Održana osnivačka skupština Saveza udruga Rojca

27.06.2011.

nonameDana 20. lip­nja 2011. odr­ža­na je osni­vač­ka skup­šti­na Saveza udru­ga Rojca- SUR. Udruge ini­ci­ja­to­ri osni­va­nja Saveza  sma­tra­ju da pra­vo na kori­šte­nje jav­nih resur­sa pret­pos­tav­lja i odgo­vor­nost pre­ma nači­nu kori­šte­nja pros­to­ra, koris­ni­ci­ma i široj druš­tve­noj zajed­ni­ci. Stoga se Savez udru­ga Rojca osni­va kao mre­ža udru­ga u Društvenom cen­tru Rojc koja ih okup­lja, pred­stav­lja, zas­tu­pa nji­ho­ve inte­re­se , poti­če među­sob­nu surad­nju i anga­ži­ra­no dje­lu­je u zajed­ni­ci. Ciljevi Saveza su osna­ži­va­nje surad­nje i ini­ci­ra­nje zajed­nič­kih pro­gra­ma udru­ga sa sje­di­štem u Rojcu uz zago­va­ra­nje i pro­mi­ca­nje prin­ci­pa uva­ža­va­nja raz­li­či­tos­ti, soli­dar­nos­ti i surad­nje;  uspos­tav­lja­nje efi­kas­ne i kon­ti­nu­ira­ne komu­ni­ka­ci­je, infor­mi­ra­nja i edu­ka­ci­je udru­ga te među­sek­tor­ske surad­nje i una­pre­đe­nje uprav­lja­nja i uvje­ta rada u Rojcu ute­me­lje­nog na sudi­onič­kom mode­lu uprav­lja­nja u surad­nji s Gradom Pula. Više o sve­mu pogle­daj­te kli­kom na Više…


Udruge osni­va­či Saveza udru­ga Rojca su Udruga za pro­mi­ca­nje ama­ter­skog spor­ta-UPAS, Armazonex, Sportsko penjač­ki klub Onsight, Merlin, Art&Music, Monte Paradiso, Gradska radi­oni­ca, Suncokret, Odred izvi­đa­ča pomo­ra­ca “Uljanik”, Zelena Istra, Centar “Shin”, AVU Marsova soba, KaPula, Metamedij, Sesplash, Art Studio, Čarobnjakov šešir i TOFA. Nakon što se Savez regis­tri­ra i osta­le udru­ge, koje nisu uspje­le na vri­je­me pri­ba­vi­ti svu potreb­nu doku­men­ta­ci­ju, moći će se pri­klju­či­ti Savezu. Za pred­sjed­ni­cu save­za iza­bra­na je Irena Burba iz Zelene Istre, pot­pred­sjed­ni­ci su Kristina Nefat (TOFA) i Marko Bolković (Metamedij), a osta­li čla­no­vi Izvršnog odbo­ra su Irena Boljunčić Gracin (Čarobnjakov šešir) i Matko Plovanić (Monte Paradiso). Za čla­no­ve Nadzornog odbo­ra iza­bra­ni su:  Marlena Plavšić (Suncokret), Daniela Vukelja (Centar Shin) i Ozren Catela (UPAS).Predstavljen je i Plan rada za 201213 godi­nu  čija će reali­za­ci­ja ovi­si­ti o pro­jek­t­nim sred­stvi­ma i volon­ter­skom anga­žma­nu udru­ga. Cilj je putem zajed­nič­kih aktiv­nos­ti i pro­je­ka­ta uklju­či­ti što veći broj udru­ga i poje­di­na­ca. Neke od pla­ni­ra­nih aktiv­nos­ti su odr­ža­va­nje web stra­ni­ce rojcnet.pula.org, izda­va­nje bil­te­na o Rojcu, orga­ni­zi­ra­nje “Akcije Rojc”,   ure­đe­nje zajed­nič­kog pros­to­ra, osmiš­lja­va­nje pro­gram­skih aktiv­nos­ti, ugoš­ća­va­nje umjet­ni­ka i udru­ga iz zem­lje i ino­zem­s­tva, komu­ni­ka­ci­ja sa slič­nim cen­tri­ma u Europi, part­ner­stva i učla­nje­nje u među­na­rod­ne mre­že, orga­ni­zi­ra­nje kon­fe­ren­ci­ja i okru­glih sto­lo­va, pro­midž­ba Rojca, razvoj mode­la samo­fi­nan­ci­ra­nja, ad hoc kam­pa­nje i akcije.