Seminar “Potpora europskim kulturnim festivalima programa Europske unije – Kultura 2007. – 2013.” u Zagrebu

19.10.2011.

Vrijeme: 26. lis­to­pa­da 2011.
Mjesto: Zagreb
smotra_sveucilista_u_zagrebu_studentski_centar_tabfull
U sri­je­du, 26. lis­to­pa­da, u Studentskom cen­tru Sveučilišta Zagreb, odr­žat će se semi­nar na temu pri­jav­ni­ca za jed­no­go­diš­nju finan­cij­sku pot­po­ru za klu­tur­ne fes­ti­va­le unu­tar pro­gram­ske aktiv­nos­ti “Potpora europ­skim kul­tur­nim fes­ti­va­li­ma pro­gra­ma Europske uni­je – Kultura 2007. – 2013.”, a s počet­kom u 09:45 sati.

Programska aktiv­nost pod nazi­vom “Potpora europ­skim kul­tur­nim fes­ti­va­li­ma” podra­zu­mi­je­va finan­cij­sku pot­po­ru Europske uni­je jed­nom izda­nju kul­tur­nog fes­ti­va­la, a koja može izno­si­ti mak­si­mal­no 100.000,00 EUR.


Potpora se dodje­lju­je jav­nim ili pri­vat­nim orga­ni­za­ci­ja­ma s prav­nom osob­noš­ću čija je glav­na dje­lat­nost u podru­čju kul­tu­re odnos­no orga­ni­zi­ra­nja fes­ti­va­la. Osnovni uvjet sudje­lo­va­nja je pos­to­ja­nje naj­ma­nje pet već odr­ža­nih izda­nja fes­ti­va­la od kojih zad­nji (peti) i onaj za koji se tra­ži pot­po­ra mora uklju­či­va­ti dje­la iz naj­ma­nje sedam zema­lja sudi­oni­ca Programa*.


Prijavnice koje se pod­no­se elek­tron­skim putem i osta­le infor­ma­ci­je mogu se naći na stra­ni­ca­ma Izvršne agen­ci­je zadu­že­ne za koor­di­na­ci­ju programa.


Osim osnov­nih infor­ma­ci­ja o Programu, na semi­na­ru će se moći doz­na­ti više o samoj pri­jav­ni­ci za fes­ti­va­le kao i ispu­nja­va­nju i sla­ga­nju tro­škov­ni­ka, a svo­je će iskus­tvo izlo­ži­ti i glav­ni vodi­telj fes­ti­va­la „Ex Ponto“ iz Slovenije.
Rok za pri­ja­ve je 16.11.2011.

Foto