Zbirka umjetnina grada Pule dobila svojstvo kulturnog dobra

03.06.2011.

lik_kul_galerija_atelje_I_Antun_Motika

Zbirka umjet­ni­na gra­da Pule, koju sači­nja­va­ju Zbirka istar­skih auto­ra, Umjetnička zbir­ka i Zbirka Antuna Motike, teme­ljem Rješenja Ministarstva kul­tu­re dobi­la je svoj­stvo kul­tur­nog dobra, saz­na­je­mo od Odsjeka za infor­mi­ra­nje Grada Pule.


Podsjetimo, struč­no povje­rens­tvo za utvr­đi­va­nje svoj­stva kul­tur­nog dobra na sjed­ni­ci odr­ža­noj 20. stu­de­no­ga 2008. godi­ne utvr­di­lo je da spo­me­nu­ta Zbirka zado­vo­lja­va uvje­te za ostva­re­nje svoj­stva kul­tur­nog dobra te suk­lad­no tomu pos­ta­je dio Registra kul­tur­nih doba­ra RH – lis­te zašti­će­nih kul­tur­nih dobara.

Izvor
Foto