Nagrada OUTWARD za najbolji ovogodišnji bilboard Studiu Sondi iz Poreča

16.11.2010.

Casanova-love-erotic-festival

OUTWARD je godiš­nja nagra­da za naj­bo­lji dizajn veli­kih pla­ka­ta, koju je 2001. godi­ne pokre­nu­la tvrt­ka za vanj­sko ogla­ša­va­nje out­do­or akzent s ciljem da potak­ne i nagra­di kva­li­te­tu i kre­ativ­nost u pla­kat­nom dizaj­nu. Svake je godi­ne inte­res agen­ci­ja, dizaj­ner­skih stu­di­ja i tvrt­ki za godiš­nju nagra­du Outward sve veći, što svje­do­či o nje­zi­noj važ­nos­ti u struci.
Najboljim ovo­go­diš­njim bil­l­bo­ar­dom pro­gla­šen je rad “Casanova love & ero­tic fes­ti­val”, age­ni­cje Studio Sonda iz Poreča.


Ideja rada “Casanova love & ero­tic fes­ti­val” pro­iz­la­zi iz ide­je pri­ka­za dva­ju bre­žu­lja­ka koje raz­dva­ja more, odnos­no kon­kret­no su na sti­li­zi­ran način pri­ka­za­ni bre­žulj­ci Vrsara i Montrakera kao mjes­ta odr­ža­va­nja festivala.
Istovremeno, ilus­tra­ci­ja sup­til­no suege­ri­ra dio žen­skog tije­la koji na prvu nije odre­div, dak­le tek koris­ni­ko­va mašta odre­đu­je radi li se o straž­nji­ci ili pri­mje­ri­ce gru­di­ma, među­nož­ju… no rje­še­nje je uvi­jek dovolj­no neutral­no (deta­lji­ma nije ni na koji način istak­nu­to kako se radio o ljud­skom tije­lu), kako se ne bi pre­la­zi­la gra­ni­ca eks­pli­cit­nos­ti. Gledano u nega­ti­vu, per­ci­pi­ra se i olov­ka koja je povez­ni­ca s važ­nim dije­lom sadr­ža­ja fes­ti­va­la kao što su knji­žev­ne veče­ri, natje­čaj za naj­bo­lju erot­sku pri­ču itd, a time se komu­ni­ci­ra pro­du­hov­lje­nost i ozbilj­nost fes­ti­va­la obzi­rom da je izra­zi­to važ­no u pro­mo­ci­ji izna­ći balans koji pro­mo­vi­ra ero­ti­ku, a ne pre­la­zi gra­ni­cu koja suge­ri­ra pornografiju.


Izvori:
http://dizajn.hr/#/clan/sean-poropat-sonda/rad/969/
http://www.gay.hr/magazin/4546

Foto: http://www.gay.hr/magazin/wp-content/uploads/2010/11/Casanova-love-erotic-festival.jpg