Spot “Blizu Žminja grada”

12.07.2011.

Clipboard01


Istarski skla­da­telj i kan­ta­utor Bruno Krajcar obra­dio je istar­sku narod­nu pje­smu “Blizu Žminja gra­da”, koju je prvi zapi­sao Ivan Matetić Ronjgov u zbor­skoj verziji.Bruno je pje­smu obra­dio u jazz – pop mani­ri te sni­mio s vrs­nom eki­pom istar­skih jazz glaz­be­ni­ka. Tako je bub­nje­ve svi­rao Adriano Bernobić, a bas gita­ru Petar Bazdanović, koji su nedav­no i diplo­mi­ra­li na jazz aka­de­mi­ji u Grazu. Gitaru je sni­mio pul­ski gita­rist Alen Spada, a kla­vir sam Bruno koji je za vokal­nu surad­nju ugos­tio poz­na­tu pje­va­či­cu Gabrijelu (Gabi) Galant Jelenić iz pul­ske gru­pe Nola. Zanimljivo je da su tu poz­na­tu žminj­sku narod­nu pje­smu zapra­vo sni­mi­li glaz­be­ni­ci Žminjci, odnos­no Gabi je rođe­na Žminjka, a Bruno kori­je­ne vuče iz Krajcar bri­ga na Žminjštini. Spot je snim­ljen pod reda­telj­skom pali­com Zorana Mikletića,
tako­đer Puležana.


Izvor: http://www.ipress.hr/