Za nagradu Status nominirana četiri istarska glazbenika

31.03.2011.

1

Završen je prvi krug gla­sa­nja za nagra­du Status koju dodje­lju­je Hrvatska glaz­be­na uni­ja te su nomi­ni­ra­na 24 ins­tru­men­ta­lis­ta, među koji­ma i četi­ri glaz­be­ni­ka iz Istre.

Drugi će krug tra­ja­ti do 4. trav­nja u 10 sati, nakon čega će biti iza­bra­ni pobjed­ni­ci koji­ma će nagra­da biti dodi­je­lje­na 11. trav­nja u Hrvatskom kul­tur­nom domu na Sušaku u Rijeci.


Dobitnike u 13 kate­go­ri­ja, od kojih je šest posve­će­no jazzu, bira­ju kole­ge glaz­be­ni­ci, a pra­vo gla­sa u kate­go­ri­ja­ma zabav­ne, pop-rock, urba­ne, narod­ne i etno glaz­be ima­ju svi čla­no­vi HGU‑a koji mogu gla­sa­ti putem služ­be­ne web-stra­ni­ce na adre­si nagrada-status.hgu.hr.


Za ovo­go­diš­nju je dodje­lu pred­lo­že­no čak 297 ins­tru­men­ta­lis­ta, a među 24 nomi­ni­ra­na su Bruno KrajcarFranko Krajcar za naj­bo­lje svi­ra­če tra­di­cij­skih i osta­lih glaz­ba­la. U podru­čju jazza tako­đer su nomi­ni­ra­na dvo­ji­ca Istrana, i to Kristian Terzić za naj­bo­ljeg kla­vi­ja­tu­ris­ta, a Branko Sterpin za naj­bo­ljeg trubača.
U dru­gom kru­gu čla­no­vi HGU‑a mogu gla­sa­ti za jed­nog kan­di­da­ta u sva­koj kate­go­ri­ji iz podru­čja zabav­ne, pop-rock i urba­ne glaz­be. U kate­go­ri­ja­ma koje se odno­se na jazz, umjes­to dosa­daš­nje jazz komi­si­je, za pred­lo­že­ne ins­tru­men­ta­lis­te moći će putem e‑maila gla­sa­ti redov­ni čla­no­vi uni­je, koji su ina­če gla­sa­či u jazz kate­go­ri­ja­ma disko­graf­ske nagra­de Porin.

Izvor: http://www.glasistre.hr/showbiz/vijest/335805

Foto: http://www.rmfestival.org/index.php?option=com_content&view=article&id=70&Itemid=127