Istarski umjetnici na 20. Pasionskoj baštini

13.04.2011.

pasionska_160311_in600

20. Pasionska bašti­na u zagre­bač­kom muze­ju Mimara, otvo­re­na je izlož­bom “Muka i uskr­s­nu­će kod suvre­me­nih umjet­ni­ka Istre”.


Kad je riječ o izlož­bi “Muka i uskr­s­nu­će kod suvre­me­nih umjet­ni­ka Istre”, auto­ri­ca pos­ta­va likov­na kri­ti­čar­ka i publi­cis­t­ki­nja Marina Baričević rek­la je da je ona sre­diš­nji iskaz jubi­lar­ne mul­ti­me­di­jal­ne i mul­ti­kul­tu­ral­ne pasi­on­ske bašti­ne te da je Istri i tri­ma gene­ra­ci­ja­ma nje­zi­nih umjet­ni­ka pri­pa­la čast da je otvo­re. Likovnim rado­vi­ma – sli­ka­ma, skul­p­tu­ra­ma, ins­ta­la­ci­ja­ma i kera­mi­kom domi­ni­ra lik Krista, koji je, istak­nu­la je, “para­dig­ma živo­ta i život sam i odu­vi­jek je ‘gost’ goto­vo svih umjet­nič­kih ateljea”.


Selektori izlož­be, uz Baričević, bili su Dino Milinović i Stjepan Pepeljnjak, a na izlož­bi su se sa svo­jim rado­vi­ma pred­sta­vi­li Emil Benčić, Tea Bičić, Emil Bobanović-Ćolić, Mate Čvrljak, Josip Diminić, Mirta Diminić, Heda Gärtner, Jasna Maretić-Diminić, Zdravko Milić, Orlando Mohorović, Vinko Šaina, Sandra Nejašmić, Ivan Obrovac, Vera Kos-Paliska, Karlo Paliska, Renato Percan, Monika Petričević, Davor Rapaić, Vedran Šilipetar, Andrijana Šuran, Sanja Švrljuga, Bernard Teklić, Davorka Vadanjel, Ivona Verbanac, Ljiljana Vlačić i Rok Zelenko.

Izvor: http://www.glasistre.hr/kultura/vijest/336367
Foto: http://www.online-zagreb.hr/wp-content/uploads/2011/03/pasionska_160311_in600.jpg