Javni poziv za projekt “Poduzetništvo u kulturi” za 2011. godinu

28.02.2011.

header_hr

Ministarstvo kul­tu­re i Hrvatska agen­ci­ja za malo gos­po­dar­stvo dava­te­lji su pot­po­re za pro­jekt “Poduzetništvo u kul­tu­ri”, koja je male vri­jed­nos­ti i nepo­vrat­na je.

Korisnici držav­ne pot­po­re po ovom Projektu su subjek­ti malog gos­po­dar­stva koji obav­lja­ju dje­lat­nos­ti u kul­tu­ri – obr­ti, mala i sred­nja trgo­vač­ka druš­tva i zadru­ge, samos­tal­ni umjet­ni­ci, umjet­nič­ke orga­ni­za­ci­je i ins­ti­tu­ci­je u kul­tu­ri koje pro­vo­de kul­tur­ne podu­zet­nič­ke projekte.

Uvjeti koji se tre­ba­ju zado­vo­lji­ti su sljedeći:
●      pozi­tiv­no pos­lu­ju (izu­zev gos­po­dar­skih subje­ka­ta osno­va­nih tije­kom 2010. i 2011. godine),
●      ima­ju sje­di­šte na podru­čju Republike Hrvatske,
●      ima­ju naj­ma­nje 1 zapos­le­nog na neo­dre­đe­no vri­je­me, uklju­ču­ju­ći i vlas­ni­ka (izu­zev samos­tal­nih umjet­ni­ka i umjet­nič­kih organizacija),
●      pos­lo­va­nje u tra­ja­nju naj­ma­nje jedan mje­sec pri­je obja­ve Javnog poziva,
●      ima­ju upis novog obr­ta s počet­kom rada,
●      ima­ju pod­mi­re­ne obve­ze pre­ma državi,
●      ima­ju pod­mi­re­ne obve­ze pre­ma zaposlenicima,
●      namjen­ski su oprav­da­li bes­po­vrat­na sred­stva iz Operativnih pla­no­va malog i sred­njeg podu­zet­niš­tva uko­li­ko su dobi­ve­na pret­hod­nih godina.

Projektom se odo­bra­va­ju bes­po­vrat­na sred­stva za pokri­će dije­la tro­ško­va za:

●      naba­vu novih teh­no­lo­gi­ja za pro­ved­bu kul­tur­nih pro­je­ka­ta, uklju­či­vo infor­ma­tič­ka opre­ma i pro­gra­mi, te mul­ti­me­di­jal­na oprema,
●      ula­ga­nja u zna­nja za struč­no usa­vr­ša­va­nje, uklju­ču­ju­ći nove teh­no­lo­gi­je u kul­tu­ri (teča­je­vi, semi­na­ri, radi­oni­ce i sl.),
●      ula­ga­nja u mar­ke­ting kul­tur­nih pro­je­ka­ta (pro­midž­be­ni mate­ri­jal, istra­ži­va­nje trži­šta, kre­ira­nje bren­da, inter­net­ski mar­ke­ting – kre­ira­nje i nado­grad­nja inter­net­ske stra­ni­ce, ban­ner oglasi),
●      zakup pros­to­ra za orga­ni­za­ci­ju kul­tur­nih aktiv­nos­ti (saj­mo­va, izlož­bi i sl.) – ne odno­si se na zakup pros­to­ra od držav­nih ins­ti­tu­ci­ja ili jedi­ni­ca lokal­ne i područ­ne (regi­onal­ne) samouprave,
●      pokri­će dije­la tro­ško­va vanj­skih surad­ni­ka u pro­ved­bi podu­zet­nič­kog pro­jek­ta u kulturi,
●      sufi­nan­ci­ra­nje pro­je­ka­ta i pro­gra­ma svoj­stve­nih podu­zet­niš­tvu u kul­tu­ri (izra­da pro­jek­t­ne doku­men­ta­ci­je i ela­bo­ra­ta te dru­gih zavis­nih tro­ško­va projekta).

Najviši iznos pot­po­re po koris­ni­ku utvr­đu­je se u izno­su do 75% oprav­da­nih tro­ško­va, a naj­vi­še do 100.000,00 kuna.

Više o natje­ča­ju, pogle­daj­te na: http://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=6471#25.2.2011