Predstavljanje knjige Mirjane Dugandžije u Puli

27.10.2011.

Vrijeme: 29. lis­to­pa­da 2011.
Mjesto: Pula

-1

U subo­tu, 29. lis­to­pa­da, u 12:00 sati će se u knji­ža­ri Castropola povo­dom pro­gra­ma Žene i lite­ra­tu­ra pred­sta­vi­ti Mirjanu Dugandžija i nje­zi­nu knji­gu “Nekoliko dana kolo­vo­za”, a s autri­com će raz­go­va­ra­ti Zoran Ferić i Magdalena Vodopija

- Čini se da je Mirjana Dugandžija napi­sa­la knji­gu u kojoj ništa, ili goto­vo ništa, nije izmis­li­la. U Nekoliko dana kolo­vo­za stao je nje­zin život, i to u neko­li­ko raz­li­či­tih slo­je­va i, poten­ci­jal­no, raz­li­či­tih romana.
Prvi je pri­ča žene koja je već u sred­njim godi­na­ma, ima sina koji samo što nije odras­tao, i nakon što je uspje­la pobje­ći iz muč­no­ga bra­ka, u vezi je s ože­nje­nim muškarcem.


Drugi je tran­zi­cij­ska pri­ča o novi­nar­ki unu­tar disfunk­ci­onal­ne novin­ske redak­ci­je i o poku­ša­ji­ma da se pre­ži­vi u pro­fe­si­ji koja je u Hrvatskoj izgu­bi­la druš­tve­ni smi­sao, nakon što je pos­ta­la ser­vis za zado­vo­lja­va­nje pri­vat­nih potre­ba kapi­ta­lis­tič­kih oligarha.


Treći je pri­ča gra­đan­ske obi­te­lji iz vre­me­na soci­ja­liz­ma, koja u novim uvje­ti­ma i s pone­što kri­vim naci­onal­nim pro­fi­lom, doče­ku­je starost.
Četvrti je roman o dva­de­se­tom sto­lje­ću, potra­ga za poro­dič­nim iden­ti­te­tom, za sud­bi­na­ma tet­ki i stri­če­va, čija lica bli­je­de po poro­dič­nim albu­mi­ma i više ih se nit­ko ne sje­ća. (Miljenko Jergović)