“Nevidljivi MAFAF” gostuje u Njemačkoj||“Nevidljivi MAFAF” ospite in Germania

03.11.2010.

Vrijeme: od 04. do 07. stu­de­nog 2010.
Mjesto: Lunenburg

Data: Dal 04 al 07 novem­bre 2010

Luogo: Luneburgo (Germania)
-1
Dana 04. stu­de­nog 2010., s počet­kom u 19:00 sati odr­žat će se otvo­re­nje izlož­be, pre­da­va­nja, pro­jek­ci­je film­skih pro­gra­ma Nevidljivi MAFAF.

Za “Nevidljivi MAFAF” U Halle fuer Kunst, kus­to­si­ca Branka Benčić pred­sta­vit će dio izlož­be u raz­li­či­tim for­ma­ti­ma, uklju­ču­ju­ći izlož­bu krat­kih fil­mo­va Tomislava Gotovca, Ivana Faktora, Vladimira Peteka, Dana Okija, Zdravka Mustaća, Vladislava Kneženića, Marka Simića i Mirka Kovačića, zajed­no s oda­bra­nim nagra­đe­nim fil­mo­vi­ma iz arhi­va Hrvatskog film­skog save­za, SCCA‑e Ljubljana te osob­ne arhive.

Izložba “Nevidljivi MAFAF”, posve­će­na “MAFAF – Inter kino klub fes­ti­val alter­na­tiv­ne, ama­ter­ske i umjet­nič­ke kine­ma­to­gra­fi­je” te pro­jek­ci­je koje će se odr­ža­ti u Halle fuer Kunst Lueneburg u Njemačkoj, istra­žit će poja­vu prak­se kon­cep­tu­al­ne umjet­nos­ti u likov­noj umjet­nos­ti, kinu i video umjet­nos­ti u Jugoslaviji 60-ih i 70-ih godina.

Giovedì, 04 novem­bre 2010, con ini­zio alle ore 19:00 si ter­rà l’apertura del­la mos­tra, sim­po­sio e pro­iezi­one del pro­gram­ma fil­mi­co “Nevidjivi MAFAF”.


La cura­tri­ce Branka Benčić, nel Halle fuer Kunst, pre­sen­terà una par­te del­la mos­tra in diver­si for­ma­ti, inclu­sa la mos­tra di film bre­vi di Tomislav Gotovac, Ivan Faktor, Vladimir Petek, Dan Oki, Zdravko Mustać, Vladislav Kneženić, Marko Simić e Mirko Kovačić, insi­eme ai film pre­mi­ati dagli arc­hi­vi dell’Associazione fil­mi­ca cro­ata, del SCCA di Lubiana e da arc­hi­vi privati.


La mos­tra “Nevidljivi MAFAF”, dedi­ca­ta al “MAFAF – Inter kino klub fes­ti­val alter­na­tiv­ne, ama­ter­ske i umjet­nič­ke kine­ma­to­gra­fi­je“ (MAFAF – Inter club fes­ti­val di cine­ma alter­na­ti­vo, ama­to­ri­ale e arte cine­ma­to­gra­fi­ca), e diver­se pro­iezi­oni che si ter­ran­no nel Halle fuer Kunst di Luneburgo ricer­c­he­ran­no la com­par­sa dell’arte con­cet­tu­ale nel­le arti visi­ve e nel cine­ma in Iugoslavia negli anni Sessanta e Settanta.