Multimedijalni projekt Ivone Verbanac i Giulia Cardona u Labinu

22.09.2011.

Vrijeme: 23. ruj­na 2011.
Mjesto: Labin

GIULIO CARDONA 1

U petak će se u Galeriji Alvona u Labinu, s počet­kom u 20:00 sati, odr­ža­ti pred­stav­lja­nje mul­ti­me­di­jal­nog pro­jek­ta auto­ra Ivone Verbanac, auto­ri­ce kon­cep­ta mul­ti­me­dij­la­ne ista­la­ci­je i per­for­man­ca, i Giulia Cardona, auto­ra umjet­nič­ke foto­gra­fi­je, pod nazi­vom “Pelle a pel­le – Il cam­mi­no ver­so il vino”, uz glaz­be­nu prav­nju Vlaste Hribar na harfi.

…“Umjetnička spre­ga izme­đu umjet­ni­ce i per­for­me­ra Ivone Verbanac i foto­gra­fa Giulia Cardona, uka­zu­je na pom­no teme­lji­to istra­ži­va­nje kul­tur­nih kori­je­na, sta­rih tra­di­ci­ja koje ponov­no otkri­va­ju kroz moder­nu i ino­va­tiv­nu umjet­nič­ku potra­gu s ciljem da gle­da­te­lju ponu­de moguć­nost aktiv­nog sudje­lo­va­nja kroz tak­til­na iskus­tva roman­tič­ne pri­ro­de, zamiš­lje­nom kao „Zajedništvo Cjeline“ koje je čovjek samo frag­ment. Ovo dvo­je umjet­ni­ka žele omo­gu­ći­ti gle­da­te­lji­ma da ponov­no doži­ve sta­re dje­lat­nos­ti, kao što je ber­ba gro­žđa i to kroz stva­ra­lač­ki per­for­man­ce, dovo­de­ći ih u dodir sa onom stra­nom vlas­ti­tog iskus­tva u koju tre­ba vra­ti­ti neka­daš­nje vri­jed­nos­ti i reva­lo­ri­zi­ra­ti ih u ozra­čju dodi­ra. Pokušaj je to da se čovjek ponov­no dove­de u iskon­sku pri­rod­nu har­mo­ni­ju, ula­ze­ći u odnos sa „Duhom“, pri­sut­nim u svim stva­ri­ma, nala­ze­ći vrhun­sku eks­pre­siv­nost u ljud­skoj samo­svi­jes­ti koja je glav­ni akter i ins­pi­ra­tor doga­đa­ja i kon­cep­tu­al­nih akci­ja Beuysa“… (Francesca Bogliolo)