Izložba boja: PLAVO u Grožnjanu

14.06.2011.

Vrijeme: 15. lip­nja 2011.
Mjesto: Grožnjan

Kovacevic-Goran

U Gradskoj gale­ri­ji Fonticus Grožnjan će se u sri­je­du, 15. lip­nja, odr­ža­ti otvo­re­nje izlož­be boja: PLAVO, s počet­kom u 19:00 sati.


Tema ovog likov­nog pro­jek­ta je jed­na od osnov­nih boja, PLAVA. Razmišljajući o temi koja bi mogla biti zanim­lji­va i auto­ri­ma i pro­ma­tra­ču, odi­če se soci­jal­nih, etič­kih i slič­nih pro­ble­ma­ti­ka. Željelo se pod­sje­ti­ti na nešto što je ele­men­tar­na osno­va likov­nih umjet­nos­ti a to je zaci­je­lo boja.
Zadajući likov­ni ele­ment kao temu poku­ša­lo sam umjet­ni­ke upo­zo­ri­ti na likov­nost samu. Vratiti ih na tre­nu­tak raz­go­vo­ru o sas­tav­ni­ci a ne rezul­ta­tu dje­la. Inicirati dis­tan­cu kako bi se vidje­li ukup­ni dose­zi. Da se ne osta­ne­me pre­bli­zu deta­lju zbog kojeg se ne vidi cije­li rad.

Autori zas­tup­lje­ni u projektu:
Silvio Balija, Elvis Berton, Igor Blagonić, Marijan Blažina, Atanas Botev, Saša Dejanović, Bruna Dobrilović, Slađan Dragojević, Emilija Duparova, Aleksandar Duvnjak, Željka Gradski, Voljen Grbac, Goran Gromsky Skorup, Rino Gropuzzo, Džeko Hodžić, Slavica Isovska, Armano Jeričević, Marija Kauzlarić, Goran Kovačević, Jelena Kovačić, Edvard Kužina, Gordana Kužina, Miranda Legović, Slavica Marin, Mladen Milotić, Zoltan Nagy, Goran Nemarnik, Renata Papišta, Courtney Phutura, Nika Rukavina, Gabrijela Rukelj, Refik Salji Fiko, Lenka Šaina, Miljenka Šepić, Zlata Tomljenović, Jelena Tondini, Petar Tuškan, Ivona Verbanac, Roberta Weissman Nagy