Krojcbergom do pristupačnijeg Rojca!

15.06.2011.

Krojcberg 02

U želji da se biv­ša vojar­na Karlo Rojc uči­ni pris­tu­pač­ni­jom, da se pre­ki­ne niz pre­dra­su­da o Rojcu kao mjes­to okup­lja­nja (jedi­no!) alter­na­ti­va­ca, nar­ko­ma­na i slič­no, pokre­nuo se pro­jekt Krojcberg. Marljivim radom te surad­njom pul­ske udru­ge Distorzija i zagre­bač­ke udru­ge Otompotom, ovaj pro­jekt već 13. godi­nu za redom „gura“ dalje.

O čemu je tu riječ i kako je pro­šao nedav­no odr­ža­ni 13. Krojcberg, saz­na­li smo u emi­si­ji Metazine, emi­ti­ra­noj na Radio Puli.

‑Krojcberg je pro­jekt ure­đe­nja jav­nih pros­to­ra unu­tar Rojca koji tra­je od 2004. godi­ne te okup­lja auto­re naj­češ­će izvan Pule koji se ovdje unu­tar deset dana bave umjet­noš­ću i imple­men­t­ci­jom iste u jav­ne povr­ši­ne i pros­to­re same zgra­de Rojca, veli Ivan Klepac iz udru­ge Otompotom doda­ju­ći da na taj način poku­ša­va­ju ople­me­ni­ti te pros­to­re i neka­ko inter­pre­ti­ra­ti Rojc kao urba­nu struk­tu­ru, mre­žu uli­ca, gra­do­va, trgo­va itd.


Što se tiče same tema­ti­ke, Klepac navo­di da uvi­jek pos­to­ji odre­đe­na tema, iako to ne zna­či i da sva­ki Krojcberg nuž­no mora doni­je­ti novu i dru­ga­či­ju temu. Ističe da se kat­kad dogo­di da se upra­vo odre­đe­na teh­ni­ka i pris­tup defi­ni­ra na samoj radi­oni­ci, a ove godi­ne stvo­re­na je ide­ja o „lete­ćim“ skul­p­tu­ra­ma koje su pos­tav­lje­ne u dvo­ri­štu. Dosad su naj­vi­še radi­li po hod­ni­ci­ma Rojca, a ovaj put odlu­či­li su iza­ći na dvo­ri­šte koje je tako­đer pre­ma­lo kori­šte­no. Kako navo­di, Slave Lukarov iz udru­ge Otompotom, ovo je bio način da se dvo­ri­šte pri­bli­ži lju­di­ma, ne bi li ga se uči­ni­lo korisnijim.

krojcberg foto

Do ide­je o „Letećim“ skul­p­tu­re doš­li su pro­miš­lja­ju­ći o samom pros­to­ru. Na ovaj potez su se odlu­či­li kako bi se odr­ža­la pros­tra­nost samog dvo­ri­šta gdje se i dalje mogu orga­ni­zi­ra­ti raz­no­raz­na doga­đa­nja, a da se veli­ki praz­ni­na iznad dvo­ri­šta popu­ni vrlo laga­nim, od papi­ra naprav­lje­nim skulpturama.
‑Inače, naš je kon­cept da auto­ri sami oda­bi­ru rad i sami oda­be­ru mate­ri­jal, a da im mi to nabav­lja­mo. Ali, ovaj put smo ipak pos­ta­vi­li taj mali uvjet da ne diže­mo u zrak nešto teško, veli Slave Lukarov iz udru­ge Otompotom.


Ove godi­ne mora­li su se suoči­ti i s dodat­nim iza­zo­vom, koji zahva­ća ne samo njih već i cije­li civil­ni sek­tor – a to jest sma­nje­na finan­cij­ska pot­po­ra. Dosad ih je osim Grada Pule dodat­no finan­ci­ra­lo i Ministarstvo kul­tu­re, a ove godi­ne, mora­li su se sna­ći bez tog izvo­ra pot­po­re. Međutim, finan­cij­ske pote­ško­će ne bi tre­ba­le biti izli­ka za sma­nje­nje alter­na­tiv­ne sce­ne, tvr­di Klepac, osvr­ću­ći se po tim pita­nju na sta­nje u Rojcu i isti­ču­ći da ovaj druš­tve­ni cen­tar una­toč finan­cij­skim iza­zo­vi­ma, ipak „gura“ dalje. Zaključio je i da se Rojc u neko­li­ko godi­na, otkad nji­ho­va udru­ga sudje­lu­je na Krojcbergu, sva­ka­ko pro­mi­je­nio, kako izgle­dom tako i funk­ci­oni­ra­njem cen­tra. O tome, je li riječ o pro­mje­na­ma na loše i bolje, nije htio govo­ri­ti, jer kako kaže, Rojc je zavo­lio kao vlas­ti­ti dom, pa kri­ti­zi­ra­ti ili hva­li­ti ne bi mogao jer bi bio pre­vi­še subjektivan.


Očito je da su pred Rojcem veli­ki iza­zo­vi, ne samo finan­cij­ski nego i oni koji se tiču funk­ci­oni­ra­nja zagrade,a Krojcberg se već 13. Godinu za redom poka­zao kao odlič­na pod­lo­ga za pobolj­ša­nje uvje­ta u Rojcu. Približavanjem i uljep­ša­va­njem pros­to­ra koris­ni­ci­ma Rojca, mogu­će je oče­ki­va­ti i bolju funk­ci­onal­nost zgrade.

Napisala Vlasta VUJAČIĆ