Predavanje Korada Korlevića u Kanfanaru

03.03.2011.

Vrijeme: 03. ožuj­ka 2011.
Mjesto: Kanfanar, Dom mla­dih Kanfanar
korlevic_fin2
U čet­vr­tak, 03. ožuj­ka 2011. godi­ne, s počet­kom u 19:00 sati, odr­žat će se pre­da­va­nje Korada Korlevića s temom “Nova astronomija”.


Priča o Novoj astro­no­mi­ji je pri­ča o otkri­ći­ma, novim pita­nji­ma, teh­no­lo­škim iza­zo­vi­ma, pro­ble­mi­ma s koji­ma se suoča­va moder­na astro­no­mi­ja, pri­ča o podi­za­nju svi­jes­ti šire jav­nos­ti o pro­ble­mu koji ne zahva­ća samo astro­no­mi­ju, već utje­če i na oko­liš, flo­ru i faunu, kao i ljud­sko zdravlje.