Dan lavande u Svetvinčentu

03.07.2011.

Vrijeme: 3. srpanj 2011.

Mjesto: Svetvinčenat

Campo_De_Lavanda

U nedje­lju 03.07. 2011 u Svetvinčentu odr­ža­ti će se Dan lavan­de. Program odr­ža­va­nja poči­nje u 15.00 sati  s obi­la­skom polja lavan­de u Pekicima, a nas­tav­lja se s otvo­re­njem saj­ma na Trgu kod šter­ne.  Uz bogat gas­tro­nom­ski pro­gram biti će orga­ni­zi­ra­ne i dvi­je radi­oni­ce : izra­da tera­ko­te, Dječji vrtić Balončić , te likov­na radi­oni­ca, Circolo. Organizatori mani­fes­ta­ci­je su Udruga Lavanda Istra i TZ Svetvinčenat. Više o pro­gra­mu pogle­daj­te kli­kom na Više…


Program:

15,00 – Trg kod šterne u Svetvinčentu – polazak u obilazak polja lavande u
Pekicima
17,00 – trg kod šterne u Svetvinčentu – otvaranje sajma
– nastup KUD‑a Svetvinčenat
… – predstavljanje izlagača:
– proizvođača lavande i proizvoda od lavande, ljekovitog bilja
– proizvođača autohtonih istarskih proizvoda

RADIONCE: Dječji vrtić „Balončić“ – izra­da terakote 
Circolo Italiano – likov­na radionica