­ti­val ne zna­či nuž­no izvr­s­nost, kao što ni mala mani­fes­ta­ci­je ne zna­či neza­nim­lji­vost. Sve ima svo­ju publi­ku.  Ukoliko se i vlas­ti žele opte­re­ti­ti veli­kih finan­cij­skih izda­va­nja, mora­ju pomo­ći orga­ni­za­to­ri­ma u pro­na­la­sku dru­gih nači­na dobi­va­nja finan­cij­ske pot­po­re. Odlični fes­ti­va­li idu u pri­log orga­ni­za­to­ri­ma, posje­ti­te­lji­ma i vlastima.

Napisala Vlasta VUJAČIĆ