Predstavljanje nezavisnih izdavača stripa i muzike u Puli

17.10.2011.

Vrijeme: 17. lis­to­pa­da 2011.
Mjesto: Pula
Turbo-Comix
U CGU Karlo Rojc će se danas u 20:00 sati u pros­to­ri­ma Art&Music‑a (2. kat, sje­ver­no kri­lo) odr­ža­ti pred­stav­lja­nje FIJUK MREŽE – neza­vis­nih izda­va­ča stri­pa i muzi­ke (Komikaze, Turbo Comix, Fanzin Ceger, Studiostrip, Dirtz edi­ti­ons…), na čijem će štan­du biti pred­stav­ljan veli­ki izbor stri­pa i muzi­ke neza­vis­ne bal­kan­ske scene.

Zainteresiranima će biti dos­tu­pan i kata­log s infor­ma­ci­ja­ma o izda­va­či­ma, auto­ri­ma, fes­ti­va­li­ma i pro­daj­nim mjes­ti­ma na Balkanu.
Predstavljena će biti i izlož­ba pla­ka­ta u teh­ni­ci sito tiska i pla­ka­ta fes­ti­va­la i pro­gra­ma Novog Doba.

Također, odr­žat će se i akci­ja tiska­nja strip auto­ra (Anna Ehrlemark, Bernharda Xilko) uži­vo na odjev­ne pred­me­te gostiju.

Foto