Izložba “HDLUI U DNEVNOM BORAVKU” u Puli

21.06.2011.

Vrijeme: 24. lip­nja 2011.
Mjesto: Pula, CGU Karlo Rojc

8d8517eab9

U petak, 24. lip­nja, s počet­kom u 21:00 sat, u CGU Karlo Rojc odr­žat će se otvo­re­nje izlož­be nazi­va “HDLUI U DNEVNOM BORAVKU”.
Izložbu će otvo­ri­ti pred­stav­nik Grada Pule, Eros Čakić, pred­sjed­nik HDLU Istre i Mladen Lučić, autor likov­nog pos­ta­va i muzej­ski savjet­nik MSUI/MAC.


U Rojcu pos­to­ji 14 ate­ljea HDLU Istre, a na izlož­bi će biti pred­stav­lje­no 18 umjet­ni­ka, čla­ni­ca i čla­no­va HDLU Istre, reno­mi­ra­nih i priz­na­tih istar­skih umjet­ni­ka koji koris­te te ate­ljee i u nji­ma stvaraju.
Cilj ove skup­ne izlož­be je pred­sta­vi­ti likov­nu dje­lat­nost u Rojcu, a ujed­no i afir­mi­ra­ti pros­tor Dnevnog borav­ka kao budu­ćeg zajed­nič­kog mjes­ta dru­že­nja i pre­zen­ti­ra­nja rada svih koris­ni­ka CGU Karlo Rojc.
Da sam pros­tor može odlič­no funk­ci­oni­ra­ti i kao gale­rij­ski – izlož­be­ni pros­tor, pot­vr­dit će se ovim kva­li­tet­nim skup­nim pred­stav­lja­njem sa struč­nim likov­nim postavom.

Izložba se može pogle­da­ti sva­kim danom od 17:00 do 21:00 sat.

U
mjet­ni­ci na izlož­bi: HASSAN ABDELGHANI, EROS ČAKIĆ, GORDANA IVANIĆ
DOBRAN, FULVIO JURIČIĆ, DAVOR KLIMAN, ROBERTA WEISSMAN NAGY, MARINA ORLĆ,
JADRANKA OSTIĆ, ROBERT PAULETTA, ANDI PEKICA, DENIS SARDOZ, SANJA
SIMEUNOVIĆ BAJEC, MARIJAN SINOŠIĆ, BORUT SKOK, KSENIJA TOMIČIĆ, ROMANO UGUSSI, LARA UŠIĆ i SUZANA ŽIROVNIK KARIKO.

Foto