Dodjela potpora za poticanje književnih programa u 2011. godini

10.01.2011.

Ministarstvo kul­tu­re dodi­je­lit će pot­po­re knji­ža­ra­ma i antik­va­ri­ja­ti­ma za nji­ho­ve dje­lat­nos­ti u slje­de­ćim područjima:

- knji­žev­no-autor­ske promocije
– temat­ski knji­žev­ni susreti
– knji­žev­ne radionice
– osta­le aktiv­nos­ti čiji je cilj pro­mi­ca­nje kul­tu­re čitanja.

Cilj Javnoga pozi­va: sti­mu­li­ra­nje neza­vis­nih knji­ža­ra te pove­ća­nje dos­tup­nos­ti knji­ga i časopisa.

Uz ponu­du za pot­po­ru tre­ba dostaviti:

- isprav­no ispu­nje­nu prijavnicu
– regis­tar­sku pot­vr­du iz koje je vid­lji­vo da je pred­la­ga­telj regis­tri­ran za obav­lja­nje knji­žar­ske djelatnosti
– deta­ljan pre­gled i opis svih dosa­daš­njih dje­lat­nos­ti knji­ža­re u podru­čju pro­midž­be knji­ga i kul­tu­re čita­nja (pri­lo­ži­ti dokumentaciju)
– opis knji­žar­ske knji­žev­ne gra­đe (obvez­ni ele­men­ti u pri­jav­ni­ci: broj zas­tup­lje­nih nak­lad­ni­ka, broj ponu­đe­nih nas­lo­va, struk­tu­ra ponu­de – odnos komer­ci­jal­nih nas­lo­va pre­ma nas­lo­vi­ma koje podu­pi­re Ministarstvo kul­tu­re, broj knji­žev­nih časo­pi­sa koji su u stal­noj ponudi)
– opis osta­le knji­žar­ske građe
– deta­ljan opis sva­kog pro­gra­ma za koji se tra­ži potpora
– detalj­na raz­rad­ba pro­gra­ma (cilj, plan s roko­vi­ma, sudi­oni­ci, vodi­telj programa)
– kon­kret­ni podat­ci o pros­tor­noj i kadrov­skoj ekipiranosti
– vlas­ti­ta osi­gu­ra­na sred­stva za pro­ved­bu pro­gra­ma te sred­stva iz dru­gih izvora.

Knjižare mora­ju samos­tal­no pri­pre­mi­ti i pred­lo­ži­ti pro­jek­te koji se ne smi­ju niti u jed­noj toč­ki podu­da­ra­ti s osta­lim pro­gra­mi­ma za koje je Ministarstvo već odo­bri­lo finan­cij­sku pot­po­ru. Ministarstvo kul­tu­re neće podu­pi­ra­ti pro­midž­be­ne pro­gra­me nak­lad­nič­kih knji­ža­ra u koji­ma su zas­tup­lje­na isklju­či­vo vlas­ti­ta izdanja.

Sve u roku pris­ti­gle ponu­de s pot­pu­nom doku­men­ta­ci­jom raz­mo­trit će poseb­no povje­rens­tvo te upu­ti­ti pri­jed­log minis­tru kul­tu­re, koji će doni­je­ti odlu­ku o dodje­li pot­po­ra knjižarama.

Ponude se mogu pos­la­ti poštom ili osob­no pre­da­ti u Ministarstvu kul­tu­re, Zagreb, Runjaninova 2.
Nepotpune ponu­de neće biti razmatrane.

Priložena doku­men­ta­ci­ja neće se vra­ća­ti pod­no­si­te­lji­ma, ali je oni mogu pre­uze­ti u Ministarstvu kulture.
Ponude na ovaj Javni poziv pri­ma­ju se od dana obja­ve do 24. siječ­nja 2011. godine.

Izvor: http://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=6293